Gemeente Castricum


Info-bulletin gemeente Castricum

KENNISGEVING ONTVANGEN AANVRAGEN OM EEN BOUWVERGUNNING / MELDINGEN BOUWVOORNEMEN

03-03-00 Fien de la Marstraat 25 plaatsing rolluik
Boccherinistraat 14 uitbreiding woning

Bloemgaarde 2 vergroting dakkapel

J.W. Frisostraat 24 uitbreiding woning

07-03-00 Eerste Groenelaan 31 plaatsing dakkapel
08-03-00 Oosterweide 40 plaatsing tuinhuisje

13-03-00 Brederodestraat 16a plaatsing dakkapel
De kennisgeving van een aanvraag impliceert niet dat de vergunning wordt verleend.

KENNISGEVING TER INZAGE LIGGENDE MELDINGEN EN AANVRAGEN BOUWVERGUNNINGEN

Met ingang van donderdag 23 maart 2000 liggen, in verband met een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, gedurende 2 weken bij de receptie van het gemeentehuis de volgende plannen ter inzage:
De Bloemen 12 uitbreiding woning

Hoogeweg 2 bouw bedrijfsgebouw

Een ieder kan gedurende deze termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van deze vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen.
BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben de gemeenteraad voor te stellen over te gaan tot het vaststellen van "Algemene Subsidieverordening gemeente Castricum 2000".
Op 1 januari 1998 is de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking getereden. Hiermee is een groot aantal bepalingen van kracht geworden waarmee overheden rekening moeten houden bij het verlenen van subsidies.

De wet bepaalt dat voor 1 januari 2002 de gemeentelijke regels aangepast moeten zijn aan de nieuwe wettelijke regels.
Het concept van de nieuwe subsidieverordening ligt op het gemeentehuis voor iedere belanghebbende ter inzage. Degene die daarop wil reageren kan dat doen tot uiterlijk 21 april. Daarna worden de reacties verwerkt in een definitief voorstel aan de gemeenteraad voor de vergadering van 25 mei.

VERHUUR VRIJE SECTOR HUURWONING VAN DELTA LLOYD
In de gemeente Castricum komt per 1 mei as voor verhuur beschikbaar de eengezinswoning met garage:

Laan van Albert's Hoeve 170

Huur f 1122,91 per maand

Minimaal belastbaar inkomen: f70.000,00

Aantal leden huishouden: minimaal 2 personen

Bij toewijzing van deze woning hebben ingezetenen die minimaal één jaar in de gemeente Castricum wonen voorrang.

Belangstellenden kunnen voor 3 april schriftelijk reageren bij de afdeling Sociale Zaken en Welzijn, Postbus 1301, 1900 BH Castricum.
PARKEERCONTROLEUR

Donderdag 16 maart 2000 wordt de heer J. van Slooten beeedigd tot parkeercontroleur. De heer van Slooten is doorgestroomd naar deze functie nadat hij met succes de opleiding tot Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA) heeft afgesloten tijdens zijn werkzaamheden als stadswacht.

Na zijn beeediging treedt hij officieel in dienst als parkeercontroleur van de gemeente Castricum.

VERHUUR VRIJE SECTOR HUURWONING VAN DELTA LLOYD

Per 1 mei komt in Castricum voor verhuur beschikbaar de eengezinswoning:

Belle van Zuylenlaan 35

Huur f982,17 per maand

De voorwaarden voor verhuur zijn:

Minimaal belastbaar inkomen per jaar :f 65.000,00

Aantal leden huishouding : minimaal 2 personen

Bij toewijzing van deze woning hebben ingezetenen die minimaal één jaar in de gemeente Castricum woonachtig zijn, voorrang.

Belangstellenden moeten zich voor 31 maart a.s. schriftelijk melden bij de afdeling Sociale Zaken en Welzijn.

RECONSTRUCTIE STATIONSWEG/DORPSSTRAAT

De reconstructie van de Stationsweg/ Dorpsstraat is maandag 13 maart begonnen. De werkzaamheden verlopen in verschillende fasen, waarvan wij u regelmatig op de hoogte zullen houden.

De eerste fase zal zo'n drie weken duren en bestaat uit het weghalen van het kruispunt en de riolering vervangen. Het kruispunt zal dan een voorrangsweg worden ( tot het eind van alle werkzaamheden zal deze weg nog halfverhard blijven).

Voor weggebruikers betekent dit een aantal omleidingsroutes en verkeersmaatregelen, wij willen u met klem vragen de omleidingen te volgen!

Vanuit de richting Beverwijk kunt u nog door de Dorpsstraat rijden maar de Dorpsstraat in de richting Beverwijk is afgesloten. Dit wordt aangegeven op verschillende plaatsen:


-Begin van de Dorpsstraat (CF Smeetslaan), u wordt omgeleid via de Beatrixlaan, Ruiterweg en Mient.


-Rotonde Soomerwegh, omleiding via Oranjelaan en Kleibroek
De Puikman is éénrichtingsverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer en Connexxion

Er geldt een (streng) parkeerverbod voor Puikman en de Kramersweg aan weerszijden van de wegen.

Vooraankondigingsborden van de maatregelen staan in Bakkum Noord, Limmen en Heemskerk.

HONDENPOEP

Het voorjaar komt er weer aan en de kinderen gaan weer buiten spelen.

Let u daarom goed op uw hond wanneer hij uitgelaten wordt!

