Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving beschikking Ontgrondingenwet afgraven grond verdiepen twee vaargeulen door Slotermeer

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend, dat zij besloten hebben zijn te voldoen aan het verzoek van Firma T. en Y. van der Meulen, om verlening van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet voor het afgraven van grond voor het verdiepen van twee vaargeulen door het Slotermeer. In de beschikking zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerp-beschikking.

Ter inzage
De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van
12 november 1999 gedurende zes weken ter inzage:
- op het gemeentekantoor van Gaasterlân-Sleat, Sektor Ontwikkeling & Beheer, Bureau Milieuzaken, Dubbelstraat 1 te Balk.Op werkdagen tijdens kantooruren, gedurende de openingstijden van 09.00 tot 12.00 uur en woensdag van 14.00 tot 16.00 uur. Uitsluitend na afspraak via nummer 0514 60 81 54 op woensdag tussen 16.00 en 19.00 uur, Ook kan daar desgewenst een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen;

- in het gemeentehuis van Wymbritseradiel, Stadslaan 75 te IJlst, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en bovendien dinsdags van 13.30 tot
16.00 uur;

- in het Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen
op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 55 67).

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden binnen de hiervoor genoemde termijn van zes weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevat-ten: a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d. de gronden van het beroep.

Degene die gebruik maakt van de mogelijkheid om beroep aan te tekenen, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage. De indiener van het verzoekschrift legt daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over.

Informatie
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de provincie, tel. 058
292 55 67.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kennisgeving beschikking Ontgrondingenwet GS Friesland '
Lees ook