Kerken in Actie
(f300.000 beschikbaar voor noodhulp slachtoffers overstromingen in India)


Kerken in Actie steunt hulp aan slachtoffers watersnoodramp Polen

Kerken in Actie heeft f 50.000 beschikbaar gesteld voor noodhulp aan slachtoffers van de watersnood in Zuid-Polen. Met dit geld kan het Eleos Charity Centre 300 gezinnen die relatief het zwaarst getroffen zijn, helpen met voedsel, kleding, ontsmettingsmiddelen en huishoudelijke artikelen.
Het gaat hier om gezinnen in met name Prezemysl en Nowy Sacz die al te kampen hadden met armoede, een gevolg van werkloosheid in combinatie met de economische recessie in Polen. Door de watersnood werden ook nog eens hun huizen beschadigd of geheel vernield. Omdat zij geen beroep kunnen doen op verwanten bij in de nabije omgevig, en ook geen geld hebben voor vervoer, zijn zij gedwongen in (de buurt van) hun beschadigde of vernielde huis te blijven. Het Eleos Charity Centre (ECS; Eleos Liefdadigheidscentrum) beschouwt hen als de meest kwetsbare slachtoffers. Reden hen als eersten te helpen, waarbij nauw wordt samengewerkt met plaatselijke autoriteiten en kerken.

Bij de overstromingen in Zuid- en Oost-Polen, een gevolg van overvloedige regenval in juli, kwamen 27 mensen om het leven. Honderden raakten gewond en ruim 20.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Inmiddels is het water weer een heel eind gezakt en kan de schade worden opgenomen van de 29.000 hectare landbouwgrond, 7.000 vernielde boerderijen en 760 kilometer beschadigde wegen.

Het ECS is onderdeel van de Autocephale Orthodoxe Kerk van Polen. Het verleende ook noodhulp bij de watersnoodramp in 1997. Het centrum helpt verder onder meer bij de opbouw van een netwerk van plaatselijke kerken en diaconieën, waardoor zij in staat zijn bij overstromingen of in andere noodsituaties zelf direct hulp te verlenen. De financiële steun van Kerken in Aktie wordt verleend in nauw overleg met Action by Churches Together (ACT; letterlijk: Actie van de gezamelijke kerken.). Dat is de organisatie die namens de Wereldraad van Kerken en de Lutherse Wereldfederatie noodhulp door aangesloten lidkerken en
-organisaties coördineert. Het ECS werkt, als het om hulpverlening gaat, overigens zonder onderscheid des geloofs.

(Utrecht, 16 augustus 2001)


SoW-kerken sturen brief naar alle kerkenraden over problematiek in Israel en de Palestijnse gebieden.

Utrecht, 16 augustus 2001
Geachte leden van de kerkenraad,

Door middel van deze brief informeren wij u over recente ontwikkelingen betreffende onze betrokkenheid bij de problematiek in Israël en de Palestijnse gebieden.

De uitingen van geweld in Israël en de Palestijnse gebieden raken ons als kerken diep, ook in ons loyaliteitsgevoel. Wij weten ons zowel onopgeefbaar verbonden met het Joodse volk door het delen in de aan Israël geschonken verwachting van het Koninkrijk van God als met de christelijke kerken ter plaatse. En evenzeer is het onze roeping de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid vorm te geven en te getuigen van Gods gerechtigheid waar onrecht wordt gedaan. De hoop op vrede door onderhandelingen lijkt zowel bij Israël als bij de Palestijnen te zijn opgegeven. De spiraal van geweld en tegengeweld wordt versterkt door de angst voor terreur in Israël en de groeiende nood in de Palestijnse gebieden. De laatste maanden hebben we uit kringen van de christelijke Palestijnse organisaties signalen gekregen dat op korte termijn een humanitaire ramp voor de burgerbevolking dreigt.

