Gemeente Tytsjerksteradiel


Advertenties voor Actief, week 10

Aanvragen vrijstellingen

De burgemeester van Tytsjerksteradiel maakt bekend dat het college van burgemeester en wethouders voornemens is:

A. Vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toe te passen voor:
2003/89 Ir. M. Atsma voor verbouw tot horecagelegenheid op het perceel Wiidswei 36 te Earnewâld;
2002/1329 A. Lijzenga voor het vergroten van de woning en nieuwbouw van een garage op het perceel Stationsweg 3 te Hurdegaryp; 2002/786 De heer Boonstra en mevrouw Tuinstra voor nieuwbouw van een woning en garage op het perceel Binnendijk 14 te Ryptsjerk.

De plannen liggen met ingang van 5 maart twee weken bij de balie Bouwen en Wonen ter inzage.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder bij burgemeester en wethouders schriftelijke bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om vrijstelling te verlenen (Postbus 3, 9250 AA Burgum)

aanvragen vrijstellingen wk10 balievg1
week10/nr10-01


Ingekomen aanvragen vergunningen/toestemmingen

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel maken bekend dat in de afgelopen week zijn ingekomen de aanvragen:

Bouwvergunningen
Noardburgum
255 S. Boonstra voor nieuwbouw van een paardenstal op het perceel Rijksstraatweg 63; 252 G. van Assen voor het vervangen van de schuur op het perceel Kûkhernewei 4;

Bouwvergunningen fase 1
Gytsjerk
254 W. de Jong voor verbouw zuivelfabriek tot sanitairwinkel op het perceel Rinia van Nautaweg 3;
Hurdegaryp
232 E. de Graaf voor het vergroten van de woning (kapconstructie) op het perceel Rijks- straatweg 131;

Lichte bouwvergunningen
Aldtsjerk
231 J. de Boer voor het vergroten van de woning + carport op het perceel Eysingapaed 52; Burgum
246 C. Tjepkema voor nieuwbouw van een berging op het perceel Min. Van den Brinklaan 17;
Garyp
243 A.J. de Haan voor nieuwbouw van een berging op het perceel Ds. Minnemawei 8;

Kapvergunningen
Garyp
233 F. Lycklama à Nijeholt voor de kap van 7 bomen op het perceel Easterein 33;

Sloopvergunningen
Ryptsjerk
119 M. Smeding voor het gedeeltelijk slopen van de woning op het perceel Slachtedijk 8;

Monumentenvergunning
Gytsjerk
254 W. de Jong voor verbouw zuivelfabriek tot sanitairwinkel op het perceel Rinia van Nautaweg 3.

Op grond van artikel 57 van de Woningwet wordt een openbaar bouwregister bijgehouden waarin nadere gegevens over de aanvragen zijn opgenomen. Dit bouwregister ligt bij de balie bouwen en wonen van het gemeentehuis ter inzage. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden ingediend. Publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen.

actief ingekomen aanvragen week10 .balievg1
week10/nr10-02


Verleende vergunningen/toestemmingen/vrijstellingen

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel maken bekend dat zij:

A. Bouwvergunning hebben verleend aan:
03/139 N. Lykelema voor vergroten woning op perceel Kloosterkamp 24 te Burgum.

B. Vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en Bouwvergunning hebben verleend:
01/1045 Politie Friesland Leeuwarden voor nieuwbouw op perceel Pr. Bernhardstraat 1 te Burgum;

C. Vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en Bouwvergunning hebben verleend:
Burgum
02/1383 Fam. Glazema voor nieuwbouw berging op perceel Wettermunt 31; Ryptsjerk
02/1259 J. Boersma voor nieuwbouw garage op perceel Binnendijk 104.

D. Kapvergunning hebben verleend aan:
Burgum
03/203 T. Hoekstra voor het kappen van één1 berk op perceel Klompstraloane 16; Garyp
03/178 Kerkvoogdij N.H. Kerk voor kap t.b.v. vergroten begraafplaats op perceel Tsjerkepaed 18;
Jistrum
03/220 S. Venema voor het kappen van 7 berkenbomen op perceel Tillewei 7; Oentsjerk
03/188 P.B. Glas voor kap van 2 berken op perceel De Dobbe 45; Suwâld
03/129 D.J. van der Meulen voor het kappen van de boomwal aan de Kerkbuurt 6 en Mostermûne 16;
Eastermar
03/222 A. v. Huizen-v. Dijk voor het kappen van 2 esdoorns aan de Snakkerbuorren 16.

De plannen liggen bij de balie bouwen en wonen van het gemeentehuis ter inzage. Binnen 6 weken na de datum van deze publicatie kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wet- houders op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht schriftelijk bezwaren indienen tegen het verlenen van de vergunning, toestemming en vrijstelling (Postbus 3, 9250 AA Burgum).

verleende vergunningenweek10.balievg1
week10/nr10-03Verleende evenementenvergunning

De burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerk- steradiel maken bekend dat zij in de periode van 25 februari t/m 3 maart 2003 een evene- mentenvergunning hebben verleend voor het houden van:


- een bruiloft (besloten activiteit) met live-muziek op het terrein van Bartlehiem 21 te Wyns van 19.00 tot 00.30 uur op 28 mei 2003;

- een autocross op een terrein gelegen aan de Bosweg te Sumar van 11.00 tot 19.00 uur op 9 juni 2003;

- een après-ski avond met live-muziek in café "Moarkswâl" te Aldtsjerk van 21.00 tot 02.00 uur op 8 maart 2003;

- een feestavond met live-muziek i.v.m. de Bibbercup in de kantine van Tennisvereniging "De Leechkamp" te Burgum van 19.30 tot 00.30 uur op 29 maart 2003.

