tweede kamer der staten generaal


2990006460

vragen van het lid poppe (sp) aan de staatssecretaris van landbouw, natuurbeheer en visserij over de hofjacht. (ingezonden 4 februari
2000)


1

kunt u aangeven hoeveel regiopolitie is betrokken bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid in relatie tot de jacht op het loo? en welk gevaar voor de openbare orde die inzet rechtvaardigt? 1)


2

kunt u aangeven wat de functie van de houten wig is, zoals deze te zien is in enkele gefotografeerde karkassen? 2)


3

is het war dat buitenlandse gasten voor de hofjacht zijn vrijgesteld van de verplichting tot het behalen van een zwartwildbrevet? wordt de schietvaardigheid van deze buitenlandse gasten op een andere manier getest? zo ja, kunt u aangeven op welke manier dit gebeurt?


4

als een snelheid van 60 km per uur door een wild zwijn op de veluwe niet kan worden gehaald, welke maximale snelheden kunnen deze dieren op de veluwe dan wel halen? acht u de eisen van het zwartwildbrevet nog steeds toereikend gezien de maximale snelheid die wilde zwijnen dan wel kunnen halen volgens uw inzicht?


5

kunt u aangeven waaruit het verschil bestaat tussen controle op grond van de richtlijn eg/92.45 aangeboden geschoten wilde zwijnen aan erkende vrijwild- verwerkingsinrichtingen door de rrv, en de controle op geleverde geschoten wilde zwijnen aan restaurants en kleinhandelaren waaronder poeliers, door de inspectie waren & veterinaire zaken? vinden dergelijke controles in beide gevallen altijd plaats bij geschoten wilde zwijnen? zo ja, kunt u dan aangeven op welke wijze dit gebeurt en op welke tijdstip de keuring plaatsvindt tussen het afschieten en het consumeren? zo neen, is dit gezien de voedselveiligheid geen ongewenste situatie waarin verandering moet komen?


6

klopt het dat staatsbosbeheer, beheerder van staatsnatuurterreinen, de uitdrukkelijke stelling heeft dat het niet gewenst is om drijfjachten te houden? 3) bent u bereid om naar aanleiding van deze stelling de drijfjachten op wilde zwijnen definitief te beëindigen? zo neen, kunt u aangeven wat u beweegreden zijn om dit niet te doen?

aanhangsel handelingen nr. 414, vergaderjaar 1999-2000, vragen van het lid poppe (sp) aan de staatssecretaris van landbouw, natuurbeheer en visserij over de hofjacht. ingezonden 2 november 1999 en beantwoord op
7 december 1999.

gepubliceerd in de nieuwe revue van 27 oktober jl.

brief staatsbosbeheer aan stichting kritisch faunabeheer, 6 maart 1997 (kenmerk sb/972035)

copyright tweede kamer der staten generaal

Deel: ' Kamervragen SP over de hofjacht '
Lees ook