De Wereldraad van Kerken heeft onlangs een internationale delegatie gestuurd om zich ter plaatse op de hoogte te stellen. Het rapport van de delegatie is besproken tijdens een Consultatie van kerken, kerkelijke organisaties en vredesbewegingen. Geconstateerd werd dat het leven ondraaglijk geworden is, doordat reizen onmogelijk is geworden, landbouwproducten niet meer doorgelaten worden, grote werkloosheid is ontstaan, medisch hulp ontoereikend of niet bereikbaar is, mensen worden geïntimideerd en gewelddadig behandeld. Door de Consultatie wilde de Wereldraad aandacht vragen voor de noodsituatie in de Palestijnse gebieden. Israël en de Palestijnen komen er samen niet meer uit. Aan de wereldgemeenschap wordt nu gevraagd aan te dringen op een vreedzame en rechtvaardige oplossing voor zowel de Palestijnse gebieden als voor Israël. De Wereldraad zag daarvoor als uitgangspunten het beëindigen van de bezetting van de Palestijnse gebieden en de erkenning van de gerechtvaardigde vrees van Joodse Israëli's dat hun toekomst en die van de staat Israël in gevaar zijn.
Aan de kerken in Europa en Noord-Amerika is gevraagd hun betrokkenheid te tonen. Daartoe zijn de volgende acties in voorbereiding.

Op korte termijn worden waarnemers uit onze kerken gestationeerd bij christelijke organisaties en kerkelijke gemeenten in Palestijns gebied. Namens de SoW-kerken is Kerken in Actie hierbij betrokken. Vertegenwoordigers van kerken en kerkelijke organisaties uit de gehele wereld zullen bezoeken brengen aan partners in Israël en de Palestijnse gebieden.
Een speciale oproep voor onmiddellijke humanitaire noodhulp zal binnenkort aan de lidkerken van de Wereldraad worden verzonden. Wij zullen u zo spoedig mogelijk nader informeren.
De Wereldraad roept de lidkerken op te bidden voor duurzame vrede en een rechtvaardige oplossing. Wij geven daaraan gehoor door u te vragen aandacht te geven in uw voorbeden en eventuele speciale gebedsbijeenkomsten aan zowel de angst in Israël als de nood in de Palestijnse gebieden, opdat de spiraal van geweld doorbroken wordt.

Bij de Consultatie waren ook joodse vredes- en mensenrechtengroepen uit Israël aanwezig. Zij werken met Palestijnse groepen samen en willen dat blijven doen. Het zenden van internationale waarnemers zien zij als een belangrijk middel tot deëscalatie. Laten onze gedachten en gebeden ook bij hen zijn

Met vriendelijke groet en Gods zegen,

Namens het moderamen van de SoW kerken,

Ds, J.W. Doff, preses

MDO Binnenland en Kerken in Aktie gaan samen:Kerkinactie

Vanaf december 2001 zullen MDO Binnenland en Kerken in Aktie (inclusief de kleinere ker-ken) zich samen presenteren onder een nieuwe naam: 'Kerkinactie'. Al voor de inhuizing van de verschillende diensten in het LDC, najaar 1999, werd nagedacht over een andere naam voor MDO Binnenland. De afkorting MDO (Missionair en Diaconaal werk en Oecumenische relaties) is voor een groot publiek niet direct duidelijk. De afdeling buitenland besloot daarom gebruik te maken van de naam 'Kerken in Aktie' en de daarbij horende huisstijl. Daardoor ontstond er een ogenschijnlijk groot verschil tussen het MDO-werk in en buiten Nederland, vanwege twee totaal verschillende namen (MDO Binnenland en Kerken in Aktie) en ver-schillende huisstijlen.

Eén naam, één huisstijl

In feite is wat MDO in binnen- en buitenland doet niet zo verschillend. Het gaat inhoudelijk om identiek werk dat gebeurt vanuit dezelfde motivatie en visie. Op bepaalde terreinen zijn de werkvelden soms nauwelijks van elkaar te scheiden, bijvoorbeeld als het gaat om vluch-telingen of onze multiculturele samenleving. Daarom is ervoor gekozen om het totale MDO-werk onder één nieuwe, maar toch herkenbare naam te presenteren: Kerkinactie, een ver-eenvoudiging van Kerken in Aktie. Onder de 'paraplu' Kerkinactie hangen zes programma's. Voor het binnenland zijn dat diaconaat en missionair werk, voor het buitenland noodhulp, zending, werelddiaconaat en kinderen in de knel. Aan die nieuwe naam is ook een nieuwe huisstijl verbonden. Vanaf december 2001 verschijnen alle uitgaven onder de nieuwe naam en in de nieuwe huisstijl en kunt u ons herkennen aan het 'woordlogo' www.kerkinactie.nl. Met dit woordlogo is ervoor gekozen om geen apart vignet meer te laten ontwikkelen.

