Partij van de Arbeid

Vragen van Jeroen Dijsselbloem 4 September 2001 PvdA

AAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

1.
Heeft u kennis genomen van het bericht "Kamer misleid bij aanvraag metro" over de verstrekte informatie door het college van Amsterdam inzake de de bouwrisico's van de Noord-Zuid metrolijn? (1)

2.
Deelt u het oordeel van de bouwmanager van het gemeentelijk projectbureau Noord-Zuidlijn dat de door de gemeente uitgevoerde proef in de bouwput van de Mondriaantoren niet relevant is voor de vier stationslocaties voor de nieuwe metrolijn omdat daar de diepwandmethode zal moeten worden toegepast tot een diepte van 30 in plaats van 12 meter?

3.
Bent u van oordeel dat de risico-inschatting zoals gegeven in de brief van de verantwoordelijke wethouder van Amsterdam aan de Tweede Kamer van mei 1999 correct en voldoende onderbouwd en dus adequaat was?

4.
Wat betekent dit voor de financiële risico's van het project? Bent u bereid te bevorderen dat Amsterdam een nieuwe risicoanalyse laat uitvoeren?

5.
Herinnert u zich uw uitspraken in het kamerdebat medio 1999 dat de ter beschikking gestelde rijksbijdrage in geen enkel geval kan worden overschreden en alle eventuele kostenoverschrijdingen dus voor rekening van de gemeente Amsterdam zullen komen?

6.
Kunt u bevestigen dat deze beleidslijn niet onder druk zal komen te staan door de onjuiste onderbouwing van de eerdere Amsterdamse risico-analyse van het bouwproject?

(1) Trouw, 3 september 2001

Deel: ' Kamervragen van PvdA over de metro van Amsterdam '
Lees ook