Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving aanvraag/ontwerp-beschikking Berkhof Heerenveen BV

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben van Berkhof Heerenveen B.V. een aanvraag om een Wet milieubeheervergunning ontvangen. Het gaat om een vergunning voor het veranderen en in werking hebben van een autobusbouwbedrijf. De verandering houdt in, dat in verband met een bodemsanering op het terrein een zuiveringsinstallatie wordt geplaatst, bestaande uit een pomp, een ventilator en een striptoren. Het bedrijf is gelegen aan de Wetterwille 12 te Heerenveen (Industrieterrein Kanaal).
Gedeputeerde Staten zijn van plan de gevraagde vergunning te verlenen. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om het milieu te beschermen.

U kunt de stukken inzien
U kunt de aanvraag, de ontwerp-beschikking en de daarbij behorende stukken vanaf 4 oktober 1999 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep tegen de beschikking mogelijk is inzien:
- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen. Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 28);

- bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen, op werkdagen van 08.00 tot 13.00 uur en op afspraak van 13.00 tot
17.00 uur;

- in de leeszaal aan het Burgemeester Kuperusplein 48 te Heerenveen, op woensdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur; dinsdags en donderdags van 10.00 tot 20.00 uur; zaterdags van 10.00 tot 13.00 uur.

Heeft u bedenkingen?
Schriftelijk: U kunt uw bedenkingen tegen de ontwerp-beschikking gemotiveerd en onder vermelding van ons kenmerknummer MO/99-92927 sturen naar Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden kunt u dat meteen aangeven. Het indienen van bedenkingen kan tot en met 1 november 1999.
Mondeling: U kunt tot en met dezelfde datum van gedachten wisselen met zowel de aanvrager van de vergunning als een vertegenwoordiging van Gedeputeerde Staten. Hierbij kunt u ook mondelinge bedenkingen indienen. Een verzoek tot een gedachtewisseling kunt u bij Gedeputeerde Staten van Fryslân indienen.

Informatie
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer M.v.d.Akker, afd. Milieuvergunningen van de provincie, tel. 058 - 292 58 67.

Deel: ' Kennisgeving ontwerp-beschikking Berkhof Heerenveen BV '
Lees ook