Internet

U begrijpt dat het woordlogo ook meteen ons internetadres wordt. Via www.kerkinactie.nl kunt u vanaf december terecht op de website van Kerkinactie. Alle deelprogramma's kunt u straks ook terugvinden op die ene website. Maar het woordlogo heeft meer betekenis dan alleen een internetadres. www staat ook voor het wereldwijde netwerk waarin Kerkinactie opereert. nl staat voor diaconaal en missionair werk in Nederland. Kerkinactie vormt de brug tussen deze twee werelden. Onlosmakelijk met het woordlogo verbonden zijn de drie woor-den 'geloven - helpen - bouwen'. Deze woorden vormen een kernachtige samenvatting van wat Kerkinactie is en namens u doet. Daarvoor staan we als Kerkinactie, in binnen- en bui-tenland.

Adventscampagne

In de Adventstijd zal Kerkinactie voor het eerst onder de nieuwe naam en huisstijl naar bui-ten treden. Er wordt dan binnen en buiten de kerken aandacht gevraagd voor het totale werk van Kerkinactie. Over deze eerste campagne ontvangt u binnenkort meer informatie. Overi-gens blijft het Luisterend Dienen-programma bestaan naast Kerkinactie. Gemeenten die zich rekenen tot de richting van de Gereformeerde Bond kunnen gewoon met dit programma blij-ven werken.

Inkomsten en uitgaven in 2000

Het afgelopen jaar was het eerste jaar dat al het missionaire en diaconale werk van de Samen op Weg-kerken en gedeeltelijk van enkele kleinere kerken vanuit één organisatie werd uitgevoerd. Onder de naam Kerken in Aktie werden fondsen geworven voor het buitenland-werk van de deelnemende kerken

Lees verder bij Uw Steun

Doe mee aan de Euro-actie van Kerken in Aktie

Heeft u thuis ook een pot met francs, peseta's en pfenningen staan, overgehouden na uw vakantie- of zakenreis? Door de invoering van de Euro kan veel Europees muntgeld vanaf 2002 niet meer worden gebruikt. Voor het werk van Kerken in Aktie is oud geld nog steeds 'goud' waard en u speelt daarin een belangrijke rol!

Inzameling vanaf september 2001

Van 1 september dit jaar tot eind februari 2002 kunt u Europees (dus ook Nederlands) munt- en papiergeld, én geld uit de rest van de wereld, inleveren bij de kerk.

Waarom inleveren bij uw kerk?

Omdat van al het geld dat via uw kerk ingezameld wordt de helft réchtstreeks ten goede komt aan de projecten van Kerken in Aktie in binnen- en buitenland. Projecten voor mensen die zich als gevolg van armoede, onderdrukking, ziekte of rampen in moeilijke situaties bevinden. Geld dat bij andere inzamelpunten wordt ingeleverd is níet voor Kerken in Aktie maar voor andere goede doelen die zich hebben geschaard achter de landelijke inzameling van Coins for Care en Eurocollecte.

Wilt u van uw kerk een inzamelpunt maken?

Inmiddels hebben alle lokale kerken (inclusief alle wijkgemeenten) automatisch het Euro-actiepakket toegestuurd gekregen. Het actiepakket bevat tips om gemeenteleden enthousiast te maken voor de Euro-actie, zoals een tekst en logo's voor uw kerkblad en materiaal om een inzamelactie in de kerk op te zetten. Met de antwoordkaart in het actiepakket kunt u actiemateriaal nabestellen maar u kunt ook het bestelformulier op deze site gebruiken.

Uw vragen beantwoord

De meest gestelde vragen hebben wij alvast voor u beantwoord. Heeft u nog meer vragen? Stuur dan een bericht naar
euro-actie@kerkeninaktie.nl.

Jouw Krant over Kinderen in de Knel

In september verschijnt er een speciale Jouw Krant die helemaal gewijd is aan Kinderen in de Knel, het kinderprogramma van Kerken in Aktie. Zus en Zoo gaan op bezoek bij Kinderen in de Knel en bij het project Deeds in India, waar werkende kinderen de mogelijkheid wordt geboden om naar school te gaan. Bij de Jouw Krant hoort ook een speciale site de Jouw Site. U kunt deze Jouw Krant met het bijbehorende werkblad via deze website. Bij iedere zending wordt één handleiding meegezonden.

