expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Keuzevrijheid aanvullend pensioen

Nr. 99/144
3 september 1999

Keuzevrijheid aanvullend pensioen nader ingevuld

Werknemers kunnen in de toekomst zelf bepalen of zij hun aanvullende nabestaandenpensioen willen inruilen voor een hoger of een eerder ingaand aanvullend ouderdomspensioen. Verder zal onderscheid naar geslacht bij alle vormen van pensioenuitruil niet meer mogelijk zijn.

Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Het wetsvoorstel is een nadere invulling van een artikel van de Pensioen- en spaarfondsenwet waarin het keuzerecht is vastgelegd.

Het wetsvoorstel geeft werknemers het recht op een keuze tussen een aanvullend
nabestaanden- en een ouderdomspensioen of alleen een hoger of eerder ingaand
ouderdomspensioen. Dit heeft ten opzichte van de huidige situatie onder meer voordelen voor alleenstaanden of voor mensen die geen behoefte hebben aan een nabestaandenpensioen. Afhankelijk van de pensioenregeling kan men kiezen voor alleen een hoger aanvullend ouderdomspensioen, een eerder ingaand aanvullend ouderdomspensioen of beide. Het keuzerecht geldt alleen voor nabestaandenpensioenen met een zogeheten opbouwkarakter. Voor een dergelijk pensioen wordt kapitaal opgebouwd. Dit in tegenstelling tot een nabestaandenpensioen op risicobasis, waar slechts jaarlijks het overlijdensrisico wordt verzekerd.

Op grond van het wetsvoorstel moeten werknemers minimaal eenmaal in hun leven, namelijk bij het ingaan van hun pensioen, een keuze kunnen maken voor een bepaalde pensioenvorm. Het staat de sociale partners echter vrij om meer van die keuze-momenten in pensioenregelingen op te nemen.

Het wetsvoorstel regelt dat ook bij uitruil en keuzevrijheid het geslacht geen rol meer speelt in de vaststelling van de pensioenuitkeringen. In de huidige situatie is het nog zo, dat bij de zogeheten beschikbare premieregelingen de pensioenuitkeringen van mannen en vrouwen veelal verschillen. Dit heeft te maken met de hogere levensverwachting van vrouwen, waardoor langer pensioen moet worden uitbetaald. Een beschikbare premieregeling houdt in dat de werknemer jaarlijks een bedrag van de werkgever krijgt, dat moet worden gebruikt voor pensioenopbouw. Het wetsvoorstel regelt dat ook bij beschikbare premieregelingen de pensioenuitkeringen voor mannen en vrouwen gelijk moeten zijn.

03 sep 99 13:57

Deel: ' Keuzevrijheid aanvullend pensioen nader ingevuld '
Lees ook