Ministerie van Justitie

30.12.98

Stand van zaken in strijd tegen (commerciële) seksuele exploitatie van kinderen

Kinderporno zal landelijk worden bestreden

Er komt volgend jaar een gemeenschappelijke voorziening van de politiekorpsen ter bestrijding van kinderporno. Het gaat daarbij om een aantal operationele centra bij de korpsen die gezamenlijk ondermeer bovenregionale onderzoeken zullen uitvoeren. Deze vinden plaats onder het gezag van een daartoe aan te wijzen vaste officier van Justitie. De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen voor het opstarten van de voorziening in 1999 een bedrag van een miljoen gulden ter beschikking.

Dat schrijft minister A.H. Korthals van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken bij bestrijding van (commerciële) exploitatie van kinderen. De plannen voor een gemeenschappelijke voorziening kinderporno zijn een gevolg van een verkennend onderzoek in opdracht van de minister. In zijn brief kondigt de minister tevens een kabinetsnota aan over de aanpak van seksueel geweld en misbruik van kinderen, die dit voorjaar zal verschijnen.

Handhaving
Met de gemeenschappelijke voorziening komt er meer capaciteit dan nu om initieel strafrechtelijk onderzoek te verrichten naar kinderporno. Te denken is daarbij aan zaken op het Internet waarin het onduidelijk is of er een onder de Nederlandse jurisdictie vallende verdachte is of in welk arrondissement of regio een verdachte verblijft. Na initieel strafrechtelijk onderzoek kan een zaak worden ondergebracht in een lokaal onderzoek.

Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) heeft het afgelopen najaar in een proef op grotere schaal geautomatiseerde surveillance uitgevoerd op het Internet. Daarbij werden uit verdachte nieuwsgroepen ongeveer 100.000 plaatjes verzameld waarvan er ruim 3.200 werden gekwalificeerd als kinderporno. In twintig zaken is verder onderzoek gepleegd waarbij vier zaken waren te traceren tot Nederlandse verspreiders. De coördinatie van verder onderzoek is in handen gegeven van het landelijk parket van Openbaar Ministerie. De gemeenschappelijke voorziening moet het, in navolging van de KLPD-pilot, mogelijk maken te komen tot een permanente surveillance door politie op delen van het Internet.

Voorts draagt de gemeenschappelijke voorziening er aan bij dat de database kinderporno, die de CRI opbouwt, een betere informatie-uitwisseling en -raadpleging mogelijk maakt. Ook zal de landelijke samenwerking bijdragen aan kennis- en expertise-ontwikkeling bij de regionale korpsen op het terrein van kinderporno.

Aan de voorziening zullen in ieder geval bijdragen het Korps Landelijke Politiediensten (waaronder CRI) en de korpsen van Utrecht, Haaglanden, Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Twente. De opzet en inrichting van de gemeenschappelijke voorziening zal plaatsvinden in een project dat vanaf 1 februari volgend jaar van start gaat. Het project heeft een looptijd van een jaar. Na een jaar zullen de resultaten van dit project worden geëvalueerd zal worden besloten over het vervolg.

Wetgeving
Goede nationale en internationale wetgeving is nodig voor een effectieve bestrijding van seksueel geweld en misbruik, zo schrijft de minister in zijn brief. In dit verband staat een aantal belangrijke wetswijzigingen op stapel. In de Tweede Kamer wordt binnenkort het wetsvoorstel opheffing algemeen bordeelverbod behandeld. De strafmaat voor exploitatie van minderjarigen in de prostitutie wordt in het voorstel verhoogd van één naar zes jaar. Verder vergemakkelijkt hetzelfde wetsvoorstel de vervolging van klanten van minderjarige prostitué(e)s. Niet langer is hiervoor een klacht van het slachtoffer vereist. Het wetsvoorstel computercriminaliteit II dat nu voor advies bij de Raad van State levert een bijdrage aan de bestrijding van kinderpornografie op het Internet.

Internationaal
In het kader van de Raad van Europa is dit jaar een regionaal follow-up congres georganiseerd op het wereldcongres in Stockholm tegen commerciële seksuele exploitatie van kinderen. Nederland participeert in de ontwikkeling van good practices en de verbetering van praktische samenwerking tussen staten en non gouvernementele organisaties (NGOs) en intergouvernementele organisaties (IGOs). Op 1 oktober jl. is het Europol verdrag inwerkinggetreden. Europol kan zich ook bezig gaan houden met gegevensverzameling over kinderpornografie waar het vormen van georganiseerde misdaad betreft. De Europese raad van ministers van Justitie en BiZa heeft ingestemd met een gemeenschappelijk optreden ter bestrijding van kinderporno op het Internet.
Op bilateraal vlak is Nederland betrokken bij een trainingscursus voor politieagenten op de Filippijnen voor de omgang met en het verhoor van minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik. Verder ondersteunt Nederland preventieprojecten tegen kinderprostitutie in Thailand, de Filippijnen, Sri Lanka, Bolivia, Peru en Ecuador. Nederland financiert activiteiten van ECPAT en Defence for Children zoals de een campagne tegen kindersekstoerisme en een grootschalig rechtsvergelijkend onderzoek naar wetgeving inzake sekstoerisme in Europa. Ook ondersteunt Nederland onderzoek naar de aard en omvang van de seksindustrie in het Caribisch gebied.

Onderzoek
Op het terrein van seksuele misbruik van minderjarigen staat een aantal onderzoeken op stapel:

* de politiemonitor bevolking 1999 zal ook aandacht besteden aan seksueel misbruik;

* er zal cijfermatig en kwalitatief onderzoek worden gedaan naar de aard en omvang van seksueel misbruik van (allochtone) minderjarige jongens;

* seponering van zedenzaken zal onderzocht worden;
* de strafrechtelijke reacties op aangiftes van huiselijk geweld zullen worden onderzocht.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 04-01-1999

Deel: ' Kinderporno wordt landelijk bestreden '
Lees ook