26922vra.gen lijst van vragen begroting szw (XV) 1999 Gemaakt: 9-12-1999 tijd: 12:20 RTF


26 922 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de

ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1999 (wijziging

samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. .. VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

EN ............................ Vastgesteld.......................

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid*, belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel, brengt verslag uit in de vorm van een lijst van vragen. De vragen en de daarop door de regering gegeven .............. zijn hieronder afgedrukt. Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,

Terpstra

De griffier van de commissie,

Van Dijk

Algemeen

1.

Kan de regering in het licht van de exploitatiesaldi fondsen Sociale Zekerheid (totaal f 4,4 mld) en de vermogenssaldi fondsen Sociale Zekerheid (totaal f 4,1 mld) ingaan op de hoogte

van de sociale premies zoals die voor 2000 zijn vastgesteld en daarbij het advies van het Lisv over de hoogte van de premies betrekken? Tot welke exploitatie- en vermogenssaldi per

ultimo 2000 zullen de hoger dan kostendekkend vastgestelde premies leiden? Waarom is dat volgens de regering wenselijk?

2.

In welke mate hebben de overschotten in de sector SZA een structureel karakter en wat zijn hiervan de gevolgen voor de ontwikkeling van de vermogenspositie van de fondsen? (blz. 1)

3.

Wat zijn voor 1999 de verwachtingen van de regering wat betreft nog optredende onderuitputting na de Najaarsnota? Is deze eventuele additionele onderuitputting, net als vorig jaar, al in de cijfers en ramingen verwerkt? Zo ja, hoe, waar en in welke omvang? Zo nee, waarom wordt er nu géén rekening gehouden met extra meevallers en vorig jaar wel?

4.

In de begrotingsstaat 1999, Afdeling XI.Ministerie, zijn voor de posten personeel en materieel (U1101), automatisering (U1104), onderzoek en beleidsinformatie (U1105) en voorlichting (U1106) allemaal hogere bedragen geboekt. Zijn deze hogere uitgaven het gevolg van het inhuren van externe deskundigen, commissieleden of bureau's? Kan ongeveer worden aangegeven bij de hierna genoemde posten, welke kosten daarmee gemoeid zijn en welke uur- en dagtarieven zijn betaald? (Bij U1101 gaat het om de mutaties 12, 13,14, en 17, bij U1104 om de mutaties 7 en 8, bij U1105 om de mutaties 8, 9 en10, bij U1106 om de mutaties 7 en 8).

5.

Bij veel posten is sprake van onderbesteding vanwege vertraging van projecten. Te noemen zijn de posten: U1206 (nummer 6), U1209 (nummer 9), U1407 (nummers 7, 8), U1506 (nummer 5,6), U1507 (nummer7) en U1510 (nummer 4). Zijn er meer algemene oorzaken te noemen voor deze vertragingen, zoals economische ontwikkelingen, functioneren van het ministerie of gemeenten of uitvoeringsorganisaties en trage wetgeving enz?

6.

Moet de onderbesteding op de begroting van het ministerie leiden tot een extra storting in het AOW-fonds?

Artikel U1201 (Rijksbijdrage Arbeidsvoorzieningorganisatie)

7.

Bij deze post is een bedrag van f 350 miljoen opgenomen voor de voorfinanciering van de ESF-subsidies (nummer 3). Deze bedragen moeten toch worden terugbetaald op het moment dat de bedragen uit Brussel binnen zijn? Gaat het hier dan feitelijk niet om een meevaller op deze post ?

Artikel U1205 (Onderzoek en Beleidsinformatie)

8.

Bij welke onderzoeken heeft er overschrijding plaatsgevonden en zijn deze onderzoeken uitgevoerd door externen?

Artikel U1206 (Gemeentelijk Werkfonds)

9.

Op welke wijze werkt het lagere aantal dienstbetrekkingen door in het jaar 2000? Kan nog eens aangegeven worden wat de oorzaken zijn van de onderbesteding (f 60 mln. voor minder dienstbetrekkingen in het kader van de WIW en f 20 mln. voor de reintegratie van arbeidsgehandicapten)? Betekent dit dat de budgetten voor 2000 te hoog zijn geraamd?

Artikel U1207 (Regeling schoonmaakdiensten particulieren)

10.

Op welke wijze werkt de onderuitputting door in 2000?

