den haag, 30 juni 1999

vragen van de leden smits (pvda), e. meijer (vvd) en van vliet (d66) aan de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport


1. heeft u kennisgenomen van de brief van de federatie van ouderverenigingen aan de ziekenfondsraad waarin zij kanttekeningen plaatst bij de aanpassingen van de uitvoeringsregels persoonsgebonden budget (pgb)? (1)


2. zijn de wijzigingen in de uitvoeringsregels na overleg met per saldo en naar keuze tot stand gekomen? hebben zij ingestemd met deze wijzigingen?


3. kunt u uitleggen waarom er een wijziging moest worden aangebracht in de trekkingsrechten van een pgb? wie is verantwoordelijk voor deze wijziging in de trekkingsrechten?


4. betekent deze wijziging een inperking van de rechten van budgethouders op awbz-verzekerde zorg? zo ja, kunt u deze inperking motiveren? zo nee, wie acht u verantwoordelijk voor het ten onrechte vergoeden van niet toegestane zaken uit de trekkingsrechten?


5. kunt u een precieze omschrijving geven van de onderdelen van zorg die eerder uit de trekkingsrechten vergoed werden en als gevolg van de verandering van de uitvoeringsregels niet meer worden vergoed?


6. welke van de onderdelen van zorg die niet meer uit de trekkingsrechten vergoed mogen worden, worden wél vergoed bij zorg in natura krachtens het besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekosten?


7. bent u het eens met de stelling dat budgethouders en mensen die zorg in natura ontvangen dezelfde rechten hebben op awbz-verzekerde zorg?


8. hoeveel budgethouders zullen concrete financiële gevolgen in de vorm van afname van trekkingsrechten ondervinden van de wijziging van de trekkingsrechten? welke bedragen zijn hiermee gemoeid?


9. kunt u uitleggen waarom de regeling intensieve thuiszorg geen onderdeel uitmaakt van de regeling pgb?

(1) brief van de federatie van ouderverenigingen van 23 juni 1999 inzake aanpassing uitvoeringsregels pgb (vws-99-977)

Deel: ' Kamervragen uitvoeringsregels persoonsgebonden budget '
Lees ook