Hondenpoep kunt u kwijt in speciale bakken of in de goot. En laat uw hond zeker niet los lopen op speelterreinen, zodat de kinderen gerust kunnen spelen!

KLACHTEN OVER POLITIE

Wanneer u zich niet correct behandeld voelt door de politie kunt u hierover een klacht indienen.

Want net als andere organisaties of instellingen heeft de politie ook een klachtenreglement. Mensen die klachten hebben over de handelswijze van de politie kunnen deze direct schriftelijk indienen bij de korpschef van de politie Kennemerland, of via de burgemeester of hoofdofficier.

U kunt dit ook mondeling doen bij ieder politiebureau die de klacht dan schriftelijk vastlegt en doorgeeft.

Een klachtenbehandelaar zorgt voor de verdere procedure, een onderzoek, een bemiddelingsgesprek en de uiteindelijke beslissing, waarop u nog in bezwaar kunt gaan.

Uitgebreide informatie over het indienen van een klacht staat beschreven in een speciale brochure die u bij het politiebureau en het gemeentehuis kunt krijgen.

RECONSTRUCTIE C.F.SMEETSLAAN

Op 6 maart wordt begonnen met de reconstructie van de C.F. Smeetslaan. Als eerste wordt het kruispunt met de Dr. de Jonghweg/Geesterduin omgebouwd tot rotonde. De aansluitende wegen worden daarom tot eind mei afgesloten. Omleidingsroutes worden aangegeven.

De bushalte op de Geesterduinweg vervalt gedurende die tijd. Gebruikers van lijn 179 kunnen gebruik maken van de bestaande bushalten op de Soomerwegh en Pr. Beatrixstraat.

De tweede fase wordt aansluitend gestart, dit is de herinrichting van de CF Smeetslaan zelf.

Langs de bestaande rijbaan wordt een vijver aangelegd, tussen de vijver en de rijbaan komt een aanliggend fietspad. Het bestaande fietspad zal dan nog slecht in één rijrichting bereden mogen worden. In de rijbaan van de C.F. Smeetslaan worden een 4-tal snelheidsremmers aangelegd.

Ook wordt de 'punaise' op het kruispunt met de M.L. Kinglaan/Dorcamp gereconstrueerd. Dit betekent dat deze zijwegen tijdelijk voor al het gemotoriseerde vervoer worden afgesloten. Deze afsluiting zal ca. 4 weken duren en in juni/juli plaats vinden.

Alle betrokkenen ontvangen een brief van de gemeente.

Voor inlichtingen: Hans Bregman, 661314.

RECYCLING

Huishoudelijke apparaten van krultangen tot wasmachines, worden ook gerecycled.

Oude apparaten kunt u op twee manieren kwijt raken:

Oud voor nieuw: inleveren bij de winkelier, op het moment dat u een nieuw apparaat koopt. Dit moet eenzelfde apparaat zijn, maar het mag wel van een ander merk zijn. De leverancier is verplicht uw apparaat in te nemen en hij mag hiervoor geen extra kosten in rekening brengen.

Daarnaast kunt u apparaten ook inleveren bij de gemeente, het afvalbrengdepot Schulpstet 17 heeft een speciale container voor huishoudelijke apparatuur.

Openingstijden: Ma tmt vr 8.00 -12.00 uur en 13.00-16.00 uur; za
9.00-13.00 uur

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR BRANDWEER

Als je niet langer toeschouwer wilt zijn..........

De brandweer in Castricum zoekt vijf vrijwilligers die de 37 mannen en 3 vrouwen van het corps wil komen versterken.

De brandweer Castricum bestaat uit een groep stressbestendige sportievelingen met lef en een enorme teamgeest, en aan deze eisen moet jij als de vrijwilliger ook voldoen.

Want je volgt dezelfde opleiding als de beroepsmedewerkers omdat je ook hetzelfde werk moet verrichten. En het werk stelt nogal wat eisen aan je. De helft van alle meldingen gaat om brand, daarnaast krijg je te maken met het bevrijden van mensen of dieren die bekneld zitten, het opruimen van gevaarlijke stoffen en het verwijderen van boomstronken en takken die na een storm op de weg liggen.

Wij verwachten van jou dat je binnen 6 minuten ter plaatse bent als er een melding komt. En dat je vaak beschikbaar bent, ook in de weekenden en nachten, want een brand ontstaat niet enkel tijdens kantooruren.

Je bent bereid een opleiding te volgen met verplichte en keuzevakken, gevolgd door een rijksexamen en je bent iedere week aanwezig tijdens de oefenavond om jouw kennis en vaardigheden uit te breiden.

Ben je nog niet geschrokken van dit eisenpakket? Dan zoeken we jou!

Als je tussen de 18 en 40 jaar bent, minstens 1.65 m. lang en een opleiding op ten minste LTS, MTS of MAVO hebt, bel dan met de kazerne 0251-661357 voor meer informatie en/of een sollicitatieformulier.

Brandweer Castricum

Postbus 338

1900 AH Castricum

BEREIKBAARHEID GEMEENTE

Het gemeentehuis is 's morgens vanaf 8.30 telefonisch te bereiken. Wanneer zich voor 8.30 uur een probleem voordoet waar u de gemeente voor nodig hebt, zoals een verstopt riool dan kunt u de gemeente rechtstreeks bereiken van 7.30 uur tot 8.30 uur op nummer 661327.

Deel: ' Kennisgevingen bouwvergunningen gemeente Castricum '
Lees ook