Euronext Brussels

Kinepolis Group:

halfjaarlijkse resultaten 2001

Kinepolis Group kiest, na het intensieve investeringsplan van 2000 en 2001 (+45% in zetelcapaciteit), voor een adempauze in 2002.

Brussel, 27/09/2001 - De courante nettowinst stijgt van 0,7 Mio EUR naar 1,9 Mio EUR en de geconsolideerde nettowinst van -1,2 Mio EUR naar 0,7 Mio EUR dit jaar. In de eerste jaarhelft van 2000 werden de cijfers nog negatief beïnvloed door de 25% proportionele consolidatie van CinemaxX AG. De resultaten van Kinepolis Group (exclusief CinemaxX AG) zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar, rekening houdende met de belangrijke opstartverliezen van de recente complexen.

De Kinepolis-bezoekersaantallen stegen met 16,7%. Ook de EBITDA, exclusief de niet-relevante omzet van Decatron, steeg in belangrijke mate met 16,3%. De onderneming besliste om een adempauze in te lassen in de verdere investeringen en een aantal activa te realiseren teneinde de schuldgraad te verminderen.

Strategie

Na het hoge investeringsniveau van de voorbije jaren, heeft Kinepolis Group beslist wat gas terug te nemen door een tijdelijke expansiestop in te bouwen. Deze verminderde investeringspolitiek zal zich vertalen in een daling van de schuldpositie. Kinepolis Group wil haar winst verder verhogen en het rendement op het geïnvesteerde kapitaal optrekken.

        2001   2000   1999 

Aantal complexen 27 24 18

Aantal schermen 331 273 219

Aantal zetels 95,358 76,866 65,451

Bezoekersaantallen
(000) op 31/12 25,800* 22,446 19,106

 
* verwachting

Adempauze in groei

De financiële schuldenlast van Kinepolis Group is door de intensieve groeistrategie gestegen naar 287 Mio EUR.

Kinepolis Group kiest na het uitgebreide investeringsplan van 2000 en 2001 voor een adempauze in 2002. Sinds eind 1999 is het aantal zalen van Kinepolis gegroeid met 50% en het aantal beschikbare zetels met 45%. De totale netto boekwaarde van het vastgoed bedraagt 339,8 Mio EUR. Daarmee bezit de groep een zalenpark dat kan doorgroeien naar 30 miljoen bezoekers of een groeipotentieel van 34% ten opzichte van 2000.

Projecten zoals Granada (15 zalen) en Nancy (10 zalen) zullen verder ontwikkeld worden in 2002, met een opening in 2003.

Er wordt voor deze aanpak geopteerd om een belangrijke schuldafbouw te realiseren. De negatieve impact van verdere opstartverliezen van nieuwe projecten zal verminderen. Het programma van schuldafbouw houdt eveneens de realisatie van de CinemaxX-aandelen in en de geplande ontwikkeling en verkoop van een deel van de gronden in Granada, Warshau en Stockholm.

Kerncijfers

 In duizenden EUR  30-06-01   30-06-00   30-06-99 Kinepolis CinemaxX Totaal Group (@ 25%) Aantal bezoekers   11.700 10.026    10.026 8.413 Kinepolis 
Aantal bezoekers 8.918 8.918 CinemaxX
Bedrijfsopbrengsten 126.651,0 86.183,8 22.747,2 108.931,0 71.585,8 Bedrijfsopbrengsten 30.007,6 9.940,1 9.940,1 8.560,0 Decatron2

Bedrijfsopbrengsten 96.643,4 76.243,7 22.747,2 98.990,9 63.026,2 excl Decatron
Omzet 124.688,6 81.997,4 19.084,6 101.082,0 63.798,7 Waarvan omzet Cinema 83.052,5 70.322,6 19.084,5 89.407,1 56.128,5 Operations

EBITDA 19.370,5 18.943,9 163,2 19.107,1 17.016,2 (bedrijfsresultaat voor
intresten,
afschrijvingen en
belastingen)
Ebitda-marge 15,29% 21,98% 0,72% 17,54% 23,77% EBITDA excl. Decatron 19.776,8 17.010,5 163,2 17.173,7 16.279,1 Ebitda-marge 20,46% 22,31% 0,72% 17,35% 25,83%

Afschrijvingen en 15.153,1 13.309,7 1.605,6 14.915,2 10.675,7 waardeverminderingen

EBIT (bedrijfsresultaat 4.217,4 5.634,3 -1.442,4 4.191,9 6.340,5 voor intresten en
belastingen)
EBIT-marge 3,33% 6,54% -6,34% 3,85% 8,86% EBIT excl. Decatron 5.150,2 4.387,4 -1.442,4 2.945,0 6.277,3 EBIT-marge 5,33% 5,75% -6,34% 2,98% 9,96%

