Gemeente Dinkelland

Tekst voorlichtingspagina GEMEENTE DENEKAMP Datum plaatsing: 6 juni 2002

OFFICIËLE PUBLICATIES

RUIMTELIJKE ORDENING:

Vrijstellingen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en van bestemmingsvoorschriften
BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemen

Verleende bouwvergunning en positieve reacties op meldingen bouwvoornemen

WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging ontwerp-besluiten
Op het taakveld milieu, locatie Weerselo liggen vanaf 10 juni 2002 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage de ontwerp-besluiten op de aanvragen om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van:


* De heer B.G.J. Kuipers, Kerkweg 38 te Tilligte voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een veehouderij annex de opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen.
* De heer G.M. Wargers, Penninksbrugweg 19 te Denekamp voor het oprichten en inwerking hebben van een veehouderij annex de opslag van mest.

* De heer J.G. Johannink, Lattropperstraat 120 te Denekamp voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een rundveehouderij annex de opslag van mest en dieselolie.

Bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen door een ieder gedurende vier weken tot en met 8 juli 2002 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van vier weken. Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend. Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, danwel de definitieve besluitvorming afwijkt van het voornemen.

Terinzagelegging besluiten Op het taakveld milieu, locatie Weerselo liggen vanaf 10 juni 2002 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende zes weken ter inzage de besluiten op de aanvragen om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van:


* De heer A.J. Pouwels, Steenmatenweg 2 te Agelo voor het oprichten en in werking hebben van een veehouderij annex de opslag van mest aan de Dusinksweg 11 te Agelo;

* De heer G.J.H. Heerink, Laagsestraat 64 te Oud-Ootmarsum voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een rundvee- en vleesvarkensbedrijf annex de opslag van mest en dieselolie.

Eveneens ligt op het taakveld milieu, locatie Weerselo ligt vanaf 10 juni 2002 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende zes weken ter inzage het besluit tot het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning van:


* De heer J.G. Frons, Wittebergweg 21 te Nutter : een veehouderijbedrijf, vergunning van 18 april 1995. De ammoniakproductierechten zijn niet ovedraagbaar.

Beroep tegen deze besluiten kan tot en met 22 juli 2002 worden ingesteld door:


1. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het onwerp van het besluit;
3. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

4. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij, die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang op grond van de Wet op de Raad van State tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kan eveneens tot en met 22 juli 2002 worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als opdat verzoek door de Raad is beslist.

Terinzagelegging melding

Op het taakveld milieu, locatie Weerselo ligt ter inzage de melding ingevolge art. 8.19 Wet milieubeheer van:


* De heer H.J.M. Stevelink, Steenmatenweg 1 te Agelo voor het uitvoeren van interne wijzigingen. Het aantal dieren blijft hetzelfde. Deze wijzigingen zijn in overeenstemming met de voor de inrichting verleende oprichtingsvergunning van 30 november 1999/nr. 35 en de verleende veranderingsvergunning van 31 december 2001/nr. 20191 en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten deze melding ingevolge art. 8.19 Wet milieubeheer te accepteren. Door ons wordt verklaard dat de voorgenomen wijzigingen voldoen aan art. 8.19 Wet milieubeheer en naar ons oordeel hoeft voor deze wijzigingen geen nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking tot deze melding tot en met 16 juli 2002 zowel mondeling als schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp.

OVERIGE VERLEENDE VERGUNNINGEN

De afgelopen periode zijn door het college van burgemeester en wethouders de volgende vergunningen verleend:


* Het houden van pleinconcerten op de eerste zondagen van de maanden juni tot en met september 2002 op het Kerkplein of de Markt te Ootmarsum van 15.00 tot 17.00 uur door de Stichting Toeristische en Culturele Activiteiten Ootmarsum;

* Het houden van een loterij waarvan de trekking plaatsvindt op zondag 21 juli 2002 door Ponyclub " de Grensruitertjes".

De afgelopen periode is door de burgemeester de volgende vergunning verleend voor:


* " Lattrop en Breklenkamp pakt Oet" voor het houden van een braderie op het trainingsveld van de voetbalvereniging Dinkelland op 14 juli 2002 van 10.00 tot 21.00 uur.

Binnen 6 weken na de datum waarop het besluit is toegezonden aan de aanvrager kunnen belanghebbenden hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het taakveld Burgerzaken tel: 0541 854317 of 854311.

COLLECTEN en Kledinginzameling
Er is voor week 24 ,van maandag 10 juni tot en met zaterdag 15 juni 2002 géén collectevergunning of kleding-inzamelingsvergunning verleend.

OVERIGE MEDEDELINGEN

Papierinzameling IN OOTMARSUM
Op zaterdag 8 juni 2002 worden papiercontainers opgesteld aan de Mors tussen Golden Oldies en Tel te Ootmarsum. Iedereen kan daar tussen 10.00 en 15.00 uur oud papier deponeren onder toezicht van de schaatsclub.
Om de aanvoer zo goed mogelijk te verwerken en wachttijden te voorkomen, vraagt de schaatsclub bij de aanlevering zoveel mogelijk de volgende richtlijn aan te houden:


* waar zij de 2e zaterdag van de maand kwamen: gelieve 's morgens het oud papier brengen;

* waar zij de 3e zaterdag van de maand kwamen: gelieve 's middags het oud papier brengen.

Deel: ' Kennisgevingen gemeente Dinkelland 07-06-2002 '
Lees ook