Gemeente Baarn

Het gemeentenieuws van woensdag 3 en donderdag 4 november 1999

Tijdelijke regeling voor zgn. witte illegalen
De Staatssecretaris van Justitie heeft besloten tot een tijdelijke regeling voor zgn. witte illegalen. Deze regeling is bestemd voor alle vreemdelingen die:


- kunnen aantonen dat zij vanaf 1 januari 1992 onafgebroken woonplaats hebben gehad in Nederland;

- vanaf 1 januari 1992 tot 1 juli 1998 (rechtmatig) in het bezit zijn geweest van een sofi-nummer;

- in het bezit zijn van een geldig paspoort;
- vanaf 1 januari 1992 Nederland niet zijn uitgezet;
- niet in het bezit zijn geweest of gebruik hebben gemaakt van valse of vervalste documenten;

- geen onjuiste gegevens hebben verstrekt;

- geen criminele antecedenten hebben.

Vreemdelingen die een beroep willen doen op deze regeling moeten vóór
30 november 1999 een schriftelijk verzoek indienen op onderstaand adres:

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 3022

2280 GA Rijswijk

Het schriftelijke verzoek dient de volgende gegevens te bevatten:


- naam, geboortedatum en nationaliteit van de verzoeker;
- adres en woonplaats van de verzoeker;

- plaats, datum en handtekening van de verzoeker;
- doel van het verzoek: "doel om toelating op grond van witte illegalenregeling";

- namen, geboortedata en nationaliteit van eventuele gezinsleden van de verzoeker;

- adres en woonplaats van de gezinsleden van de verzoeker;
- bewijs waaruit blijkt dat de verzoeker vanaf 1 januari 1992 ononderbroken woonplaats hebben gehad in Nederland (zoals een historisch adresoverzicht uit de Gemeentelijke Basisadministratie)
- bewijs waaruit blijkt dat de verzoeker vanaf 1 januari 1992 tot 1 juli 1998 rechtmatig in het bezit is geweest van een sofi-nummer;
- kopie van een geldig paspoort dat op naam is gesteld van de verzoeker.

De verzoeken van de vreemdelingen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, worden ter advisering voorgelegd aan de commissie van burgemeesters die de mate van inburgering bekijkt. Als de commissie van burgemeesters de mate van inburgering voldoende acht, kan de Staatssecretaris van Justitie zijn discretionaire bevoegdheid gebruiken om aan de vreemdeling een vergunning tot verblijf te verlenen.

Alleen verzoeken die vóór 1 december 1999 op dit postbusnummer zijn ontvangen en die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen, worden in behandeling genomen. Verzoeken die op of ná 1 december 1999 binnenkomen, worden niet behandeld.

Eerder bij de vreemdelingendienst of bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst ingediende verzoeken, waarin expliciet wordt gevraagd om een heroverweging als zgn. witte illegaal, worden ook aangemerkt als verzoek in de zin van deze regeling. Zolang er nog geen beslissing is gevallen op dit verzoek of op een reeds ingediend bezwaarschrift hoeven deze vreemdelingen niet opnieuw een verzoek in te dienen.

Mocht deze advertentie vragen oproepen, dan kunt u telefonisch informatie krijgen via het telefoonnummer 0800-1151 op werkdagen van 09.00 tot 21.00 uur.


30 km maatregelen in noordrand en centrum

Op verschillende plaatsen in het gebied tussen de Drakenburgerweg,

Eemnesserweg, Leestraat en Eemweg worden kleine aanpassingen aan het

straatwerk verricht om de invoering van een maximumsnelheid van 30

km/h mogelijk te maken.

Vooraankondiging
Op korte termijn zullen in de Eemnesserweg de kruisingen met de Nachtegaallaan en de Diepenbrocklaan worden gereconstrueerd.

Op verschillende plaatsen kunnen, kortdurend, door de Nutsbedrijven werkzaamheden worden uitgevoerd.

Openbare straatverlichting
Wanneer u als inwoner merkt dat een bepaalde lichtmast niet brandt, of een gehele straat donker blijft, dan kunt u deze storing onder vermelding van het nummer dat op de lichtmast staat zelf melden aan de REMU. Het algemene storingsnummer tijdens kantooruren is: 035-6094496. Het storingsnummer 035-6025065 is 24 uur per dag te bereiken. Tijdens kantooruren mag de melding ook via het gemeentehuis worden gedaan.

COLLECTEN

Burgemeester en wethouders hebben aan het Diabetes Fonds Nederland vergunning verleend om in de week van 31 oktober tot en met 6 november een collecte te houden.
De week daarop, van 7 tot en met 13 november zal er geen collecte worden gehouden waarvoor door het college van burgemeester en wethouders vergunning is verleend.

BOUWEN AAN BAARN

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat:

Ingekomen kapaanvragen
Deze liggen vanaf vrijdag 5 november 1999 ter inzage tijdens de openingstijden in de hal van het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze schriftelijk indienen tot vrijdag 3 december 1999 gericht aan het Gemeentebestuur van Baarn.

Onherroepelijk bestemmingsplan "Noord/Noord-West") ingevolge artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het bestemmingsplan "Noord/Noord-West", door de gemeenteraad vastgesteld op 25 maart 1998 en bij besluit van Gedepu-teerde Staten van Utrecht d.d. 27 oktober 1998, nummer 1998R-EG003169i goedgekeurd, onherroe-pelijk geworden is door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 oktober 1999, nummer E01.99.0048 omtrent een tegen het besluit van Gedeputeerde Staten ingesteld beroep.

Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan, alsmede de bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 5 november 1999 voor een ieder ter inzage in het gemeente-huis (kamer B23) te Baarn, tijdens openingstijden.

Wet milieubeheer
zij op 26 oktober 1999 de onderstaande melding op grond van artikel
8.41 Wet milieubeheer hebben ontvangen:

Tandartspraktijk Van Deventer
Slotlaan 2a te Lage Vuursche

Deze melding betreft het voor het van toepassing worden van het Besluit tandartspraktijken milieubeheer. De melding kan tot twee weken na de datum van deze publicatie worden ingezien tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten kunnen kopieën van de stukken worden verkregen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met W.G. Stolp, tel.
5481653.

Algemene wet bestuursrecht/uitwegvergunning
zij besloten hebben een uitwegvergunning te verlenen voor:
-het aanleggen van een uitrit op de Horizon, voor het perceel Horizon
13;


- het aanleggen van een uitrit op de Ericastraat, voor het perceel Ericastraat 1;

- het veranderen van een uitrit op de Nassaulaan, voor het perceel Nassaulaan 26;

Het besluit ligt van 5 november 1999 tot en met 16 december 1999 tijdens openingsuren terinzage in kamer B.22 van het gemeentehuis.

Gedurende de ter inzage termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden een bezwaarschrift tegen dit besluit ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders van Baarn. In geval van spoedeisende belangen, bestaat de mogelijkheid om -zodra het bezwaarschrift is ingediend- tevens een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, sector bestuursrechtspraak, postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Voor meer informatie kunt u bellen met tel.nr. 5481640.

VERGADERINGEN GEMEENTE BAARN

Commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1, te Baam.
Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1.

November 1999

11. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
15. Commissie ABZ

24. Gemeenteraadsvergadering

December 1999

7. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
8. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
9. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
13. Commissie ABZ

22. Gemeenteraadsvergadering

Deel: ' Kennisgevingen Gemeente Baarn '
Lees ook