Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving ontwerp-beschikkingen Zandwinput Panhuyspoel

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben van Oosterhof Holman Beheer B.V. te Grijpskerk een aanvraag om een Wet milieubeheervergunning ontvangen. Het gaat om een vergunning waarvan de activiteiten zullen bestaan uit het winnen van zand uit de zandwinput door middel van een zandzuiger. Het gewonnen zand wordt vervolgens in depot gezet. De afvoer van
zand vindt plaats met behulp van vrachtautos. Deze afvoer vindt voornamelijk in de periode van april tot en met november plaats. Gedurende de winterperiode zal voornamelijk (indien nodig) het vullen van het depot plaatsvinden. Het bedrijf is gelegen aan De zandwinlokatie is gelegen aan de Feansterdyk tussen Garyp en Earnewâld en is bekend onder de naam "Panhuyspoel". Gedeputeerde Staten zijn van plan de gevraagde vergun-ning te verle-nen. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om het milieu te beschermen.

Tevens maken zij namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân bekend dat het Wetterskip Fryslân een aanvraag heeft ontvangen om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). De lozing van het depot vindt plaats via een lozingskist en retourleiding op de zandwinplas.Het dagelijks bestuur is van plan deze vergunning onder voorwaarden te verlenen.
Beide vergunningprocedures worden door ons gecoördineerd afgehandeld.

U kunt de stukken inzien
De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en de overige stukken die van belang zijn liggen vanaf 13 december 1999 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep tegen de
beschikkingen mogelijk is, ter inzage:

- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen. Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 28). Wij maken u erop attent, dat het Provinsjehûs gesloten is vanaf 25 december 1999 tot en met 3 januari 2000;

- in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7 te Burgum, bij de afd. Milieu & Beheer, sectie Milieu (kamer 82) op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur. Op verzoek (tel. 0511 46 09 70) kunnen de stukken op maandag van 17.00 tot 20.00 uur worden ingezien. De stukken liggen dan bij de receptie van "Berchhiem", Prinses Margrietstraat 1 te Burgum;

- in het gebouw van Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden (afdeling
voorlichting) op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Hebt u bedenkingen?
Schriftelijk: U kunt uw bedenkingen tegen de ontwerp-beschikking ingevolge de Wet milieubeheer gemotiveerd en onder vermelding van het kenmerknummer MO/99-85502 B1 sturen naar Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.
U kunt uw bedenkingen tegen de ontwerp-beschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren gemotiveerd en onder vermelding van het kenmerknummer WF/99-2181 sturen naar het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA
Leeuwarden. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden kunt u dat meteen aangeven. Het indienen van bedenkingen kan tot en met 10 januari 2000.
Mondeling: Daarnaast kunt u tot en met dezelfde datum van gedachten wisselen met zowel de aanvrager van de vergunning als een vertegenwoordiger van Gedeputeerde Staten van
Fryslân danwel met een vertegenwoordiger van het bestuur van Wetterskip Fryslân. Hierbij kunt u ook mondelinge bedenkingen indienen. Een verzoek tot een gedachtewisseling kunt u bij Gedeputeerde Staten van Fryslân indienen.

Informatie
Voor inlichtingen over de procedure ingevolge de Wet milieubeheer kunt u contact opnemen met de heer Th. Miedema, afd. Milieuvergunningen van de provincie, tel. 058 292 53 31. Wanneer het de procedure ingevolge de Wvo betreft kunt u contact opnemen met de heer H. Kielstra van het Wetterskip Fryslân, tel. 058 233 96 22.


8 december 1999

Deel: ' Kennisgevingen Gedeputeerde Staten van Friesland '
Lees ook