Gemeente Enschede

"KAROS" PROJECT

Enschede, 24 september 1999

Door het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam Twente (RIF-Twente) is in de periode september 1997 tot januari 1999 een onderzoek ingesteld naar mogelijke fraude met betrekking tot sociale verzekeringen en sociale zekerheid, belastingen, alsmede de naleving van de bepalingen van de Abo- en milieuwetgeving binnen de "Auto-reparatie" branche. Ten behoeve van dit onderzoek heeft het RIT-Twente deze doelgroep afgebakend en beperkt tot: "het al dan niet bedrijfsmatig verrichten van reparaties aan personenautos, met daaraan gekoppeld de handel in personenautos, al dan niet gepaard gaande met grensoverschrijdende activiteiten".

Aanleiding tot dit onderzoek is de veronderstelling bij meerdere disciplines geweest, dat er in dit onderdeel van de branche sprake zou zijn van verhoogde frauderisicos, zoals onder andere:
* het niet aanmelden van personeel

* een geringe controle op parttime medewerkers (verkopers, autowassers, poetsers)

* het niet voldoen aan de fiscale wetgeving (onjuiste opgave omzet, privé-gebruik voertuigen, etc.)

* het zwart werken door uitkeringsgerechtigden
* het verrichten van autoreparatie en autohandel door particulieren, waardoor wettelijke bepalingen t.a.v. belastingen en sociale-, milieu- en vestigingswetgevingen worden ontdoken.

Bij dit project is doelbewust gekozen voor een zeer brede opzet, waarbij niet slechts aandacht was voor de financiële fraude, maar ook voor milieu (afvalstromen) en veiligheid in en rondom de bedrijven. Tevens is gekozen voor een actuele onderzoeksperiode (het heden) en indien daartoe voldoende aanleiding bestond, werd de bedrijfsvoering van de afgelopen jaren tevens onderzocht. Met andere woorden: het ging bij dit onderzoek a priori niet om de financiële resultaten, maar om het ontdekken van frauderisicos en gelegenheidstructuren waardoor de fraude gemakkelijk kon ontstaan. In overleg met de betrokken instanties en het Landelijk Overlegplatform RIFs (LOP) zal worden bezien op welke wijze deze bevindingen uit het eindrapport vertaald kunnen worden tot preventieve maatregelen.

Aan dit onderzoek hebben de volgende convenantpartners deelgenomen:
* 22 gemeenten in de regio Twente

* Belastingdienst regio Twente

* Regiopolitie Twente

* Arbeidsinspectie, regio Oost

* Gemeenschappelijk Administratie Kantoor Nederland b.v.
* Openbaar Ministerie Almelo

Enkele kwantitatieve resultaten.

Met behulp van onderzoeksmethodieken is uit een, in kaart gebrachte doelgroep, van 612 ondernemingen gekozen voor een a-selecte onderzoeksgroep van 45 ondernemingen en particulieren. Er zijn vooraf
24 schadegebieden geïdentificeerd, waarvan er daadwerkelijk 16 zijn aangetroffen.
Naast de verwachte toekomstige meer-opbrengsten aan belasting en premies sociale verzekeringen, heeft het onderzoek de volgende resultaten opgeleverd:
Omzetbelasting f. 326.000,--, Loonbelasting f. 16.000,-- en inkomstenbelasting f.1.000.000,--
Enkele in het oog springende resultaten daarbij zijn:
* Bij 23 van de 45 ondernemingen zijn belastingcorrecties aangebracht. Deze zijn van directe invloed op de inhoud van de belastingaangiften en zullen leiden tot een meeropbrengst.
* Bij 51% van de ondernemingen ontbraken de "eerste" aantekeningen die van belang zijn voor een betere controleerbaarheid van de administratie

* Bij 8 van de 45 ondernemers zijn t.a.v. de "margeregeling" correcties in de aangiftes aangebracht. Bij 55% van de ondernemingen met personeel waren geen werkroosters bijgehouden Bij 71 % van de ondernemers was van milieu-overtredingen
* In 38 gevallen was er sprake van onveilig materiaal en bij 26 ondernemingen ontbrak een risicoinventarisatie en plan van aanpak.
* 7 ondernemers hadden een AAW/WAO-uitkering. Hiervan zijn twee uitkeringen beëindigd en zal het ten onrechte verstrekte bedrag van F 274.00,- worden teruggevorderd

* er werden 4 uitkeringsgerechtigden (2 werknemers en de ondernemers) aangetroffen (Abw) De uitkering van de 2 ondernemers is inmiddels beëindigd.

* 6 ondernemingen waren niet in het bezit van de vereiste milieuvergunning, terwijl bij 6 anderen de vergunning na wijziging van de bedrijfsvoering de activiteiten niet meer dekte. 3 ondernemers waren gevestigd in strijd met het geldende bestemmingsplan.

Enkele overige bevindingen

* geconstateerd is dat met name in de handel in tweedehands autos mensen werkzaam zijn die te benoemen zijn als "onbekende" handelaren.

* Grensoverschrijdende activiteiten hebben nagenoeg geen relatie met reperatie/onderhoud van autos maar hebben in hoofdzaak betrekking op handel van autos.

* De in dit onderzoek aangetroffen tekortkomingen komen in gelijke mate voor bij wel en niet branchegeorganiseerde ondernemers.

Conclusie

Het samenwerken in multidisciplinair verband biedt de mogelijkheden om optimaal van elkaars kennis en controletechnieken gebruik te maken. Daardoor komen frauderisicos en gelegenheidstructuren aan het licht, die bij een monodisciplinair onderzoek niet, of qua omvang nauwelijks, kunnen worden aangetoond.
Dit is ook in dit onderzoek weer gebleken. Tevens heeft dit project laten zien dat ook andere aandachtsgebieden dan belasting-, premie- en sociale zekerheidsfraude, zoals milieu en arbeidsomstandigheden, in een dergelijk project kunnen worden meegenomen en belangrijke inzichten te zien geven.

Deel: ' "KAROS" Project Twente controleert autoreparatie-branche '
Lees ook