Euronext Brussels

KBC Private Equity Fund Biotech publiceert winst van EUR 3,734 m over de periode maart-juni 2001

Het in maart van dit jaar gelanceerde KBC Private Equity Fund Biotech (kortweg "BIOTECH") investeerde het startkapitaal in een portefeuille van een 30-tal beursgenoteerde en één niet-beursgenoteerd biotechbedrijf. Een tweede investeringsdossier in een niet-genoteerd bedrijf werd tijdens de verslagperiode positief beslist maar nog niet finaal afgerond. In totaal werden 43 dossiers van niet-beursgenoteerde bedrijven ter investering aangeboden en geanalyseerd. Per eind juni was de netto-inventariswaarde van het fonds opgelopen van EUR 51,25 m (EUR 15 per aandeel) tot EUR 55,0 m (EUR 16,09 per aandeel).

Overzicht van activiteiten

Tijdens de verslagperiode werd het startkapitaal van EUR 51,250 m ten belope van EUR 43,736 m belegd. Het overgrote deel van de financiële middelen (EUR 39,533 m) werd belegd in beursgenoteerd papier. Bij de start van BIOTECH werd een portefeuille van een 30-tal kwaliteitsnamen samengesteld, die in principe voor langere termijn worden aangehouden. De investering in het niet-beursgenoteerde Ceres Inc. was goed voor een investering van EUR 4,203 m. Per 30 juni is de waarde van de effectenportefeuille opgelopen tot EUR 50,269 m, wat toe te schrijven is aan een combinatie van een gunstige koersontwikkeling (voor het beursgenoteerde deel van de portefeuille) en de appreciatie van de USD t.o.v. de EUR. Per 30 juni bedroeg de kaspositie EUR 5,125 m. Opmerkelijke uitschieters in de positieve zin waren Genzyme General, Gilead Sciences en Medimmune. Anderzijds woog een produktfalen of een uitstel van de produktgoedkeuring zwaar door op de koersen van Actelion, Immunex, Praecis Pharmaceuticals en Tanox.

In de periode maart-juni 2001 werden in totaal 43 investeringsdossiers van niet-beursgenoteerde bedrijven aan BIOTECH aangeboden. Deze dossiers waren van zeer uiteenlopende geografische oorsprong, met klemtoon op de VS (22 dossiers) en België (10 dossiers). De investeringsdossiers bereikten BIOTECH via verschillende kanalen. In 18 gevallen werd het fonds rechtstreeks gecontacteerd door de bedrijven zelf. Daarnaast was er een gestadige aanbreng van dossiers via gespecialiseerde investment banks (15 in totaal). Collega's-investeerders verzochten tot co-investering in een 5-tal dossiers. Gespecialiseerde partnering conferenties leverden de resterende 5 investeringscontacten op. Slechts twee investeringsprojecten haalden na een grondige analyse de eindmeet. Het betreft twee Amerikaanse ondernemingen, Ceres en PR Pharmaceuticals. In beide gevallen trad BIOTECH op als lead-investeerder. Dit impliceert dat BIOTECH instond voor een grondig nauwkeurigheidsonderzoek (due diligence) en zelf de investeringsvoorwaarden bepaalde in samenspraak met de respectievelijke ondernemingen.

Ceres, Inc. is een volledig geïntegreerde onderneming in het domein van de plantengenetica. De onderneming werd in 1997 opgestart in de buurt van Los Angeles, Californië. Ceres, Inc. telt momenteel een 100-tal werknemers waaronder een 30-tal doctors in de wetenschappen. Ceres gebruikt een breed technologieplatform om op een geïntegreerde en quasi industriële manier zeer snel plantengenen en hun functies te ontdekken. BIOTECH investeerde USD 3,75 m (EUR 4,203 m) in Ceres.