Financieel resultaat -5.786,9 -3.934,2 -159,0 -4.093,2 -2.020,6 Resultaat uit de gewone -1.569,5 1.700,1 -1.601,4 98,7 4.319,9 bedrijfsuitvoering
Uitzonderlijk resultaat 1.330,2 -136,7 -36,9 -173,6 393,8 Nettoresultaat voor -239,3 1.563,4 -1.638,3 -74,9 4.713,7 belastingen (na
goodwillafschrijving)
Belastingen -460,9 1.668,3 -129,5 1.538,8 2.272,3

Netto geconsolideerd 671,0 213,8 -1.409,5 -1.195,7 2.574,5 resultaat van de groep
na belastingen en
goodwillafschrijvingen

Netto courant resultaat 1.396,7 3.758,3 -1.495,1 2.263,3 6.281,6 voor belastingen
Netto courant resultaat 1.846,1 4.044,2 -1.395,8 2.648,4 6.479,6 van de groep voor
belastingen
Netto courant resultaat 1.857,5 2.090,0 -1.365,5 724,5 4.009,4 Afschrijvingen op 1.307,4 1.554,6 62,1 1.616,7 1.105,9 goodwill

Winst per aandeel 0,10 0,03 -0,17 0,37 Netto courante winst 0,27 0,30 0,10 0,58 per aandeel
Aantal aandelen (in 6.930.778 6.930.778 6.930.7786.930.778 eenheden)

 
Commentaar bij de kerncijfers

Om de vergelijkbaarheid van de halfjaarresultaten te vrijwaren, worden de cijfers per 30 juni 2001 vergeleken met de resultaten per 30 juni 2000 exclusief CinemaxX AG (à rato van 25%).

De eerste gevolgen van de belangrijkste investeringsperiode die Kinepolis Group sinds haar bestaan heeft gerealiseerd, vertalen zich in een belangrijke omzetstijging. Kinepolis Group behaalt in de eerste jaarhelft van 2001 een omzetstijging van 52% tot 124,7 Mio EUR. Zonder de omzetstijging van de ontwikkelingsmaatschappij Decatron, ondermeer naar aanleiding van het sale & lease back project te Paterna/Valencia (26 Mio EUR), realiseert Kinepolis Group een omzet van 90,2 Mio EUR ten opzichte van 74,5 Mio EUR vorig jaar. Dit betekent een stijging van 21,2%.

De belangrijkste reden voor de toename van de omzet is de algemene stijging van de bezoekersaantallen met 16,7% tot 11,7 miljoen. Ook de bestaande complexen leverden een bijdrage met een groei van 3%, niettegenstaande een lichte terugval in Frankrijk.

EBITDA (bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, intresten en belastingen) bedraagt 19,4 Mio EUR ten opzichte van 18,9 Mio EUR een jaar eerder. Zonder het effect van Decatron (zie voetnoot 2) stijgt de EBITDA van 17 Mio EUR tot 19,8 Mio EUR, een stijging van 16,3%. Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan de bijdrage van de nieuwe complexen ten belope van 1,8 Mio EUR, evenals een stijging in de bestaande complexen van ongeveer 3%. Hiermee behaalt Kinepolis Group haar doel van 15% stijging in operationele EBITDA die werd vooropgesteld.

Door de belangrijke nieuwe investeringen en de daaruitvolgende stijging in afschrijvingen (+1.8 Mio EUR), daalt de geconsolideerde EBIT voorlopig van 5,6 Mio EUR tot 4,2 Mio EUR. De nieuwe projecten leveren hier zoals verwacht een negatieve bijdrage, in tegenstelling tot de EBITDA-bijdrage, als gevolg van hogere afschrijvingen.

Een intreststijging (3,3 Mio EUR) is te wijten aan de toename van de financiële schulden (ten gevolge van het recente investeringsbeleid) en de verhoging van de intrestvoeten op de financiële markten. Ook de opstartverliezen van de nieuwe complexen ten belope van 4,4 Mio EUR zorgen ervoor dat het nettoresultaat van Kinepolis Group voorlopig niet is gestegen. Dit resultaat is echter beïnvloed door de eenmalige afboeking van geactiveerde projectkosten ten belope van 1,2 Mio EUR.

