Aedes

Reactie op VROM-begroting 2002

18 september 2001

Overeenkomstig het Nationaal Akkoord Wonen zal de verkoop van corporatiewoningen ook de komende periode worden gestimuleerd. VROM houdt vast aan de ambities met betrekking tot nieuwbouw, verkoop en sloop maar een bijstelling in 2002 naar 30.000 te verkopen huurwoningen is noodzakelijk. 'Het uitgangspunt is dat de woonvoorkeuren van de consument centraal staan en dat de verkoop wordt afgestemd op de lokale situatie en in overleg met gemeenten en huurdersorganisaties,' zegt Aedes-voorzitter Willem van Leeuwen in reactie op de streefcijfers.

Aedes vereniging van woningcorporaties vindt het een goede zaak dat in meer situaties koopsubsidie kan worden verkregen, waardoor de keuzemogelijkheden voor de woonconsument worden vergroot. Dit is een van de meest opvallende punten in de VROM-begroting 2002, die vooral gericht is op nadere uitwerking, uitvoering en verbeterde handhaving van het in deze kabinetsperiode reeds in gang gezette beleid.

Huurbeleid

Een voorbeeld daarvan is de Huurbrief die afgelopen vrijdag naar de Kamer is gestuurd. Hieruit blijkt dat het kabinet het advies van de commissie Vermeulen met betrekking tot de modernisering van het huurbeleid, ongewijzigd heeft overgenomen. Dat biedt volgens Aedes voor verhuurders en huurders perspectief om gezamenlijk toe te werken naar een nieuw huurprijzensysteem dat in 2005 zal worden ingevoerd. Een inflatievolgend huurbeleid staat centraal waarbij Aedes vindt dat hiervoor het inflatiecijfer van het daaraan voorafgaande kalenderjaar moet worden gehanteerd.

Wijkontwikkeling

Het stimuleren van wijkontwikkelingsmaatschappijen in herstructureringsgebieden om zo met alle direct betrokkenen (gemeenten, bewoners, woningcorporaties en marktpartijen) vorm te geven aan de woon- en leefomgeving, is volgens Aedes vereniging van woningcorporaties een goede ontwikkeling. Aedes benadrukt wel dat in een dergelijke jarenlange en risicodragende constructie er voor woningcorporaties voldoende ruimte moet zijn voor ondernemen. 'Dat er voorwaarden worden gesteld is prima, maar succesvolle wijkontwikkelingsmaatschappijen komen alleen van de grond als corporaties voldoende bewegingsruimte krijgen en niet met de handen op de rug gebonden met andere partijen moeten onderhandelen,' stelt Aedes-voorzitter Willem van Leeuwen.

reageer

Deel: ' Keuzemogelijkheden bewoners vergroot in VROM begroting '
Lees ook