Gemeente Wieringen


- Algemene wet bestuursrecht (17 augustus 2001)
- jaarrekening 2000 (17 augustus 2001)

- bouwen en wonen (17 augustus 2001)

- Ter inzage, wet op de Ruimtelijke Ordening (17 augustus 2001)
- Fractievergaderingen (17 augustus 2001)

Algemene wet bestuursrecht (17 augustus 2001)

Op 14 augustus 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:


- Verleende vergunning aan C.J. van Eekelen voor het verplaatsen van de inrit, perceel Zwinstraat 3;

- Verleende vergunning aan R. Visser voor het maken van een inrit, perc. Amsteldiepstraat 27;

- Verleende vergunning aan A. de Visser voor het verbreden van de inrit, perc. IJsselmeerstraat 23;

- Verleende vergunning aan N.E. Baijs voor het wijzigen van de inrit, perc. IJsselmeerstraat 21.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 17 augustus 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Jaarrekening 2000 (17 augustus 2001)

Burgemeester en wethouders van Wieringen brengen ter openbare kennis dat de rekening van baten en lasten van het dienstjaar 2000 is aangeboden aan de gemeenteraad ter behandeling in zijn openbare vergadering van 06 september 2001.
Tot de dag van behandeling in de raad ligt de rekening voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie en is deze tegen betaling van de daarvoor verschuldigde leges algemeen verkrijgbaar gesteld.

Hippolytushoef, 17 augustus 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Bouwen en wonen (17 augustus 2001)

A. Ingestemde meldingen

Verzonden 17 augustus 2001:
het oprichten van een blokhut op het perceel Parklaan 18;| het oprichten van een blokhut op het perceel Banbroek 18.

B. Verleende sloopvergunning

Verzonden 17 augustus 2001:
het slopen van een aanbouw op het perceel Zwinstraat 8.

Tegen de onder A en B genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Hippolytushoef, 17 augustus 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ter inzage, wet op de Ruimtelijke Ordening (17 augustus 2001)

Artikel 19, lid 3

Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van maandag 20 augustus 2001 gedurende 4 weken een bouwplan ter inzage, welke strijdig is met het vigerende bestemmingsplan Den Oever. Het betreft een bouwplan voor het oprichten van een aanbouw op het perceel Zwinstraat 8.

Ons college is voornemens om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 17 augustus 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Fractievergaderingen (17 augustus 2001)

Fractievergadering OW91: maandag 20 augustus 2001 om 19.30 uur in het Parochiehuis te Hippolytushoef.
Fractievergadering PvdA: woensdag 22 augustus 2001 om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis.
Fractievergadering CDA: donderdag 23 augustus 2001 om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis.
Fractievergadering VVD: donderdag 23 augustus 2001 om 19.30 uur in de wethouderskamer in het gemeentehuis.

Hippolytushoef, 17 augustus 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Deel: ' Kennisgevingen Gemeente Wieringen '
Lees ook