Gemeente Alphen aan den Rijn


Kennisgeving vergunning inzake Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend. Het betreft een vergunning voor het veranderen van een vleesverwerkend bedrijf aan de H. Kamerling Onnesweg 14 te Alphen aan den Rijn. Deze bekendmaking volgt uit de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

Inzage
De vergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 maart 2003 tot en met 18 april 2003 ter inzage bij de Ontvangstbalie van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Alphen aan den Rijn, geopend elke werkdag van 8.30 tot 17.30 uur, op vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Beroep
Binnen zes weken na de dag waarop een exemplaar van de vergunning met bijbehorende stukken ter inzage is gelegd, staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt beroep instellen als u bedenkingen heeft ingebracht tegen de desbetreffende ontwerp-vergunning of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet tot het inbrengen van bedenkingen in staat bent geweest. Indien u bedenkingen heeft tegen wijzigingen in de vergunning die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerp-vergunning, kunt u eveneens beroep instellen.

De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning treedt niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatie weekagenda 26 februari 2003

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 26 februari 2003 laatste wijziging

Deel: ' Kennisgeving vergunning inzake Wet Milieubeheer Alphen '
Lees ook