Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving gedoogbeschikking Arcadis Heidemij Drachten

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben een gedoogbeschikking verleend aan Arcadis Heidemij Realisatie B.V. te Lelystad, voor een proefneming voor het composteren van 60 ton zuivelkslib in combinatie met 240 ton GFT binnen de inrichting, gelegen aan Het Helmhout te Drachten.

Bezwaar
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door een belanghebbende tegen bovenstaande beschikking, binnen zes weken na de dag waarop deze is verzonden, een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en gericht aan het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

Degene die gebruik maakt van de mogelijkheid om bezwaar te maken, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage. De indiener van het verzoekschrift legt daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over.

Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw J. Zantinge, afd. Milieuvergunnin-gen van de provincie, tel. 058 292 58 64.

Deel: ' Kennisgeving gedoogbeschikking Arcadis Heidemij Drachten '
Lees ook