Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving beschikking kringloopstation Drachten

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben aan Burgemeester en Wethouders van Smallingerland een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. De vergunning heeft betrekking op het veranderen en in werking hebben na die verandering van een kringloopstation of het veranderen van de werking daarvan. Het kringloopstation is gelegen aan De Hemmen 99 te Drachten. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om het milieu te beschermen. De vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning ongewijzigd.

U kunt de stukken inzien
U kunt de vergunning, de aanvraag en de daarbij behorende stukken inzien van 27 september tot en met 8 november 1999:
- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afd. Milieuvergunningen. Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 28);

- bij het publieksbureau in de hal van het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 te Drachten. Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren; inzage buiten kantooruren is mogelijk na telefonische afspraak, tel. 0512 58 13 06.

Beroep instellen
Wij maken u erop attent dat:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;

- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking, binnen zes weken, met ingang van 28 september 1999, beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Gedurende de beroepstermijn kan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State jo. artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De indiener van het verzoekschrift die beroep heeft ingesteld, legt daarbij een afschrift van het beroepschrift over. De beschikking treedt pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt treedt de beschikking niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet/moeten worden ondertekend en moet/moeten tenminste bevatten:
a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d) de gronden van het beroep.

Informatie
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer D.J. Haasjes, afd. Milieuvergunningen, tel. 058 292 55 89.

Deel: ' Kennisgeving beschikking kringloopstation Drachten '
Lees ook