Gemeente Castricum


Info-bulletin gemeente Castricum

KENNISGEVING ONTVANGEN AANVRAGEN OM EEN BOUWVERGUNNING / MELDINGEN BOUWVOORNEMEN

130300 Lindenlaan 83 uitbreiding berging en entree
Geelvinckstraat 91 vergroting dakkapel

Geelvinckstraat 93 vergroting dakkapel

Dr. Ramaerlaan 18 plaatsing dakkapel + uitbreiding woning
Gobatstraat 18 plaatsen + vergroting dakkapel en uitbreiding woning
Burgemeester Zaalbergstraat 14 uitbreiding woning
140300 Henriëtte Roland Holststraat 2 plaatsing raam in zijgevel
De kennisgeving van een aanvraag impliceert niet dat de vergunning wordt verleend.

KENNISGEVING TER INZAGE LIGGENDE MELDINGEN EN AANVRAGEN BOUWVERGUNNINGEN

Met ingang van donderdag 30 maart 2000 liggen, in verband met een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, gedurende 2 weken bij de receptie van het gemeentehuis de volgende plannen ter inzage:
Gobatstraat 42 het houden van een praktijk voor advies over mode / make-up / haarstijl

Het Wamellant 23 het houden van een hondentrimsalon in de garage

Pinksterbloem 10 uitbreiding woning

Jo Vincentstraat 6, 8, 12, 16, 20, 24, 26, uitbreiding woningen + plaatsing

28, 30, 36 dakkapellen

Heereweg 56 bouw erker

Fien de la Marstraat 25 plaatsing rolluik

Burgemeester Mooijstraat 21 uitbreiding winkel

Tine Marcushof 21 uitbreiding woning

C.F. Smeetslaan 258 uitbreiding woning en berging

Boccherinistraat 14 uitbreiding woning

Johan Willem Frisostraat 24 uitbreiding woning

Gobatstraat 18 plaatsing + vergroting dakkapel + uitbreiding woning
Een ieder kan gedurende deze termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van deze vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen.

AFGEGEVEN BOUW- EN SLOOPVERGUNNINGEN:

240300 Charley Tooropstraat 1 uitbreiding woning

De Bloemen 70 uitbreiding woning

Duinenbosch 3 sloop diverse opstallen

AFGEGEVEN KAPVERGUNNINGEN:

220300 Tulpenveld 112 kappen 1 berk

Stetweg 44 kappen 1 kastanjeboom

Jacob Catsstraat 12 kappen 1 berk

240300 Arnoldsonstraat 12 kappen 1 berk

J.H. van Kinsbergenstraat 34 kappen 1 conifeer

Van Uytrechtlaan 3 kappen 1 boom

Dotterbloem 7 kappen 5 berken, 1 els, 1 iep en 1 esdoorn

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling VRO in het gemeentehuis. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na de datum van verzending of uitreiking van het betreffende besluit te worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Castricum.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders verlenen toestemming aan het comité van De Rabo Dubbele Lus van Castricum voor het organiseren van de wielerwedstrijden en een stratenloop met overige activiteiten op dinsdag 27 juni 2000 van 16.45 tot 23.00 uur, waarbij de volgende straten van 15.30 uur tot 23.30 uur voor het doorgaande publiek worden afgesloten:

Cieweg, Jacob van Rensdorpstraat, Breedeweg en de Rietkamp.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders van Castricum.

BESLUIT

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het houden van Timmerdorpweek in de periode van 27 augustus tot en met 2 september 2000, met de daarbij behorende activiteiten.

Ook is toestemming verleend voor het verbranden van het gebruikte hout op 1 september

2000, op voorwaarde dat de commandant van de brandweer hier op deze dag in toestemt.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken schriftelijke en gemotiveerd bezwaar maken bij de burgemeester van Castricum.

RIJKSMONUMENTEN

Ruim 80 huizenbezitters in Castricum zijn aangeschreven door de gemeente omdat hun huizen voldoen aan de criteria voor rijksmonument van de Monumentenwet 1988.

