Ministerie van Financien

Titel: Oprichting Kenniscentrum PPS

_________________________________________________________________

Aan:

De Tweede Kamer der Staten-Generaal

De Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Financiën

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

PPS/99-01.m

11 januari 1999

Onderwerp

Oprichting Kenniscentrum PPS

Het Kenniscentrum PPS bij het ministerie van Financiën

Het rapport Meer Waarde door Samen Werken beveelt een gecontroleerde verbreding van de PPS-praktijk in Nederland aan. Deze aanbeveling is door het kabinet overgenomen in het regeerakkoord. Echter, om als volwaardige speler succesvolle PPS-transacties te kunnen realiseren, moet de overheid zich anders organiseren. Daarom is besloten een kenniscentrum PPS op te richten. Het kenniscentrum PPS moet de overheid stimuleren restultaatgerichte en efficiënte allianties met het bedrijfsleven aan te gaan. Zoals toegezegd aan de Kamer is dit kenniscentrum per 1 januari 1999 van start gegaan bij het ministerie van Financiën. Het Kenniscentrum PPS bestaat uit een mix van publiek en privaat personeel. Via deze brief wil ik u informeren over de doelstellingen van het kenniscentrum en de activiteiten die de komende maanden uitgevoerd zullen worden.

Doelstellingen

Op lange termijn wordt een brede acceptatie van PPS nagestreefd: departementen dienen in hun investeringsbeleid steevast te zoeken naar efficiëncywinst door een optimale taakverdeling tussen publiek en privaat; departementen dienen zelf over de capaciteit te beschikken om PPS-processen en projecten te structureren en weten daarbij gericht externe kennis in te schakelen; het kenniscentrum PPS moet een rol vervullen als clearinghouse in kennis, expertise en contacten én als toetsende instantie die de meerwaarde van publiek-private arrangementen boven louter publieke realisatie bewaakt.

Op korte termijn maken de projectverantwoordelijke vakdepartementen en het kenniscentrum PPS een aanzet voor een track-record van succesvolle PPS-arrangementen. Gezamenlijk lichten zij de projecten op de investeringsagenda van dit Kabinet - het MIT 1999/2003 en de investeringsimpuls - door op PPS-potentieel. Dit moet leiden tot de selectie van een beperkt aantal projecten die een gecontroleerde verbreding van de pps-praktijk gedurende deze kabinetsperiode mogelijk maken. Het realiseren van PPS-arrangementen is daarbij geen doel op zich. Criterium is dat publiek-private samenwerking resulteert in meerwaarde, efficiëntere oplossingen en / of meer beleidseffecten met dezelfde middelen. Het streven is om projecten te selecteren die variëren naar schaalgrootte en aard (transportinfrastructuur, stedelijke ontwikkeling, kennisinfrastructuur en natuurontwikkeling). Mede-overheden en private partijen worden uitgenodigd concrete ideeën over publiek private samenwerking bij de te onderzoeken projecten in te brengen bij het kenniscentrum.

Naast het selecteren van projecten gaat het Kenniscentrum verder met kennis- en beleidsontwikkeling. Speerpunten zijn: operationalisering van het financieel instrumentarium, een beleidslijn voor het hanteren van de EU-aanbestedingsregelgeving en procesarchitectuur. In het kader van de HSL-Zuid, de Betuweroute, het studieproject Private Betrokkenheid bij het Project Mainportontwikkeling Rotterdam en de Nieuwe Sleutelprojecten (ontwikkeling HSL-stationsomgeving) is de concrete toepassing van deze kennis en regelgeving nu reeds aan de orde.

Deze activiteiten resulteren op korte termijn in een in het voorjaar naar de Tweede Kamer te zenden voortgangsrapportage PPS.

Afbakening activiteiten

Om dit voorjaar een voortgangsrapportage PPS uit te brengen en concrete resultaten te kunnen boeken, is een strak tijdschema noodzakelijk. De korte tijdsspanne en het feit dat capaciteit en ervaring nog in opbouw zijn, dwingen tot afbakening van de door het Kenniscentrum te ondernemen activiteiten.

Duidelijk is dat de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming over projecten berust bij desbetreffende vakdepartementen. Dit betekent dat het Kenniscentrum de prioriteitenstelling die het Kabinet heeft aangebracht in het MIT en de investeringsimpuls als vertrekpunt neemt voor een gecontroleerde verbreding van de PPS-praktijk. Initiatieven voor projecten die nog niet op de prioriteitenlijst van het Kabinet staan, kunnen eventueel later in behandeling worden genomen. Het eerste belangrijke criterium daarbij is dat deze projecten alsnog een positie op de prioriteitenlijst van het betreffende departement krijgen. Zodra kennis en capaciteit op niveau zijn, wil het Kenniscentrum ook een vraagbaken worden voor mede-overheden. Op middellange termijn wordt hiervoor een helpdesk opgezet.

Samenstelling van het Kenniscentrum PPS

De samenstelling van het Kenniscentrum voorziet in een publiek-private mix van kennis en expertise. Beleidsmedewerkers werken samen met deskundigen uit de private sector. De plv. Thesaurier-Generaal, drs. D.M. Sluimers, geeft voorlopig leiding aan het Kenniscentrum. Binnen het kenniscentrum werken twee teams samen; het Team Beleid en Strategie en het Team Projecten. De medewerkers uit het Team Beleid en Strategie zijn afkomstig vanuit verschillende directies binnen het Ministerie van Financiën. Het Team Projecten bestaat uit deskundigen uit de private sector.

Team Projecten

ir. G.A. Beijer, hoofd

Achtergrond: Boer & Croon, voorheen Heidemij adviesbureau, directeur Amstelland Vastgoed en algemeen directeur Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

drs. M.A. Ruys

Achtergrond: Boer & Croon, voorheen voorzitter directie USZO en financieel directeur onroerend goed ABP

ir. R.A.B. van der Plas

Achtergrond: Twijnstra Gudde, betrokken bij projectmanagement grootschalige infrastructuurprojecten waaronder HSL-zuid

drs. D. van der Heijden

Achtergrond: De Nationale Investeringsbank, betrokken bij pps-structurering en -financiering voor nationale en internationale transport- en infrastructuurprojecten R. Griffiths, adviser

Achtergrond: Group Finance Director, General Utilities Plc, Deputy Chief Executive of the Private Finance Panel (PFI-initiative UK)

Team Beleid en Strategie

drs. F.H. Lemmink, hoofd

Achtergrond: Directie Algemene Financiële en Economische Politiek

mw. mr. A. Westerouen van Meeteren

Achtergrond: Directie Domeinen

drs. E.P. van Marken

Achtergrond: Directie Financieringen, voorheen Ministerie van EZ

mw. drs. J. van Bussel

Achtergrond: Directie Financieel-Economische Zaken

drs. L.G.M. Braam

Achtergrond: Inspectie der Rijksfinanciën

DE MINISTER VAN FINANCIËN

Deel: ' Kenniscentrum PPS bij het ministerie van Financiën '
Lees ook