PR Pharmaceuticals, Inc. is een technologiegedreven onderneming actief op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en commercialisatie van een breed gamma farmaceutische produkten voor de humane en veterinaire gezondheidsmarkt. De kerntechnologie is zg. controlled release drug delivery, dit zijn toedieningssystemen die toelaten het therapeutisch effect van geneesmiddelen te verhogen door de interactietijd van het geneesmiddel te verlengen en een zeer gelijkmatige afgifte van de therapeutische stoffen te bewerkstelligen. BIOTECH heeft tijdens de verslagperiode positief beslist rond een participatie ten belope van USD 2,25 m (EUR 2,474 m) in deze onderneming. De feitelijke afronding van de transactie volgde pas in augustus.

Commentaar bij de resultaten

Het resultaat van de eerste rapporteringsperiode van BIOTECH werd sterk beïnvloed door de opstartkosten, die volledig ten laste werden genomen van het resultaat. Meest in het oog springend in dit verband is een kostenpost ten bedrage van EUR 1,500 m (Andere Bedrijfskosten), de plaatsingsvergoeding betaald voor het ophalen van het startkapitaal. De aan de Beheerder betaalde beheersvergoeding (Diensten en diverse goederen) bedroeg over de verslagperiode EUR 0,342 m. Het saldo van de post Diensten en diverse goederen, EUR 0,112 m, had voornamelijk betrekking op publicatiekosten, administratieve kosten (notaris, CBF, commissaris), drukkosten en bewaarlonen. Het overgrote deel van deze kosten waren eveneens opstartkosten.

Bij het beheer van de effectenportefeuille werden zowel een aantal meer- als minwaarden geboekt en/of gerealiseerd. De gerealiseerde minwaarden (Financiële kosten) bedroegen EUR 1,347 m. Deze kost werd gecompenseerd door gerealiseerde en boekhoudkundige meerwaarden en positieve wisselkoersverschillen, samen goed voor EUR 6,81 m (Andere financiële opbrengsten). Opbrengsten rekening courant brachten de totale Financiële opbrengsten op EUR 6,942 m. Per saldo werd over de eerste verslagperiode van BIOTECH een winst geboekt van EUR 3,734 m.

Een blik op de toekomst

De biotechnologiesector beschikt over talrijke troeven die de waardering in de toekomst structureel zullen ondersteunen. Zo is het opmerkelijk dat de sector zichzelf doorlopend innoveert via de ontwikkeling van nieuwe technologieën (zoals SNP-analyse, functional genomics, phage display, bioinformatics...) en de verbetering van bestaande technologieën (screening, validatie,...). Door deze aanhoudende stroom van technologische vernieuwing zou de sector in principe in staat moeten zijn om méér geneesmiddelen sneller, efficiënter en goedkoper op de markt te brengen. Verder hebben vele bedrijven in het recente verleden massaal de financiële markten kunnen aanboren, waardoor zij minder afhankelijk zijn van partners om hun potentieel tot ontwikkeling te brengen. Tel daarbij de hele rits van produkten die het volledige ontwikkelingsproces hebben doorlopen en klaar zijn voor goedkeuring door de bevoegde autoriteiten en men bekomt een werkelijk zeer aantrekkelijk plaatje.

De recente tragische gebeurtenissen in de VS zijn niet van aard om dit structureel positieve beeld grondig te verstoren. De sector staat sowieso voor waarde-opbouw op langere termijn en wordt in de regel weinig beïnvloed door conjunctuurschommelingen. Mogelijk zal het aantrekken van financieringsmiddelen tijdelijk wat moeilijker zijn, zodat cash meer dan ooit king is in de biotechsector.

KBC Private Equity Fund Biotech is een privak, een Belgische beleggingsvennootschap met vast kapitaal die - vereenvoudigend gesteld - als doel heeft collectief te beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven. Biotech is opgericht als een naamloze vennootschap door KBC Asset Management die tevens instaat voor het beheer, hierin bijgestaan door enerzijds het Investeringscomité en anderzijds de Biotech Adviesraad. Het Investeringscomité is samengesteld uit gespecialiseerde werknemers van KBC. De Biotech Adviesraad omvat vertegenwoordigers van de biotechsector in binnen- en buitenland, en dit zowel uit de bedrijfswereld als de academische wereld.

Binnen de beperkingen die de Privak-wetgeving oplegt, investeert Biotech in biotechnologiebedrijven wereldwijd.

