Gemeente Alphen aan den Rijn


Kennisgeving aanvraag en ontwerpvergunning inzake Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maken bekend dat bij hen een aanvraag is binnengekomen om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. De aanvraag betreft een veranderingsvergunning voor een distributiecentrum voor supermarkten aan de Eikenlaan 265 te Alphen aan den Rijn. Deze bekendmaking volgt uit de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

Inzage
De aanvraag, de ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 februari 2003 tot en met 21 maart 2003 ter inzage bij de Ontvangstbalie van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Alphen aan den Rijn, geopend elke werkdag van 8.30 tot 17.30 uur, op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur en op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Indien gewenst kan een toelichting op de stukken worden verkregen.

Bedenkingen
Van 20 februari 2003 tot en met 21 maart 2003 kunnen door een ieder schriftelijke bedenkingen worden ingebracht. Schriftelijke bedenkingen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Milieu, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

Als u wenst dat persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt mogen worden, dan kan dit door toevoeging van een kopie van uw bedenkingen. Op dit kopie moeten de persoonlijke gegevens verwijderd zijn.

Ook kunnen in de bovenvermelde periode mondeling bedenkingen worden ingebracht, na een telefonische afspraak met de afdeling Milieu, telefoonnummer 0172-465431.

Overigens kunnen de aanvraag en de bijbehorende stukken ook na bovengenoemde periode bij de afdeling Milieu totdat de vergunning is verleend worden ingezien.

Alleen degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-vergunning kunnen beroep tegen de beschikking van de definitieve vergunning instellen. Tevens wordt deze mogelijkheid geboden wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de definitieve vergunning ten opzichte van de nu ter inzage liggende ontwerp-vergunning of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet tot het inbrengen van bedenkingen in staat bent geweest.

Publicatie weekagenda, 19 februari 2003

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 18 februari 2003 laatste wijziging

Deel: ' Kennisgeving aanvraag en ontwerpvergunning Alphen '
Lees ook