PUBLICATIES/Pers

Persbericht d.d. 16/08/01

Kerncijfers werknemersverzekeringen juni 2001

Werkloos
Het aantal uitkeringen voor werkloosheid is in juni dit jaar met 1.800 gedaald van 170.500 eind mei naar 168.700. Het tempo van de daling van het aantal werkloosheidsuitkeringen neemt af, in april 2001 was de daling nog 7.200 en in mei 4.400. De grootste daling van het aantal WW-uitkeringen deed zich voor in de maand april 2000 met een afname van 10.700 uitkeringen. Tussen eind juni 2000 en eind juni 2001 daalt het aantal WW-uitkeringen met 28.100 (14,3%). Bij ongeveer 9.600 personen bestaat de totale WW-uitkering uit twee of meer WW-rechten. Dit betekent dat de 168.700 WW-uitkeringen eind juni worden verstrekt aan 157.100 mensen. Van hen ontvangen er circa 21.300 ook een uitkering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschikt
Het aantal mensen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid is in juni met 1.800 gestegen van 954.200 eind mei tot 956.000. Het aantal uitkeringen WAO is met 2.000 gestegen tot 783.300 en het aantal uitkeringen Wajong met 300 tot 129.000. Het aantal WAZ-uitkeringen (zelfstandigen) is met 400 gedaald tot 56.100. Tussen eind juni 2000 en eind juni 2001 stijgt het totale aantal uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid met 28.000 (3%) tot 968.300. Het aantal uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid is inclusief 32.100 zogenoemde nul-uitkeringen. Dat wil zeggen dat er wel recht is op een uitkering, maar deze niet wordt uitbetaald; bijvoorbeeld omdat men werkt. Iemand kan meer uitkeringen hebben. De 968.300 uitkeringen eind juni 2001 gaan naar 956.000 mensen.

Ziek
Het gemiddeld aantal lopende uitkeringen Ziektewet (vangnet) is in juni 2001 gedaald met 3.200 van 105.300 eind mei tot 102.100. Ten opzichte van juni 2000 is het aantal uitkeringen ZW met 500 gedaald. Het aantal uitkeringen aan flexwerkers is in juni verder gedaald (met
1.500 tot 32.400) en ligt nu op het niveau van medio 1999. Het aantal ZW-uitkeringen aan werklozen daalt sinds april; deze daling heeft zich in juni doorgezet (met 500 tot 17.000). Het aantal uitkeringen aan zwangere vrouwen is met 1.200 gedaald tot 46.700. Bijna de helft van de uitkeringen ZW (46%) wordt verstrekt wegens zwangerschap.

Dit persbericht is gebaseerd op de volgende publicatie: Kerncijfers werknemersverzekeringen t/m juni 2001

Deel: ' Kerncijfers werknemersverzekeringen juni 2001 '
Lees ook