Provincie Zuid-Holland

Persbericht

04-03-2003
Ketenbenadering centraal in nieuwe structuur voor preventief jeugdbeleid

"De provincie heeft een belangrijke taak in het in het gareel brengen van ontspoorde jongeren". Edit Hallensleben zegt dit naar aanleiding van een besluit dat Gedeputeerde Staten vandaag genomen hebben. De huidige algemene steunfuncties Jeugd zullen in twee jaar worden omgevormd tot een Centrum voor Jeugd & Opvoeding en een Centrum ter ondersteuning van lokaal preventief Jeugdbeleid.

Bundeling van kennis en expertise is nodig om effectiever te werken. Hallensleben: "Een sluitende aanpak ter voorkoming van schooluitval, een netwerk van opvoedingsondersteuning en een antwoord op verjonging en verharding van jeugdcriminaliteit is geboden".

De Stichting voor Opvoedingsondersteuning en de Zuid-Hollandse Ondersteuningsorganisatie Kinderopvang ontwikkelen zich tot een centrum voor Jeugd & Opvoeding. De organisaties PJ Partners en Jeugd- en Jongenwerk Midden-Holland gaan zich ontwikkelen tot een centrum voor de ondersteuning van lokaal preventief jeugdbeleid. Het Provinciaal Gereformeerd Centrum voor Jeugd- en Jongerenwerk, de YMCA, de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond en Scouting Zuid-Holland zullen met hun activiteiten ten dienste staan van specifieke jongerengroepen. Er worden nadere subsidiecriteria ontwikkeld voor de identiteitsgebonden steunfuncties Jeugd en Scouting.

Recent onderzoek bij de steunfuncties jeugd naar resultaatgerichtheid en kwaliteitseisen, leidt tot het formuleren van voorwaarden op basis waarvan vanaf 1 januari 2005 subsidies verleend zullen worden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ketenbenadering centraal in nieuwe structuur voor preventief jeugdbe.. '
Lees ook