Binnen 6 weken nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, kunnen belang- hebbenden bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijke bezwaren indienen tegen het verlenen van de vergunning (Postbus 3, 9250 AA Burgum).

maart03-1verleend.gvdl
week10/nr10-04Aanvragen evenementen

De burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat er in de periode van 25 februari 2003 t/m 3 maart 2003 aanvragen om een evenementen- vergunning zijn binnengekomen voor:


- een Country Fair op het terrein van Landgoed Stania State te Oentsjerk van 10.00 tot 20.00 uur op 7, 8 en 9 juni 2003.

- een swingnacht met optredens van diverse jazz- en bluesbands in een zestal horeca- gelegenheden ('t Praathûs, 't Roodhert, de Skammel, Glinstra State, Kiehool en To Berch) in Burgum vanaf 22.00 uur tot 02.00 uur op 23 mei 2003.

Bovengenoemde aanvragen liggen vanaf donderdag 6 maart 2003 gedurende 10 dagen ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Algemene en Burgerzaken. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden ten aanzien van het verzoek hun zienswijze kenbaar maken bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders (Postbus 3, 9250 AA Burgum).

maart03-1aangevraagd.gvdl
week10/nr10-05Fiets kijkdag

Op zaterdag 8 maart 2003 tussen 09.00 en 13.00 uur kunt u aan het politiebureau te Burgum komen kijken naar de gevonden fietsen, voordat deze definitief worden afgevoerd. Indien u komt kijken, dan wordt u verzocht uw eventuele aangifte van diefstal van uw fiets mee te nemen, dit voor een vlotte afwikkeling (mocht uw fiets er tussen staan). Mocht u een fiets kwijt zijn en u heeft nog geen aangifte van diefstal gedaan, dan verzoeken wij u vriendelijk een zo exact mogelijke omschrijving van uw fiets mee te nemen. Het politiebureau is gevestigd aan de Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 42 te Burgum. U kunt zich melden bij de balie.

actief fietskijkdag week 10 2003.kk
week10/nr10-06Provinciale Staten Verkiezingen

Op dinsdag 11 maart 2003 worden de Provinciale Staten Verkiezingen gehouden. Van 's morgens half acht tot 's avonds negen uur bent u in de gelegenheid om uw stem uit te brengen. Aansluitend worden de uitslagen naar het gemeentehuis gebracht. Rond een uur of tien 's avonds verwachten we u de uitslagen van Tytsjerksteradiel te kunnen tonen. Dit wordt gepresenteerd in het gemeentehuis te Burgum.

actief provinciale staten verkiezingen week 10 2003.kk week10/nr10-07Wat wilt u op TV ?

Geef uw mening en discussieer met UPC!

De Programmaraad Friesland nodigt alle kabelabonnees van UPC uit voor een inspraakavond over het kabeltv-pakket.

Er zijn ook presentaties van zenders en er is volop gelegenheid voor vragen en discussie.

Kom op 11 maart 2003 om 20.00 uur naar het Zalencentrum Onder de Luifel ­ Slauerhoffzaal ­ Leeuwarden, t.o. het NS-station, vlakbij parkeergarage Zaailand.

Voor informatie:
Programmaraad Friesland
Postbus 48
8440 AA HEERENVEEN

actief upc week 10 2003.kk
week10/nr10-08Iepenbiere riedsgearkomste yn De Pleats

Op tongersdei 13 maart 2003 wurdt yn De Pleats, Schoolstraat 82 yn Burgum in iepenbiere riedsgearkomste hâlden. De riedsgearkomste `nije styl' bestiet út twa parten: in opiniearjend en in beslútfoarmjend part. De gearkomste begjint om sân oere mei it frage-healoerke foar riedsleden. It opiniearjend part begjint healwei achten. Foarôfgeand oan it opiniearjend part is der foar it publyk gelegenheid om yn te sprekken oer punten dy `t op de byhearrende wurklist steane. Foar it begjin fan it beslútfoarmjende part bestiet der foar it publyk ek gelegenheid ta ynspraak oer punten dy `t op dy wurklist steane. It is net alhiel wis hoe let it beslútfoarmjend part fan de gearkomste begjint. Dat hinget ôf fan it slutingstydstip fan it stuit dat it ynformearjend part ôfsletten wurdt.
Wy noegje jo fan herte út om de gearkomste by te wenjen.

Op de wurklist stiet û.o.:

- Frage-healoerke foar riedsleden (fan 19.00 oant 19.30 oere)
Opiniearjend part (fan 19.30 oere ôf)

- Klustering foarsjennings Hurdegaryp

Beslútfoarmend part

- Meidielings en ynkommen stikken

Utstellen fan boargemaster en wethâlders oangeande:

A-stik

- Mienskiplike regelingen en bestjoeren

B-stikken

- Oanpassing mienskiplike regeling y.f.m. fúzje IZA-VGZ
- Frijstelling kêst 19 WRO foar Automobiel-bedr. Veenstra, Woudweg 3, Noardburgum
- Beneaming griffier en loko-griffier

- Selsevaluaasje bestjoerskwaliteit

Voor informatie over bovenstaande vergadering kunt u contact opnemen met Didi Boskma-van der Meer, gemeentevoorlichter, tel. (0511) 460 516.

actief ried 13 maart 2003.kk
week10/nr10-09Deel: ' Kennisgevingen Gemeente Tytsjerksteradiel '
Lees ook