Gemeente Alphen aan den Rijn


Kennisgeving vergunningen inzake Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maken bekend dat zij een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend voor:

* een varkenshouderij aan de Gnephoek 24a te Alphen aan den Rijn;
* een verandering van een vogelpark aan de Hoorn 65 te Alphen aan den Rijn

Deze bekendmaking volgt uit de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht.

De vergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 juli tot 6 september 2002 ter inzage bij:


- het Gemeentelijk Informatiecentrum, Castellumstraat 6, Alphen aan den Rijn, elke werkdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur. Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden verkregen;
- de leeszaal van de Openbare Bibliotheek, Thorbeckestraat 1a, Alphen aan den Rijn, op zaterdag van 9.30 uur tot 12.30 uur en de overige openingstijden van de bibliotheek.

Tot 6 september 2002 kan door belanghebbenden beroep tegen de vergunning worden ingesteld. Belanghebbenden kunnen alleen beroep instellen als zij bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Dit geldt niet als de belanghebbenden redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Een beroepsschrift moet, binnen de gestelde termijn, worden gericht aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld waarbij een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

(Publicatie Weekagenda 24 juli 2002)

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 23 juli 2002 laatste wijziging

Deel: ' Kennisgeving vergunningen inzake Wet milieubeheer Alphen '
Lees ook