Gemeente Katwijk


* Gemeente Katwijk evalueert samenwerking met projectontwikkelaars in PPS constructiesGemeente Katwijk evalueert samenwerking met projectontwikkelaars in PPS constructies

Katwijk, 6 september 2001

In het kader van het structuurplan Katwijk 2000 zijn door de gemeente in de periode 1994-1997 Publiek Private Samenwerkings (PPS) overeenkomsten gesloten met een viertal projectontwikkelaars. Nu de werkzaamheden voor deze projecten bijna afgerond dan wel zeer ver gevorderd zijn, heeft de gemeente een evaluatie van de PPS constructies uitgevoerd. Op basis hiervan worden conclusies en aanbevelingen gedaan voor toekomstige projecten.

PPS constructies
Een PPS is een samenwerkingsvorm waarmee de gemeente en private partners in gezamenlijke verantwoordelijkheid
stadsvernieuwingsactiviteiten kunnen realiseren. De gemeente Katwijk heeft PPS overeenkomsten afgesloten voor de volgende projecten: Eerste fase Havengebied (met Rabo Vastgoed), Aqua Nova (met de Aannemers Combinatie Katwijk - ACK), Centrumgebied (met Foruminvest) en de Zanderij Westerbaan (met Campri). De gemeente en de genoemde private partners zijn dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid aangegaan voor het slagen van deze projecten.

Evaluatie doelstellingen
Voor deze evaluatie is gekeken naar de mate waarin de vooraf geformuleerde doelstellingen gerealiseerd zijn. Voor het gebied Princehaven blijkt dat de doelstellingen grotendeels bereikt zijn. De stedenbouwkundige doelstellingen zijn inmiddels al zichtbaar terug te vinden in de urban villa's. Wel hebben zich onvoorziene kosten voorgedaan met name doordat veelvuldig overleg nodig was voor dit complexe bouwplan. De samenwerking met Rabo Vastgoed is bevredigend.

Uit de evaluatie blijkt dat het gebied Aqua Nova de potentie heeft van een kwalitatief hoogwaardig woongebied, zoals vastgelegd in de uitgangspunten. Ook hier zijn de uiteindelijke kosten echter hoger dan ingeschat, met name door de discussie over de gewenste kwaliteit. De samenwerking met ACK is bevredigend.

Ook voor het centrum is de doelstelling uit de
samenwerkingsovereenkomst bereikt. Het centrum is in redelijk korte termijn ontwikkeld zoals bedoeld. Het Emmaplein en de Noordzeepromenade vormen nu een mooi en modern winkelcentrum. Er zijn geen onvoorziene kostenaspecten. De samenwerking met Foruminvest is goed.

De doelstelling om binnen bepaalde prijscategorieën te bouwen in het gebied Zanderij-Westerbaan is voor de woningen die tot nu toe zijn opgeleverd gehaald. De start van fase 3 t/m 5 is vertraagd, maar zal door een verhoging van de bovengrenzen van de prijscategorieën alsnog op tijd gerealiseerd kunnen worden. De samenwerking met Campri is bevredigend.

Belangrijkste conclusies
De algemene conclusie is dat de doelstelling "te komen tot projecten van een goede tot hoogwaardige stedenbouwkundige kwaliteit" behaald is.

Bij een volgende PPS constructie zijn de plankosten een belangrijk aandachtspunt. Verder moet een goede scheiding gemaakt worden tussen de verantwoordelijkheden, waarbij duidelijk moet worden aangegeven wat de rollen van de overheid en de private partner zijn.

Aangezien door het college van burgemeester en wethouders enige tijd geleden besloten is geen actieve grondpolitiek te voeren, zal de ontwikkeling van volgende gebieden waarschijnlijk wederom door middel van een PPS constructie door projectontwikkelaars uitgevoerd worden.

Voor besluiten genomen worden over volgende bouwfases wil de gemeente zich nader laten informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van PPS constructies. Daarom heeft de gemeente de Bank Nederlandse Gemeente (BNG) gevraagd hierover nadere informatie te geven en de gemeente hierin te adviseren.

De evaluatie van de PPS constructies wordt besproken in de eerstvolgende vergaderingen van de commissies VROM en FWPE.

Deel: ' Katwijk evalueert samenwerking met projectontwikkelaars '
Lees ook