Gemeente Hattem

KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken, gelet op artikel 3:19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu.
Het betreft de aanvraag van de heer E. van der Worp voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het houden van rundvee en geiten en de opslag van mest aan het adres Hoenwaardseweg 29a te Hattem.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 30 maart 2000 gedurende vier weken op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr. 038-4431639) voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer.

Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Bovendien liggen de stukken tot het einde van de beroepstermijn elke werkdag van 08.00 tot 12.00 uur bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer ter inzage.

Vanaf 31 maart 2000 kunnen gedurende vier weken schriftelijk gemotiveerde bedenkingen bij het college van burgemeester en wethouders van Hattem worden ingediend. Degene, die schriftelijke bedenkingen indient, kan schriftelijk verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kan in deze periode, indien daarom wordt verzocht (tel. 038-4431639), over de ontwerp-beschikking van gedachten worden gewisseld, waarbij de gelegenheid bestaat om mondeling gemotiveerde bedenkingen in te brengen.

Degenen, die zoals hierboven is omschreven bedenkingen hebben ingediend of belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht, kunnen wanneer de beschikking wordt gegeven beroep instellen.

VERZOEK VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN / BOUWVERGUNNING

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het gewijzigde verzoek om vrijstelling bestemmingsplan/bouwvergunning ten behoeve van het uitbreiden en veranderen van een verenigings-/kerk-/kantoorgebouw op perceel Sparrenlaan 3.
Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om voor bovengenoemd plan met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en met toepassing van artikel 50, lid 5, van de Woningwet de gevraagde bouwvergunning te verlenen. Het vrijstellingsverzoek en de aanvraag om bouwvergunning c.a. liggen met ingang van 30 maart 2000 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzageligging schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling/bouwvergunning naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.
KENNISGEVINGEN VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Met ingang van 30 maart 2000 ligt gedurende een termijn van twee weken ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer voor een ieder ter inzage een verzoek tot het wijzigen van de bestemming bijzonder bebouwing H horeca in de bestemming bijzondere bebouwing A gebouwen van medische, van algemeen sociaal culturele en religieuze aard ten behoeve van het perceel Ridderstraat 36 te Hattem, gelegen in het bestemmingsplan "Binnenstad".
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 20, sub a van de voorschriften van het bestemmingsplan "Binnenstad" de bestemming bijzondere bebouwing H om te wisselen in de bestemming bijzondere bebouwing A. Het omwisselen van de bestemming is mogelijk, daar het pand is gelegen binnen de op de plankaart aangegeven ontmoetingszone.
Belanghebbenden, die bedenkingen hebben tegen het omwisselen van deze bestemming worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen omtrent het voornemen, gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging, naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen.
Schriftelijk moet dit geschieden bij het college van burgemeester en wethouders.
Mondelinge zienswijzen kunnen zowel persoonlijk kunnen zowel persoonlijk (tijdens openstelling van het bureau R.O.), als telefonisch (op werkdagen van 08.00 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur) worden doorgegeven aan de heer P. Jetzes (tel. 4431643), of bij diens afwezigheid bij een van de andere medewerkers van het bureau Ruimtelijke Ordening.Met ingang van 30 maart 2000 ligt gedurende twee weken ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer voor een ieder ter inzage een verzoek tot het in gebruik nemen van een dienstwoning als burgerwoning op het perceel Nieuweweg 93 te Hattem, gelegen in het bestemmingsplan "Het Veen".
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.1. lid 3 van de voorschriften van het bestemmingsplan "Het Veen", vrijstelling te verlenen voor het gebruik van de dienstwoning als burgerwoning.
Belanghebbende, die bedenkingen hebben tegen het verlenen van vrijstelling worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze omtrent het voornemen, gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging, naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijk moet dit geschieden bij het college van burgemeester en wethouders.
Mondelinge zienswijzen kunnen zowel persoonlijk (tijdens openstelling van het bureau R.O.), als telefonisch (op werkdagen van 08.000 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur) worden doorgegeven aan de heer P. Jetzes (tel. 4431643), of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening.
* het uitbreiden en veranderen van een woning, De Gelder 79 (VZ 14-03-2000);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Grote Gracht 81 (VZ 16-03-2000);

* het oprichten van een woning ter vervanging van een gesloopte woning, Vijzelpad 51 (VZ 20- 03-2000);

* het oprichten van een garage/berging, Dorpsweg 116 (VZ 20-03-2000);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Oude Kerkweg 16 (VZ 23-03-2000);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, de Reest 52 (VZ 23-03-2000);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Randweg 12 (VZ 23-03-2000);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Sparrenlaan 11 (VZ23-03-2000);

* het oprichten van een woning ter vervanging van een bestaande woning, Prins Bernhardlaan 6 (VZ 23-03-2000);
* het oprichten van een bouwmarkt, Populierenlaan 7 (VZ 23-03-2000); Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor:
* het oprichten van een berging, Nieuweweg 67 (VZ 22-03-2000); van onverwijlde spoed kan de
President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij
afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een
bezwaarschrift te zijn ingediend.

* het plaatsen van een dakkapel, Ruijtershoeve 5;
* het uitbreiden van een rundveestal, Geldersedijk 101;
* het oprichten van een schuur, Mulderskamp 12;
* het veranderen en uitbreiden van een dakkapel, Hezenbergerweg 32;
* het uitbreiden van een woning, de Mate 6;
* het uitbreiden van een woning, Dorpsweg 105;
* het plaatsen van een clubgebouw incl. toiletgelegenheid, Eijerdijk 25;

* het uitbreiden van een doorloop, Kruisstraat 17;
* het oprichten van een overdekte manege, Vijzelpad.
VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op donderdag 6 april 2000 om 09.00 uur op het stadhuis een vergadering wordt gehouden van het Gelders Genootschap (Welstands Commissie), met als onderwerpen aanvragen om bouwvergunning (dan wel melding bouwvoornemen). Belanghebbenden (aanvragers/architecten) kunnen bij de heer P. Jetzes van het bureau Ruimtelijke Ordening (tel. 4431643) een afspraak maken om hun bouwplan toe te lichten tot uiterlijk woensdag 5 april 2000, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening. Bij het niet maken van een afspraak loopt u de kans dat de wachttijd kan oplopen.
Indien de orde van de vergadering of het belang van de aanvrager van de bouwvergunning of degene die een melding heeft gedaan dit vergt, kan de commissie besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.
VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op de percelen:

* Grote Gracht 81 (VZ 20-03-2000).

* Libanonweg 10 (VZ 20-03-200).

* Sleedoornlaan 3, 5 bomen

* Hessenweg 89, 3 bomen

* Prins Bernhardlaan 8, 2 bomen
Hattem, 29 maart 2000

Deel: ' Kennisgeving besluiten gemeente Hattum '
Lees ook