Dit houdt in dat de woningen in een voorlopige selectie zijn opgenomen en dat de gemeenteraad wordt voorgesteld advies uit te brengen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

De minister van OCW beslist uiteindelijk of het pand in het register van rijksmonumenten ingeschreven wordt.

De panden komen wellicht in aanmerking voor rijksbescherming omdat er in 1988 een inventarisatie van jongere bouwkunst (1850-1940) is gestart in Noord-Holland. Er is hierbij een selectie gemaakt door het Bureau Monumentenzorg in overleg met het college van Castricum.

BOOMFEESTDAG

De Nationale Boomfeestdag in Castricum was een groot succes. De leerlingen van de basisscholen De Sokkerwei en De Toermalijn waren uitgenodigd om bij de Eendekooi en in Vlek H van de Albert's Hoeve bomen te planten.

Er werden 48 Ratelpopulieren en 5 Wilgen geplant.
Het schitterende weer zorgde voor veel bekijks, niet alleen de kinderen maar ook grote schare belangstellenden luisterden naar de toespraak van burgemeester Waal voor de eerste schep de grond in ging.
RECONSTRUCTIE KRUISPUNT DORPSSTRAAT-STATIONSWEG
De tweede fase van de reconstructie Dorpsstraat-Stationsweg is in werking gesteld.

Dit betekent dat de verkeersmaatregelen gewijzigd zijn. Het verkeer zal in deze fase vanuit het dorp via de
Stationsweg-Beverwijkerstraatweg de gemeente kunnen verlaten. Het verkeer vanuit de richting Beverwijk zal via de Puikman, Kramersweg, Duinenboschweg en Zanderijweg worden geleid. Op deze route wordt éénrichtingsverkeer ingesteld, dit geldt ook voor het openbaar vervoer. Bij alle zijwegen zal de verplichte rijrichting worden aangegeven.

Op last van de politie wordt de spoorweg overgang Kramersweg-Mient voor alle verkeer gesloten.

VERGADERING SENIORENRAAD

Dinsdag 4 april om 14.00 uur vergadert de seniorenraad in het gemeentehuis.

Op de agenda staat onder meer:

Uitgaande: Brief d.d. 08-03-2000 aan burgemeester Waal
Idem aan Woningbeheer

Idem aan B&W inzake advies subsidieaanvragen

Stand van zaken voorlichting 65 jarigen

Zorgcentrum

Stichting Welzijn, mevrouw De Nie

Verslag van de bijeenkomst met bonden en SDOC op 15-03-2000
Gesprek met de burgemeester. Zie brief

VERGADERING ADVIESCOMMISSIE WELZIJNSBELEID

Dinsdag 4 april 2000 om 20.00 uur vergadert de Commissie Welzijnsbeleid in kamer 203 in het gemeentehuis.
Op de agenda staat onder meer:


-Ingekomen stukken en mededelingen:

Overzicht planning welzijnsbeleidsvoornemens

Voortgang stichting Welzijn

Voortgang Multifunctioneel centrum


-Aanvragen subsidie projectenfonds:

Vakantiekindervreugd


-Notitie Peuterspeelzaalwerk in Castricum


-Welzijnsprogramma 2001

AFSCHEID J.M. ZANDBERGEN

Het afscheid van de heer Zandbergen door de raad op 30 maart a.s. kan door omstandigheden niet plaats vinden.

RAADSVERGADERING

De raad vergadert op donderdag 30 maart 2000 om 19.30 in het gemeentehuis.

