Gemeente Capelle a/d IJssel

KENNISGEVING WET MILIEUBEHEER

Algemeen
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Deze vergunning moet in veel gevallen worden aangevraagd bij de gemeente. De procedure voor het behandelen van de aanvraag bestaat uit twee stappen: het opstellen van een ontwerp van de vergunning (ontwerpbeschikking) en vervolgens het verlenen van de vergunning (beschikking).

Onderwerp
Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel heeft op 21 maart 2002 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer ontvangen. Het gaat om een aanvraag van Euro Index B.V. om een vergunning voor het veranderen van een groothandel in meetinstrumenten, service, onderhoud en kalibreerdiensten aan de Rivium 2e Straat 12 te Capelle aan den IJssel.

De verandering omvat een uitbreiding van de hoeveelheid gasflessen in de drie bestaande kluizen.

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel heeft het voornemen de gevraag-de vergunning te verlenen. Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden ter bescherming van het milieu.

Inzage
U kunt de ontwerpbeschikking, de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken van 18 juli 2002 tot en met 14 augustus 2002 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur op de volgende plaatsen inzien:

- het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel (op werkdagen tot 19.00 uur);
- in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen de stukken in de bovengenoemde periode ook buiten kantooruren worden ingezien in het kantoor van de DCMR, telefoonnummer 010-2468402, en bij de gemeente Capelle aan den IJssel, telefoon-nummer 010-2848662.

Na bovengenoemde periode is inzage van de stukken mogelijk in het gemeente-huis van Capelle aan den IJssel en in het kantoor van de DCMR.

Bedenkingen
Wanneer u bedenkingen heeft over de inhoud van de ontwerpbeschikking kunt u deze tot en met 14 augustus 2002 schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt als u hierom, bij voorkeur in een aparte brief, vraagt.

Als u behoefte heeft aan een gedachtewisseling over het ontwerp van de beschikking kunt u daarom telefonisch bij de DCMR verzoeken. Tijdens deze bijeenkomst kunt u ook mondeling gemotiveerde bedenkingen inbrengen. Een verzoek om een gedachtewisseling kan tot uiterlijk één week voor het einde van de inzageter-mijn worden gedaan.

U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de beschikking instellen als u bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen
Voor informatie over de aanvraag en de ontwerpbeschikking kunt u zich wenden tot de heer C.A. Vogel van de DCMR, telefoonnummer 010-2468682.

Voor vragen over de procedure en terinzagelegging en voor kopieën (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR, telefoonnummer 010-2468402.

Deel: ' Kennisgeving wet milieubeheer Capelle '
Lees ook