Gemeente Eindhoven

Kapvergunning

De directeur van de dienst Algemene en Publiekszaken maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande boom kapvergunning is verleend:

Stadsdeel Stratum

* 1 boom aan de Heistraat 42 i.v.m. lichtreductie, overlast, het veroorzaken van schade aan eigendommen en de boom is te groot in verhouding tot de tuin.
Verzenddatum vergunning 23 augustus 2001.

De vergunning ligt vanaf heden, gedurende zes weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en aan de balie van het betreffende Stadsdeelkantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag volgend op de verzenddatum van de betreffende vergunning, een gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.
Dit bezwaar schorst niet het gebruik van de vergunning. Daarvoor moet de indiener van een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kapvergunning gemeente Eindhoven '
Lees ook