Op de verkoop van de participatie te Mons is een meerwaarde gerealiseerd van
1,1 Mio EUR. Door de fusie van een aantal operationele vennootschappen in België in de nieuwe vennootschappen Kinepolis Multi NV en Kinepolis Mega NV is er een positief effect op de belastingslatenties van 2,1 Mio EUR geboekt.

Het courant resultaat is vergelijkbaar met dat van vorig jaar in acht genomen de belangrijke opstartverliezen van de nieuwe complexen en de daling van de goodwill. Daarmee daalt het courant resultaat tot 1,9 Mio EUR.

CinemaxX AG

De huidige koers van het CinemaxX-aandeel schommelt rond 4 à 4,5 EUR/aandeel. Per 30 juni 2001 noteerde het aandeel CinemaxX aan 7,1 EUR/aandeel.

Voorzichtigheidshalve werd geopteerd om de huidige boekwaarde (6 EUR/aandeel) te behouden. Deze aandelen staan onder geldbeleggingen op de balans.

Op 24 september werd een overeenkomst getekend met MM Warburg AG in Hamburg om de verdere negociaties en verkoop van de 25% participatie (= 3 miljoen aandelen) CinemaxX te realiseren.

Belangrijke gebeurtenissen

Eerste semester 2001

In maart 2001 werd het 14 zalen complex te Pioltello/Milaan geopend. Dit vormt, samen met Treviso, de tweede locatie in Noord-Italië. Voor de periode maart tot en met het einde van 2001 worden 600.000 bezoekers verwacht.

Medio mei opende het Total Entertainment complex met megabioscoop (24 zalen) te Valencia zijn deuren, op huurbasis met Heron International. Voor de periode mei-december 2001 worden er reeds 1,1 miljoen toeschouwers verwacht.

In juni verwierf Kinepolis Group een bijkomende 30%, en daarmee de volledige 100%, van de aandelen in de SA Imagibraine en de SA Imagisoft (het 10 zalen complex te Braine l'Alleud).

De participatie van 20% in de SA Imagimons (het 12 zalen complex te Mons) werd verkocht aan SA Multiscope Palace.

Na 30 juni 2001

Begin juli opende Kinepolis Group in Poznan, haar eerste Poolse locatie, een megaplex van 20 zalen, vandaag reeds, de belangrijkste bioscoop van Polen. Voor het tweede semester van dit jaar worden 700.000 bezoekers verwacht.

Kinepolis Group verwierf op 12 september jl de overige 50% van de aandelen van de e-commerce vennootschap Intellignet NV.

Toekomstperspectieven

Kinepolis Group voorziet naar het eind van het jaar toe een stijging in de bezoekersaantallen van tenminste 15%. De voorziene stijging van 15% EBITDA binnen de cinema operations kan worden gehaald. Het nettoresultaat wordt volgend jaar positief beïnvloed door de beslissing van de groeivertraging (minder opstartverliezen) en door de eerste positieve inbreng van de nieuwe complexen.

Kinepolis Group bereidt de overgang op IAS (International Accounting Standards) voor met als objectief in 2004 in IAS te rapporteren. Een interne oefening wordt voorzien in de loop van 2002.

Verslag van de commissaris

De commissaris, Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer L. Ruysen, bevestigt dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie aan het licht hebben gebracht, die in de boekhoudkundige informatie opgenomen in het communiqué, zou moeten doorgevoerd worden.

Antwerpen, 26 september 2001

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door

L. Ruysen

Financiële kalender

Resultaten voor het volledige boekjaar 2001maart 2002

Algemene Vergadering 17 mei 2002

Bekendmaking halfjaarresultaten 2002 september 2002

Voor meer informatie, contacteer

n.v. Kinepolis Group s.a.

Pers:

Florent Gijbels, CEO, tel: +32 2 474 26 91, e-mail: mdassonville@kinepolis.com

Investor Relations:

Jan Staelens, CFO, tel: + 32 2 474 27 92, e- mail: tduyck@kinepolis.com

Profiel

Kinepolis Group geniet wereldwijd erkenning op het vlak van innovatie en creativiteit in de bioscoopexploitatie. Sinds de jaren '70 speelt de groep een belangrijke innoverende rol binnen de sector door haar bioscoopexploitatie pro-actief af te stemmen op de maatschappelijke en technologische evoluties.

De succesfactoren van het Kinepolis-concept zijn onder meer de eigen bouwtechnologie, superieure geluids- en beeldkwaliteit, een attractief filmaanbod, en een vlotte bereikbaarheid.

Kinepolis Group heeft 1.336 werknemers in dienst in zeven landen: België, Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland, Zwitserland en Polen.


---

Deel: ' Kinepolis kiest voor een adempauze in 2002 '
Lees ook