Bestel

top

Meldt u aan voor de Landelijke Diaconale Dag op 10 november

Voor de Landelijke Diaconale Dag, op 10 november van dit jaar in het RAI Congrescentrum in Amsterdam, hebben zich op het moment dat deze Nieuwsbrief wordt geschreven al 250 deelnemers aangemeld. Meldt u zich nu aan, als u nog van een plaats verzekerd wilt zijn. De uitnodigingsfolder met het programma van de Landelijke Diaconale Dag kunt u nog bestellen via bijgevoegde bestellijst. Voor de Landelijke Diaconale Dag kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van Kerken in Aktie, postbus 456, 3500 AL Utrecht, tel. (030) 880 1456, fax (030) 880 1457.

top

Overstromingen in Orissa, India. Kerken in Aktie stelt f300.000 gulden beschikbaar

Utrecht, 25 juli 2001

77 doden en 100.000 mensen geëvacueerd

Bij overstromingen in het Indiase Orissa zijn 77 mensen om het leven gekomen. Van de ruim 5 miljoen getroffen mensen moesten er 100.000 worden geëvacueerd. In totaal 9.000 dorpen en steden zijn door de watersnood getroffen. Ruim 370.000 hectare landbouwgrond staat onder water; de recent geplante gewassen zijn verloren. Ook verder is de materiële schade groot.

Partners van Kerken in Aktie bieden noodhulp

Partnerorganisaties van Kerken in Aktie, samenwerkend onder de naam ACT India, verlenen in dit gebied reeds noodhulp. Zij verspreiden onder meer voedsel en tenten. Kerken in Aktie heeft daar vandaag f 300.000 voor beschikbaar gesteld.

Overstromingen zijn in Orissa niet ongebruikelijk, maar deze overstroming is de zwaarste in bijna twintig jaar die de oostelijke deelstaat treft. Oorzaak is niet alleen de nu al ruim twee weken aanhoudende zware regenval in de deelstaat zelf. Een groot deel van het water is afkomstig uit de Mahanadi-rivier in de naburige deelstaat Chhattisgarh. In het stroomgebied van die rivier is de afgelopen tijd zoveel regen gevallen, dat de autoriteiten gedwongen waren op 17 juli de sluizen van de daarin gelegen Hrikud-dam te openen.

ACT India in regio actief bij wederopbouw na cycloon 1999

De ramp treft Orissa terwijl de deelstaat zich nog aan herstellen is van de gevolgen van de 'super-cycloon' twee jaar geleden; er vielen toen 10.000 doden en ook de materiële schade was enorm. Sindsdien zet ACT India (Action by Churches Together) zich in voor de wederopbouw van deze regio, die tot de armste van India behoort. Medewerkers van het samenwerkingsverband waren zodoende ter plekke, toen water- en modderstromen het land opnieuw overspoelden.

Zij melden dat velen proberen met zandzakken hun huizen te beschermen. Sinds de cycloon in oktober 1999 zijn deze als voorzorgsmaatregel op 200 verschillende plaatsen opgeslagen. De meeste huizen van beton en baksteen lijken deze overstromingen te overleven, in tegenstelling tot die van gedroogde modder. Daarvan zijn er naar schatting zo'n 18.000 verloren gegaan. Ruim 3 miljoen mensen hebben, vaak met hun vee, toevlucht gezocht op hoger gelegen plaatsen. Velen van hen kampen met een gebrek aan voedsel en moeten het doen zonder bescherming tegen de voortdurende regen. Ook infectieziektes, als gevolg van slechte hygiënische omstandigheden, dreigen.
Volgens ACT hebben vele boeren, die voor de regens losbarstten te kampen hadden met droogte, door de overstroming hun oogst verloren zien gaan. Zaad is weggespoeld en rijstplantjes rotten weg.

Concentratie op hulp aan allerarmsten

De Indiase regering zet militairen in om de getroffenen te helpen. Zo droppen helicopters voedsel in dorpen die door het water van de buitenwereld zijn afgesloten, als althans de zware regenval de piloten niet het zicht ontneemt. In enkele gebieden hebben de autoriteiten ACT gevraagd personeel beschikbaar te stellen ten behoeve van de hulpverlening.
Verder concentreert ACT India zich bij haar hulpverlening op de armsten in de zwaarst getroffen gebieden, die aan de kust. In totaal helpen zij zo'n 45.000 families (ruim 200.000 mensen) met voedsel, dekens, kleding, keukengerei en middelen om drinkwater te zuiveren; door de overstromingen zijn putten vaak onbruikbaar of vervuild en dreigen infectieziekten als diarree. In enkele gebieden ligt ook al een hoeveelheid zaaizaad en kunstmest gereed, waarmee 5.000 families elk een acre (ca. 4000 m2) land kunnen gaan bebouwen als het land weer is drooggevallen.

