Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving beschikking Ontgrondingenwet omgrachten perceel/ graven poel bij Bakhuizen

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend, dat zij besloten hebben te voldoen aan het verzoek van de heer R.G. van Grieken, om verlening van een vergun-ning ingevolge de Ontgrondingenwet voor het afgraven van grond ten behoeve van het omgrachten van een perceel en het graven van een poel ten westen van Bakhuizen aan de rand van de Groote Warnser- en zuiderpolder. In de beschikking zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerp-beschikking. Het betreft met name opmerkingen ten aanzien van de planologische beoordeling van de ontgrondingswerkzaamheden.

Ter inzage
De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van
10 december 1999 gedurende zes weken ter inzage:
- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 55 67);

- op het gemeentekantoor van Gaasterlân-Sleat, Sektor Ontwikkeling & Beheer, Bureau Milieuzaken, Dubbelstraat 1 te Balk. Op werkdagen tijdens kantooruren, gedurende de openingstijden (09.00 tot 12.00 uur en woensdag van 14.00 tot 16.00 uur), en uitsluitend na afspraak via telefoonnummer 0514 60 81 54 op woens-dag tussen 16.00 - 19.00 uur. Ook kan desgewenst een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden binnen de hiervoor aangegeven termijn van zes weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d. de gronden van het beroep.
Degene die gebruik maakt van de mogelijkheid om beroep aan te tekenen, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA s-Gravenhage. De indiener van het verzoekschrift legt daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over.

Informatie
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de provincie op nummer 058 292 55 67.


10 december 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Kennisgeving beschikking Ontgrondingenwet Bakhuizen '
Lees ook