PERSBERICHT

Klacht tegen Sire-campagne bij Reclame Code Commissie

Van: Comité Ouders Blijven Ouders
Stichting Scheiden en Blijvend Ouderschap

Tel: Theo Richel, tel. 0113 330030, Fax 0113 330031, email Theo@richel.org

dd: 18-06-1999

Het ‘Comite Ouders blijven Ouders’ en de Stichting Scheiden en Blijvend Ouderschap hebben heden bij de Reclame Code Commissie een klacht ingediend tegen SIRE.
De klacht is gericht tegen de campagne van Sire waarin vaders worden opgeroepen meer zorg en aandacht aan hun kinderen te verstrekken en waarin kinderen worden opgewekt hun vader hiertoe te stimuleren.

Beide organisaties achten de SIRE campagne grievend en kwetsend voor de meer dan honderdduizend vaders die de zorg voor en omgang met hun kinderen zoals SIRE die bepleit wel wensen, maar daarin worden belemmerd door het in Nederland nog gangbare maar maatschappelijk volstrekt achterhaalde omgangsrecht.

De campagne wordt daarom ook misleidend geacht. Sire doet het voorkomen alsof alle kinderen en hun vaders in ons land een vrije keus hebben. Zeer velen hebben die keuze echter in het geheel niet. Indien in Nederland relatieproblemen tussen ouders ontstaan, worden in meer dan 90% van alle gevallen het kind en de vader gedwongen van elkaar gescheiden, zodra de moeder dat om welke redenen dan ook wenst. Vervolgens wordt door de rechter een omgangsregeling tussen kind en vader vastgesteld waarin - in tegenstelling tot wat Sire suggereert - het ‘normaal’ wordt geacht dat kinderen hun vaders slechts eenmaal per veertien dagen kunnen ontmoeten. Wil de moeder geen enkele omgang tussen het kind en diens vader, dan kan zij deze door de rechter opgelegde ‘normale’ omgangsregeling bovendien volstrekt negeren, omdat de vonnissen van kinderrechters door moeders niet hoeven worden nageleefd. Feitelijk missen kinderen en vaders in Nederland dus iedere vorm van rechtsbescherming en zien vele kinderen daarom hun vader in het geheel niet.

Deze archaische rechtspraktijk die in de loop der jaren honderdduizenden kinderen nodeloos van hun vader heeft beroofd, roept maatschappelijk steeds meer spanningen op, zonder dat de wetgever en de rechterlijke macht zich beraden op een snelle hervorming van wet en recht, in het belang van het kind en zijn vader, die wel de zorg voor zijn kind wil, maar niet mag uitoefenen.
Sire trekt zich met haar campagne niets aan van het leed dat vele kinderen en hun vaders hiervan dagelijks ondergaan. De campagne is daarom kwetsend, grievend en misleidend voor een substantieel deel van de Nederlandse bevolking.

SIRE is door ons gewezen op het feit dat vele vaders en kinderen niet de keuze kunnen maken die SIRE wenselijk acht voor hun welzijn. SIRE heeft de campagne niet aangepast aan de realiteit waarin deze vaders en kinderen zich bevinden. Het is de taak van SIRE op zorgvuldige wijze de maatschappelijke werkelijkheid als uitgangspunt te nemen bij het uitdragen van haar zelf gekozen ideologieën. Oproepen aan vaders en kinderen zijn gratuit als vele van deze vaders en kinderen gevangen zitten in een rechtsysteem dat door SIRE kennelijk zelf als achterhaald wordt beschouwd, zonder dat SIRE expliciet aangeeft dat haar ideologie wel wenselijk, maar binnen het recht en de rechtshandhaving in ons land niet mogelijk is.

Aan: Reclame Code Commissie

Betreft: KLACHT SIRE CAMPAGNE
Amsterdam, 18 juni 1999
Geachte commissie,

Hierbij dienen onderstaande organisaties een klacht in tegen de brede Sire-campagne waarin vaders worden opgewekt meer de praktische zorg voor hun kinderen op zich te nemen.

De Sire campagne is misleidend, kwetsend en onnodig grievend voor vele tienduizenden vaders die het vanzelfsprekend vinden dat zij die zorg uitoefenen, dit ook heel graag zouden doen en daar de opwekkingen van SIRE ook in het geheel niet voor nodig hebben. Zij zijn echter door de kinderrechter veroordeeld tot een ‘omgangsregeling’ waarin zij hun kind of kinderen slechts éénmaal per veertien dagen, of zelfs in het geheel niet mogen zien.
Deze uiterst gebrekkige omgang tussen kinderen en vaders wordt door de Nederlandse kinderrechters en Raden voor de Kinderbescherming ‘normaal’ genoemd en wordt aan kind en vader opgelegd als moeder de omgang tussen kind en vader om welke reden dan ook zo gering mogelijk wil maken.

Zelfs ondanks deze volstrekt minimale omgang tussen kinderen en hun vaders zien vele kinderen hun vaders helemaal nooit, omdat in ons land de kinderrechter geen enkel gezag meer heeft. Als moeder het kind namelijk onttrekt aan de vastgestelde omgangsregeling, wordt zij daarin ongemoeid gelaten.

De Sire campagne is voor de kinderen van deze vaders eveneens schadelijk. Aan de ene kant worden zij door de kinderrechter gedwongen hun natuurlijke behoefte aan omgang met hun vader te onderdrukken, aan de andere kant wekt de campagne ook deze kinderen op hun vader ertoe te brengen meer contact met hen te hebben, terwijl vader daar niet aan tegemoet mag komen.

In ons land ervaren heel veel vaders dat zij binnen onze rechtstaat als ouder van hun kind niet meetellen, gezien de wijze waarop het omgangsrecht hun een normale omgang met hun eigen kinderen ontneemt, een minimale omgang vervolgens ‘normaal’ noemt en vonnissen over deze omgangsregeling niet voorziet van garanties, opdat die vonnissen in het belang van het kind ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

De Sire campagne doet het voorkomen alsof iedere vader een keuze heeft en of ieder kind die keuze van zijn vader kan beinvloeden. Uit de rechtspraktijk in ons land blijkt het tegenovergestelde. De Sire campagne is daarom voor deze vaders en kinderen misleidend, kwetsend en onnodig grievend.

De indieners

Comite Ouders Blijven Ouders en Stichting Blijvend Ouderschap

Deze organisaties zetten zich in voor kinderen en ouders die streven naar een normale kind-ouder relatie maar daarin door de huidige wetgeving, rechtspraktijk en rechtshandhaving ten onrechte ernstig worden belemmerd.

Voor nader inlichtingen: Theo Richel, tel. 0113 330030, Fax 0113 330031, email Theo@richel.org

Tekst Sire inzake doelstelling campagne
Door allerlei redenen is de arbeidsparticipatie van vrouwen de afgelopen jaren sterk toegenomen. Een opzienbarende verandering in de maatschappij; minder opzienbarend veranderd is het gegeven dat de man in de tussentijd niet een gedeelte van de zorgtaken rond kinderen en huishouden op zich heeft genomen. Dit vraagt dus om een brede campagne om Nederland erop te wijzen dat mannen naast hun traditionele rol in het arbeidsproces, een minstens even belangrijke rol hebben in de zorg voor en de verzorging van hun kinderen.

Deel: ' Klacht tegen Sire-campagne bij Reclame Code Commissie '
Lees ook