top

Hongersnood dreigt in Afghanistan

Evert van Bodegom reisde voor Kerken in Aktie drieënhalve week door Afghanistan en Pakistan. Op 22 juni keerde hij terug. Van Bodegom bezocht projecten en ontmoette mensen in:

* Oost-Afghanistan: een landbouw- en watersanitatieprogramma in o.a. provincies Logar, Ghazni, Kabul

* Pakistan: o.a. de vluchtelingenkampen Shamsatoo en Jalozai bij Peshawar

* West-Afghanistan : vluchtelingenkamp Maslakh 1 bij Herat en de Badghis provincie waar droogte heerst.

Hongersnood dreigt

Grote delen van West-Afghanistan kampen als gevolg van de oorlog, onderontwikkeling en jarenlange milieudegradatie met ernstige droogte. De droogte duurt drie jaar. Meer dan anderhalf miljoen mensen wordt direct bedreigd met hongersnood. Nabij de stad Herat zijn in korte tijd 150.000 mensen op de vlucht voor de droogte neergestreken. Dit is het topje van de ijsberg. Van Bodegom sprak onderweg veel mensen die van plan waren naar Herat te trekken. De oogst van juni is mislukt. De volgende oogst is pas mei volgend jaar.

Onmenselijke omstandigheden

Ook in de kampen bij Peshawar sprak van Bodegom met vluchtelingen en hulpverleners. De 70.000 inwoners van Jalozai, deels gevlucht voor de droogte, leven in onmenselijke omstandigheden. Voor elke vluchteling is er slechts vier liter water beschikbaar. Het risico dat Pakistan hen van de een op andere dag terugstuurt is nog altijd aanwezig.

Groeiend isolement

Afghanistan verkeert in een humanitaire crisis en een groeiend isolement. De Taliban zoeken de confrontaties met de gewapende oppositie, Afghaanse intellectuelen en de internationale gemeenschap. Maar het (westerse) beeld in de media is volgens van Bodegom een vertekening van de realiteit. Hij constateerde o.a. dat veel van Afghanistan's problemen op termijn opgelost kunnen worden door het platteland te ontwikkelen. "Particuliere organisaties en de Afghanen zijn hiertoe in staat. Maar dan moet het westen Afghanistan niet aan de kant zetten."

top

Kerken in Aktie geeft 100.000 gulden na aardbeving Peru

Op 23 juni werd het zuidwesten van Peru getroffen door een zware aardbeving met een kracht 7.9 op de schaal van Richter, de ergste sinds 1913. Er volgden nog eens 106 naschokken. Tot diep in Chili en Bolivia werd de aardbeving gevoeld.

Minstens zeventig mensen zijn omgekomen en duizend gewond. 20.000 zijn dakloos. Naar verwachting zullen deze getallen de komende dagen oplopen omdat het rampgebied moeilijk toegankelijk is. Er is grote schade aan de infrastructuur.

Kerken in Aktie biedt hulp via haar internationale netwerk ACT International ('Action by Churches Together'). Vrijwel direct zijn teams het gebied ingestuurd voor acute noodhulp en het in kaart brengen van de schade. Er is haast geboden omdat de temperaturen in de hooglanden tot het vriespunt kunnen zakken. Lokaal worden dekens, tenten, water, voedsel en medicijnen aangeschaft.

top

Zinvol beleggen

Om in landen in het Zuiden ontwikkelingen op gang te brengen is een flinke dosis initiatief en creativiteit vereist. Daarnaast is er geld nodig. Aan initiatief en creativiteit hebben kleine ondernemers in het Zuiden geen gebrek, maar aan geld wel degelijk. Omdat lokale banken hen beschouwen als niet-kredietwaardig, worden zij buitengesloten van krediet waarmee zij hun bedrijfje, en daarmee hun inkomsten, zouden kunnen verbeteren.

Oikocredit gelooft wèl in de capaciteiten van deze mensen en verstrekt daarom leningen aan groepen in ontwikkelingslanden, door middel van gelden die particulieren en kerken opbrengen. Plaatselijke gemeenten en diaconieën van de Samen op Weg-kerken kunnen via Kerken in Aktie deelnemen aan Oikocredit.

In de opnieuw uitgebrachte folder "Zinvol beleggen - kerkelijke deelname aan Oikocredit" leest u meer over het werk en wat de mogelijkheden zijn om Oikocredit te steunen.

