VSNUPersbericht
datum: 30 mei 2002

Universiteiten: kennis verdient centrale plaats in Regeerakkoord
Oproep om schouders te zetten onder de kennissamenleving

Het Regeerakkoord moet volgens de universiteiten heldere ambities op het terrein van de kennissamenleving gaan bevatten, gekoppeld aan een aantal concrete investeringen. In ieder geval is een extra investering in fundamenteel onderzoek van 100 miljoen euro per jaar nodig. Daarnaast is een oplossing voor de uiterst penibele huisvestingssituatie van de universiteiten dringend noodzakelijk. Daarmee is 150 miljoen per jaar extra gemoeid.

In een brief aan de informateur wijst de Vereniging van Universiteiten VSNU erop dat nog nooit in een Regeerakkoord een kennisstrategie is opgenomen. Dat is zorgwekkend, omdat de ontwikkeling en verspreiding van kennis cruciaal zijn voor onze samenleving en economie. Gemeten naar investeringen in onderzoek en innovatie, is ons land binnen de OESO inmiddels uit de subtop weggevallen. Een extra investering van 100 miljoen euro per jaar in fundamenteel, grensverleggend onderzoek is broodnodig om de voorhoedepositie van Nederland als kennisland veilig te stellen.

Kennisdiffusie
Die 100 miljoen zijn een eerste stap bij het realiseren van de afspraak die de Nederlandse regering in EU-verband heeft gemaakt. Volgens die afspraak moet in 2010 3% van het BBP naar onderzoek en ontwikkeling gaan, waarvan een derde voor rekening van de overheid. De universiteiten willen het extra geld zodanig inzetten dat de beste en perspectiefrijkste onderzoeksvoorstellen ervan profiteren. Daarnaast willen de universiteiten extra maatregelen om kennisdiffusie tussen ontwikkelaars en gebruikers van kennis te bevorderen. Daarbij kan gedacht worden aan specifieke subsidies voor kenniscirculatie in steden (met universiteiten als knooppunten in lokale kennisnetwerken) en aan fiscale regelingen en vrijstellingen.

Asbest of onderwijs
De huisvestingssituatie van veel universiteiten is inmiddels zo nijpend dat onderzoek en onderwijs in de knel komen. In 1995 kregen de instellingen hun gebouwen van het rijk overgedragen, zonder dat daar het noodzakelijke budget voor onderhoud en vervanging aan was gekoppeld. Het opknappen van gebouwen uit de jaren zestig, maar ook van historische panden, kan niet langer worden uitgesteld en drukt zwaar op de exploitatie. Het gaat dan onder meer om broodnodige zaken als asbestverwijdering en brandveiligheid. Voor onderhoud en vervanging is in totaal 150 miljoen euro per jaar nodig.

Student-assistentschappen
Behalve voor onderzoek en huisvesting, is ook extra geld nodig voor ICT. Universiteiten willen daarin zelf 60 miljoen euro per jaar extra investeren en vragen van de regering jaarlijks 75 miljoen. Ook voor vernieuwing van het onderwijs is structureel meer geld nodig (90 miljoen euro). De academische vorming van de individuele student moet beter uit de verf komen. Universiteiten willen de koppeling tussen onderzoek en onderwijs versterken en meer ruimte creëren voor student-assistentschappen. Deze worden immers door zowel docenten als studenten als zeer waardevol ervaren.

Deel: ' Kennis verdient centrale plaats in Regeerakkoord '
Lees ook