Op de agenda staat onder meer:


-Voorstel inzake het ontwikkelingsplan Sokkerwei-locatie

-Voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor het perceel:

Dorpsstraat 115

voormalig gasfabrieksterrein aan de Gasstraat

Bremlaan 16

Hoogeweg 2

Grutto 57

Leo Toepoelstraat 1

Korte Cieweg 6a

Geelvinckstraat 2b

Dr. Ramaerlaan 6

Tulpenveld 50

Burgemeester Zaalbergstraat 1a


-Voorstel inzake de bestemming van een bijdrage planschadevergoeding

-Voorstel inzake een Near shore windpark/ Ontwerp Planologische Kernbeslissing en Milieu- Effectrapport Locatiekeuze Demonstratieproject


-Voorstel inzake de herinrichting van de C.F. Smeetslaan en aanleg rotonde: aanwending krediet waterverversing


-Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de marktverplaatsing en de herinrichting van de Burgemeester Mooijstraat

-Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de uitbreiding van het parkeerterrein nabij het studiehuis van het Jac. P Thijsse College


- Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor vervangingsinvesteringen en groot onderhoud zwembad De Witte Brug

- Voorstel inzake aanwijzing van het Reintegratiebedrijf Arbeidsvoorziening als uitvoerder van het W.I.W.- werkervaringsplaatsen.


-Voorstel inzake vaststelling van de 2e herziening van de verordening "Premiebeleid ter bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening en vrijlating van inkomsten


-Voorstel inzake toekenning van een financiele bijdrage voor collectieve woningaanpassingen van zorgwoningen bij de Santmark

-Voorstel van benoeming van de leden van de Stuurgroep Duurzaam Castricum


-Voorstel inzake onderhoudsprogramma rioleringen 2000

-Voorstel inzake onderhoudsprogramma wegen 2000

-Voorstel tot beschikbaarstelling van een aanvullend krediet millennium


- Voorstel inzake de bestemming van de opbrengst uit de verkoop van de aandeln NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten


-Voorstel tot wijziging van de legesverordening 1999
GROENTE, FRUIT EN TUIN AFVAL (GFT)

Vanaf 1 april a.s. wordt het GFT-afval weer iedere week opgehaald. Wij verzoeken u de groene bakken voor half acht s'morgens aan de weg te zetten, want de ophaalroutes zullen weer enigszins moeten worden aangepast. Raadpleeg zonodig uw afvalkalender.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR BRANDWEER

Als je niet langer toeschouwer wilt zijn..........

De brandweer in Castricum zoekt vijf vrijwilligers die de 37 mannen en 3 vrouwen van het corps wil komen versterken.

De brandweer Castricum bestaat uit een groep stressbestendige sportievelingen met lef en een enorme teamgeest, en aan deze eisen moet jij als de vrijwilliger ook voldoen.

Want je volgt dezelfde opleiding als de beroepsmedewerkers omdat je ook hetzelfde werk moet verrichten. En het werk stelt nogal wat eisen aan je. De helft van alle meldingen gaat om brand, daarnaast krijg je te maken met het bevrijden van mensen of dieren die bekneld zitten, het opruimen van gevaarlijke stoffen en het verwijderen van boomstronken en takken die na een storm op de weg liggen.

Wij verwachten van jou dat je binnen 6 minuten ter plaatse bent als er een melding komt. En dat je vaak beschikbaar bent, ook in de weekenden en nachten, want een brand ontstaat niet enkel tijdens kantooruren.

Je bent bereid een opleiding te volgen met verplichte en keuzevakken, gevolgd door een rijksexamen en je bent iedere week aanwezig tijdens de oefenavond om jouw kennis en vaardigheden uit te breiden.

Ben je nog niet geschrokken van dit eisenpakket? Dan zoeken we jou!

Als je tussen de 18 en 40 jaar bent, minstens 1.65 m. lang en een opleiding op ten minste LTS, MTS of MAVO hebt, bel dan met de kazerne 0251-661357 voor meer informatie en/of een sollicitatieformulier.

Brandweer Castricum

Postbus 338

1900 AH Castricum

BEREIKBAARHEID GEMEENTE

Het gemeentehuis is 's morgens vanaf 8.30 telefonisch te bereiken. Wanneer zich voor 8.30 uur een probleem voordoet waar u de gemeente voor nodig hebt, zoals een verstopt riool dan kunt u de gemeente rechtstreeks bereiken van 7.30 uur tot 8.30 uur op nummer 661327.

Deel: ' Kennisgevingen gemeente Castricum '
Lees ook