Artikel U1208 (Extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen)

11.

Is er sprake van onderuitputting? Zo ja, hoe groot is deze? Is het feit dat slechts 85% van ID banen bezet is verwerkt in deze suppletore begroting?

12.

Waarom wordt niet een verlaging bij 3e suppletore begroting voorgesteld in verband met de te verwachten overschrijding van het budget ID-banen op artikel 12.08?

Artikel U1209 (Sluitende aanpak)

13.

Op welke wijze werkt de onderuitputting door in 2000? Hoe groot is de totale onderuitputting in 1999 van arbeidsmarktmaatregelen?

Waarom zijn de gelden voor loon- en prijsbijstelling niet toegedeeld aan de drie kolommen?

Hebben de uitvoerders gevraagd om loon- en prijsbijstelling? Zo nee, waarom niet?

Artikel U1301 (Algemene Kinderbijslagwet)

14.

In hoeverre is de verlaging van de raming van f 48,7 mln. structureel en wat zijn de consequenties voor 2000 en verder?

Artikel U1302 (Toeslagenwet)

15.

In hoeverre is de verhoging van artikel 13.02 structureel dan wel incidenteel?

Artikel U1304 (Premiebijdragen)

16.

Waarop heeft de verhoging van de lasten premiebijdragen betrekking?

Artikel U1309 (Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidfsongeschiktheidscriteria)

17.

Is de voorgestelde verlaging van het budget incidenteel of structureel


Artikel U1310 (Regeling financiële tegemoetkoming aan ouders van thuiswonende gehandicpten)

18.

Kan aangegeven worden wat het bereik is van deze regeling?

Artikel U1401 (Algemene Bijstandswet)

19.

Is de raming f 948 mln. lager dan in de ontwerpbegroting 1999, voorzover direct samenhangend met het aantal bijstandsgerechtigden?

20.

Welk effect heeft de verlaging van f. 86,2 mln. als gevolg van doorwerking uitvoering 1998 op de begroting voor 2000?

Artikel U 1402 (IOAW)

21.

Is de stijging van het budget als gevolg van ca. 1100 meer uitkeringen dan geraamd incidenteel of structureel?

Artikel U1407 (Specifieke uitkeringen Wvg)

22.

Wat is de oorzaak van de achterstand bij het College voor Zorgverzekeringen? Welke gevolgen heeft de achterstand voor gemeenten? Zal de achterstand worden ingelopen in 1999?

Hoeveel mensen zijn de dupe van het feit dat als gevolg daarvan slechts een beperkt aantal aanvragen tot betaling heeft geleid?

23.

Wat zijn de financiele consequenties voor 2000 van de achterstanden die zijn ontstaan bij de behandeling van aanvragen voor woningaanpassingen? Hoe verhoudt zich dit tot de doelstelling om deze regeling in 2000 naar gemeenten te decentraliseren? Moet SZW dan nog een nabetaling verrichten, al dan niet via een extra bijdrage aan het Gemeentefonds? (blz. 19)

24.

Er is een bedrag van f 32 miljoen minder opgenomen voor het bovenregionaal vervoer (nummer 8). Deze bijstelling wordt veroorzaakt doordat de bovenregionale vervoersbehoefte achterblijft bij het voor 1999 veronderstelde groeiscenario. Worden deze bedragen meegenomen naar de jaren 2000 en 2001? Zo nee, waarom niet?

Artikel U1506 (Samenwerking werk en Inkomen)

25.

Hoeveel aanvragen voor de stimuleringsregeling zijn er in 1999 geweest?

26.

Er is een bedrag van f 15 miljoen minder opgenomen voor de vertraging stimuleringsregeling (nummer 6). Wat zegt deze bijstelling over de stagnatie in de CWI-vorming? Worden deze bedragen meegenomen naar de jaren 2000 en 2001? Zo nee, waarom niet?

Artikel U1507 (Arbeidsomstandigheden)

27.

Er is een bedrag van f 11 miljoen minder opgenomen voor de vertraging afsluiten convenanten (nummer 8). Worden deze bedragen meegenomen naar de jaren 2000 en 2001? Zo nee, waarom niet?

Artikel U1510 (Handhaving en kwaliteitsverbetering van de uitvoering)

28.

Welke projecten zijn vertraagd?

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen wijziging begroting SZW 1999 '
Lees ook