Voor de beleggingen in beursgenoteerde bedrijven ligt de klemtoon vooral op produktgeoriënteerde topbedrijven. Bij de niet-beursgenoteerde ondernemingen gaat de voorkeur uit naar produktgeoriënteerde ondernemingen die reeds produkten in klinische ontwikkeling hebben en het potentieel hebben om uit te groeien tot volledig verticaal geïntegreerde (van onderzoek tot commercialisatie) biotechbedrijven. Ook niet-beursgenoteerde technologiebedrijven die tot de wereldtop behoren in hun domein en produkten (kunnen) ontwikkelen op basis van hun technologieplatform beantwoorden aan het gewenste profiel.

Tot slot kan Biotech eveneens investeren in andere VC- of private equity-fondsen tot max. 15 % van de portefeuille.

Biotech profileert zich niet als VC-fonds dat investeert in start-ups, maar eerder naar die bedrijven op zoek gaat die reeds een zekere mate van maturiteit hebben bereikt en binnen een periode van maximaal 3 jaar beursrijp zijn.

Biotech noteert op Euronext Brussel.

Contactgegevens : BIOTECH NV

Havenlaan 2

1080 Brussel

Tel. 02/ 429 96 94 - 02/ 429 42 63

http://www.kbcam.be/biotech

KBC Private Equity Fund Biotech

Balansschema per 30-06-2001 (in EUR)

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA 55 404 896,72

VII Vorderingen op ten hoogste één 11 345,20
jaar

B Overige vorderingen 11 345,20

VIII Geldbeleggingen 50 268 089,69

B Overige beleggingen 50 268 089,69

IX Liquide middelen 5 125 461,83

Totaal Activa 55 404 896,72

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
54 984 368,89

I Kapitaal
51 250 005,00

V Over te dragen winst
3 734 363,89

SCHULDEN
420 527,83

X Overlopende rekeningen
420 527,83

Totaal Activa
55 404 896,72

Resultatenrekening voor de periode tot 30-06-2001 (in EUR)

II Bedrijfskosten (-) - 1 960 305,14

B Diensten en diverse goederen - 453 894,08

G Andere bedrijfskosten - 1 506 411,06

III Bedrijfsverlies (-) - 1 960 305,14

IV Financiële opbrengsten 6 941 606,80

B Opbrengsten uit vlottende activa 122 150,13

C Andere financiële opbrengsten 6 819 456,67

V Financiële kosten (-) - 1 246 937,77

C Andere financiële kosten - 1 246 937,77

VI Winst uit gewone 3 734 363,89 bedrijfsoefening, voor belasting

IX Winst van het boekjaar voor 3 734 363,89 belasting

X Belastingen op het resultaat 0,00

A Belastingen


- Belastingen - 7 151,25

- Geactiveerde RV 7 151,25
XI Winst van het boekjaar 3 734 363,89

Toestand van de effectenportefeuille en andere nettoactiva per 30-06-2001 (in EUR)

Aantal of Benaming Aankoop- Koers Beurs- In %

nominale waarde waarde van de

waarde totale

netto

activa

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS BETREFFENDE DE TUSSENTIJDSE STAAT VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH PER 30 JUNI 2001

Wij verklaren dat wij zijn overgegaan tot een beperkt nazicht van de tussentijdse staat van de naamloze vennootschap KBC Private Equity Fund Biotech, per 30 juni 2001, met een balanstotaal van EUR 55.404.896,72 en een winst over de periode van EUR 3.734.363,89. Onze opdracht werd uitgevoerd in het kader van de semestriële informatieverstrekking. Het nazicht bestond voornamelijk in de ontleding en de bespreking van de financiële informatie en werd uitgevoerd in overeenstemming met de controle-aanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren in verband met beperkt nazicht. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de jaarrekening.

Bij dit beperkt nazicht zijn geen gegevens aan het licht gekomen die aanleiding zouden geven tot belangrijke aanpassingen aan de tussentijdse staat.

Gent, 17 september 2001

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV (B160)

Commissaris

vertegenwoordigd door

Jean-Pierre Romont

Vennoot

Deel: ' KBC Private Equity Fund Biotech publiceert winstcijfers '
Lees ook