Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht

Nummer 24, 30 maart 1999

Kandidaatstelling pluimveetrofee geopend

Nederland is een vooraanstaand pluimveeland. Dat is mede te danken aan diegenen, die zich op een bijzondere manier inzetten voor de vooruitgang van deze sector. Als blijk van grote waardering voor deze personen of organisaties heeft het PPE-bestuur de Pluimveetrofee ingesteld. Deze bestaat uit een sculptuur van een kip en een geldbedrag van ¦ 5.000,=.

Sinds 1993 hebben zes personen of organisaties de Pluimveetrofee gewonnen. Zo wonnen de firma Euribrid BV en de Leerstoelgroep Fokkerij & Genetica van de Landbouw Universiteit Wageningen (LUW) deze speciale prijs vorig jaar voor het ontwikkelen van een genenkaart voor de kip.

Ook dit jaar zal de Pluimveetrofee worden uitgereikt. Nieuwe kandidaten kunnen tot 1 mei as. worden voorgedragen. Bij de selectie van de prijswinnaar houdt de jury rekening met de volgende criteria:

belangrijke richtinggevende activiteit(en) van belang voor de Nederlandse pluimveesector maatschappelijke betekenis

Activiteiten in verleden, heden, maar ook de toekomst (als aanmoediging) kunnen in aanmerking komen .

Voorstellen voor kandidaten kunnen tot 1 mei as. worden ingediend. Ze kunnen zichzelf opgeven of door derden worden aangemeldn.

Een reglement voor de toekenning van de Pluimveetrofee kunt u aanvragen bij Marcia Brand (PVE/MES), tel. (070) 340 95 71.

De aanmelding kan schriftelijk, met motivering, worden opgestuurd aan:

PVE, t.a.v. de Secretaris van de Pluimveetrofee, Postbus 5805, 2280 HV RIJSWIJK (ZH).

Voor nadere informatie: PVE Afdeling Communicatie, tel. (070) 340 92
92

dhr. Fons van Leeuwen (Voorlichtingsbureau Vlees), tel. (070) 399 11
55

Deel: ' Kandidaatstelling pluimveetrofee geopend '
Lees ook