Bestel de folder

top

Missie-Zendingskalender 2002: De muren van Gangara

"Ik lees de Schrift, geniet van het verhaal en zet het onverkort voor de kerkbezoekers neer," aldus de kunstenaar David S.K. Morial uit Tsjaad, "Misschien, zo hoop ik, zet het mensen aan om te geloven in de God van Jezus." In de Missie-Zendingskalender 2002 zijn dertien van Morials prachtige fresco's opgenomen die op de kerkmuren van Gangara zijn te vinden. Naast deze kleurrijke afbeeldingen zijn ook bijbelteksten opgenomen. De kalender (22,5 cm x 43 cm) kost f 12,50 per exemplaar en wordt veelal door zendingscommissies en zwo-groepen verkocht.

Bestel

top

Onderschrijf de mensenrechten!

Kerken in Aktie en Amnesty International vragen uw aandacht voor de mensenrechten op Papoea, Indonesië. De kerkelijke organisatie Elsham, partner van Kerken in Aktie, komt op voor de rechten van mensen op Papoea. Steun de organisatie Elsham in haar werk en doe mee aan de zomerschrijfactie voor de mensenrechten op Papoea.

Hoe kunt u helpen?

Laat zo veel mogelijk mensen de brieven ondertekenen. Er zijn twee brieven opgesteld. U kunt de brieven sturen naar vice-president Sukarnoputri en onze partnerorganisatie Elsham. De adressen staan boven aan de brieven.

Brief 1: gericht aan vice-president Megawati Sukarnoputri Brief 2: solidariteitsbrief voor onze partnerorganisatie Elsham

Meer informatie over portokosten naar Indonesië

top

Veel aandacht voor vluchtelingen

Een vluchteling is iemand die buiten zijn eigen land verblijft en niet kan terugkeren wegens een gegronde angst voor vervolging op grond van ras, religie, nationaliteit, politieke opinies, lidmaatschap van een bepaalde sociale groep, of iemand die gevlucht is voor een oorlog of burgeroorlog." Deze definitie ligt al vijftig jaar verankerd in de Conventie van Genève die in 1951 op 28 juli van kracht werd. Voor elf organisaties, waaronder Kerken in Aktie, is het vijftigjarig jubileum van het verdrag aanleiding om van mei tot en met juli stil te staan bij de grote betekenis ervan.

Lees verder

top

SoW-kerken gaan fondsenwerving missionair en diaconaal werk stroomlijnen

De Samen op Weg-kerken willen de fondsenwerving voor missionair-diaconaal werk meer gaan stroomlijnen. De huidige fonsenwerving bestaat voor een deel uit `verplichte' bijdragen van plaatselijke gemeenten. De Samen op Weg-kerken willen de financiering van het missionair-diaconale werk voortaan op basis van vrijwilligheid én verantwoordelijkheid laten plaatsvinden.

Voorlichting in uw regio over het missionair en diaconaal aandeel

Vanaf eind augustus worden in elke regio voorlichtingsavonden gehouden over de nieuwe opzet van geldwerving voor het missionair en diaconaal werk van MDO in en buiten Nederland. Op deze bijeenkomsten zal ook uitgelegd worden hoe vanaf december dit missionaire en diaconale werk gepresenteerd zal worden onder één naam. De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met de Regionale Dienstencentra en zijn bedoeld voor zendings- en ZWO-commissies, diaconieën, evangelisatiecommissies en missionaire groepen.

< Meer over het missionair en diaconaal aandeel > < Wat verandert er precies voor wie? >
< Veelgestelde vragen >
< Besluit van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland >
< Agenda van voorlichtingsavonden>

top

Nieuwsbrief Kerken in Aktie

De Nieuwsbrief van Kerken in Aktie kunt u hier downloaden als PDF bestand. Om dit bestand te lezen heeft u het programma Acrobat Reader nodig. Heeft u dit programma niet dan kunt hieronder een gratis versie downloaden.

Nieuwsbrief juli/augustus 2001

Download gratis pdf-lezer Download de gratis pdf (Acrobat) Reader (nl-uitvoering)

top

Copyright © 2000 - Kerken in Aktie
Postbus 456, 3500 AL Utrecht / gironummer 456 te Utrecht Tel.: (0)30 880 14 56 - Fax: (030) 880 14 57 - E-mail: info@kerkeninaktie.nl

Deel: ' Kerken actie steunt hulp slachtoffers watersnoodramp Polen '
Lees ook