Gemeente Zoetermeer

Openbare bekendmakingen

APV-VERGUNNING

Burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester van Zoetermeer, maken bekend dat zij een vergunning hebben verleend aan Star Promotions BV voor het houden van de oudejaarsmarkt in de Dorpsstraat op vrijdag 31 december 1999 van 10.00 tot 17.00 uur.

Zij brengen onder uw aandacht dat belanghebbenden binnen zes weken na dagtekening van deze beschikkingen op grond van artikel 7:1, jo. artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift kunnen indienen. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking ten aanzien van het plaatsvinden van het evenement.
Tevens kunt u, wanneer u een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester heeft ingediend, ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht om een voorlopige voorziening vragen bij de president van de Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage.

Vanaf maandag 8 november 1999 liggen gedurende twee weken de beschikkingen en de hierop betrekking hebbende stukken voor een ieder ter inzage bij de balie 22 of 23 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1. Voor nadere inlichtingen kan contact worden opgenomen met voornoemde afdeling, telefoon (079) 346 8284/346 8298.

PLANNEN

Voorbereidingsbesluit

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken ter voldoening aan het

bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 oktober 1999 heeft verklaard dat een herziening van de geldende bestemmingsplannen wordt voorbereid voor een locatie in het Stadscentrum ten noorden van het station Centrum-West ter plekke van de kruising Europaweg-Afrikaweg-Amerikaweg.

Het besluit, met de daarbij behorende tekening waarop de situering en begrenzing staan aangegeven, ligt met ingang van maandag
8 november 1999 voor iedereen ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer.
De openingstijden van de balie zijn maandag van 11.00 tot 16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en vrijdagavond van
18.30 tot 20.30 uur. Voor een mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken onder nummer (079) 346 8620.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de maandag volgende op de datum van deze publicatie in de Staatscourant.

Toelichting
Het in verband met de stand van de procedures voor het plangebied herhaalde voorbereidingsbesluit maakt het mogelijk om middels anticipatie medewerking te verlenen aan de plannen voor aanpassing van de hoofdwegenstructuur nabij Centrum West.

WET MILIEUBEHEER

Bekendmaking melding(en) verandering inrichtingBurgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat bij hen een melding voor de verandering van een inrichting ingevolge de Wet milieubeheer is

binnengekomen van:

Gemeente Zoetermeer afd. Beheer en Onderhoud, voor het bijplaatsen van nog een Rhomneyloods en het slopen van de overige bebouwing in het perceel Van Tuylpark ong. te Zoetermeer (WM 39/1999).

De vermelde veranderingen zullen geen gevolgen hebben voor de aard en de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt.

Ter-inzage-legging

Inzage van de meldingen en de bijbehorende stukken is vanaf
8 november 1999 tot 6 december 1999, maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.319, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, voor iedereen mogelijk.Fotokopieën zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.
Tevens liggen genoemde bescheiden vanaf 8 november 1999 tot
6 december 1999 elke zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur in het politiebureau, Burg. Wegstapelplein 1 te Zoetermeer, ter inzage.

Nadere inlichtingen
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen van maandag tot en met

vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, sectie Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.319, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, telefoonnummer (079) 346 8309.

VOORBEREIDING

KAPVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van de Verordening tot het bewaren van houtopstanden de volgende kapvergunningen te verlenen:
* Voor één sierkers en vier elzen staande aan de Van Leeuwenhoeklaan in verband met de uitbreiding van de showroom van garage Van der Burg. Er zullen nieuwe bomen worden teruggeplant;
* Voor een houtopstand van veertien berken en dennen staande aan de Aardappelakker in verband met de aanleg van parkeerplaatsen ten behoeve van een supermarkt;

* Voor vier populieren staande aan de Storkstraat in verband met de herinrichting van een oprit van een bedrijventerrein ten behoeve van de efficiëntie;

* Voor 43 robinia's staande op een bedrijventerrein langs de Werner von Siemensstraat. De bomen worden te groot, drukken de straat op en hebben onvoldoende verankering waardoor de kans bestaat dat zij omvallen bij zware wind. De bomen zullen worden vervangen door zuileiken.

Op grond van artikel 3:2 jo. 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen 4 weken na de datum van deze publicatie hun zienswijze omtrent de aangevraagde kapvergunningen naar voren te brengen. De bedenkingen dienen te worden gericht aan de gemeente Zoetermeer, afdeling Voorbereiding t.a.v. L. Schreuder, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
Tekeningen met daarop aangegeven de te rooien bomen liggen ter inzage bij balie 26 in het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis.

BOUWEN

Indien u onderstaande nieuw ingekomen plannen (aanvragen) wenst in te

zien, gelieve u eerst telefonisch een afspraak te maken met de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, tel. 346 8322.

Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor bouwvergunning zijn ingediend.


* Florazoom 13 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. G.L.M. Nieuwenbroek te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991142);
* Florazoom 14 voor het plaatsen van een dakopbouw op de 1e en de
2e verdieping t.n.v. R.F.A. Koenen te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991143);

* Saffier 13 voor het plaatsen van twee dakkapellen t.n.v. Boreel te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991144);

* Kramerplan 13 voor het plaatsen van een uitbouw en een dakopbouw t.n.v. L.J.M. Hendriks te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991146);
* Kramerplan 15 voor het plaatsen van een uitbouw en een dakopbouw t.n.v. H.M.A. Nieuwenhuijsen te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991147);

* Kramerplan 17 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. H.J.C. Beckman te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991148);
* Kramerplan 19 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. S.J. van der Lans te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991149);
* Kramerplan 21 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. J.N.L. Starre te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991150);
* Kramerplan 25 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. H.J.M. Linders te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991151);
* Kramerplan 27 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. E. Fisscher te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991152);

* Kramerplan 37 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. J.H. Brinkman te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991153);
* Kramerplan 43 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. R.R. Lapre te Zoetermeer (bouwaanvraag B199911

Deel: ' Kennisgevingen Gemeente Zoetermeer '
Lees ook