Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving beschikking Reitsma Recycling te Kootstertille

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben aan Reitsma Recycling te Kootstertille een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. De vergunning heeft betrekking op een verandering (in de werking) van een handel in oude metalen. De inrichting is gelegen aan de Oastkern
18 te Kootstertille. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om het milieu te beschermen. De vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning ongewijzigd.

U kunt de stukken inzien
U kunt de vergunning, de aanvraag en de daarbij behorende stukken inzien van 13 september tot en met 25 oktober 1999:
- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen, kamer 083. Op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 28);
- in het gemeentekantoor van Achtkarspelen, Stationsplein 1 te Buitenpost, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Bovendien buiten werkuren, uitsluitend na telefonische afspraak (tel. 0511 54 81 11, afdeling Milieuzaken).

Beroep instellen:
Wij maken u erop attent dat:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;

- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking, binnen zes weken, met ingang van 14 september 1999, beroep kan/kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Gedurende de beroepstermijn kan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State jo. artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzit-ter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De indiener van het verzoekschrift die beroep heeft ingesteld, legt daarbij een afschrift van het beroepschrift over.

De beschikking wordt pas van kracht na afloop van de beroepstermijn. Wanneer gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de beschikking niet eerder van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet/moeten worden ondertekend en moet/moeten tenminste bevatten: a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d) de gronden van het beroep.

Informatie
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw J.G. Zantinge, afd. Milieuvergunningen van de provincie, tel. 058 292 58 64.

Deel: ' Kennisgeving beschikking Reitsma Recycling Kootstertille '
Lees ook