Aktiegroep Burgerbelangen Burgemeester van Amsterdam

Postbus 4683 Postbus 202

4803 ER Breda 1000 AE Amsterdam

Tel. 076 - 5 711 540 (ISDN)

Ref. HJZ/AD - BPA.NO.PTT Post


Onderwerp: klachtschrijven (kenbaarheidvereiste) aan de korpsbeheerder van de Politieregio Amsterdam/Amstelland, mr. S. Patijn
Breda, 3 april 2000

Zeer geachte heer Patijn,

Als woordvoerder van de Aktiegroep Burgerbelangen, een groep met de doelstelling misstanden in onze samenleving te bestrijden, wend ik mij tot U het volgende:

Naar aanleiding van diverse persberichten, waarin melding werd gemaakt dat de bezorgers van PTT-Post in de regio Amsterdam/Zuidoost dusdanig worden bedreigd, dat daarom de bezorging in genoemde regio hebben gestaakt, zond ik U op 11 februari jl. (Zie bijlage 1a) een brief met de onderstaande (2) vragen:

Ter zake wend ik mij tot U met de vraag of U kunt aanvaarden dat in Uw stad de publieke dienstverlening (Postbezorging PTT-Post) niet kan worden uitgevoerd?

Gaarne zou ik van U vernemen of U bereid bent aan eerdergenoemde wantoestanden met onmiddellijke ingang een einde te maken?

Een maand later, op 12 maart jl., zond ik U een herinneringsschrijven (Zie bijlage 1b), waarin ik U mijn verbazing heb kenbaar gemaakt m.b.t. het uitblijven van Uw antwoord, en U tevens medegedeeld, dat ik - gezien de ernst van de zaak - er zonder meer van uit ga dat U binnen een termijn van zes weken na dagtekening van het desbetreffend schrijven een antwoord heb gegeven op de daarin aan U voorgelegde vragen.

Gezien het feit dat ik tot op heden nog geen antwoord alsook geen ontvangstbevestiging heb ontvangen, acht ik voldoende grond aanwezig mij ter zake met een klacht tot de Nationale ombudsman te wenden. In dit verband verwijs ik naar de ' kenbaarheidvereiste ' in de wet Nationale ombudsman (Zie art. 12 lid: 2 - en 14-i), waaraan ik met dit schrijven heb voldaan. Ik zal Nationale ombudsman mr. R. Fernhout tevens verzoeken het daarheen te leiden dat ik alsnog antwoord krijg.

Een afschrift van deze brief zend ik aan Korpschef Jelle Kuiper van de Politieregio Amsterdam/Amstelland - Vaste Kamercommissie voor Justitie- Directie PTT-Post Regio Amsterdam -en Gemeenteraad Amsterdam.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Tom Dinnesen

woordvoerder van de

Aktiegroep Burgerbelangen

Mobiel: 06 - 244 00 564 E-mail: dinnesen@concepts.nl

Deel: ' Klachtschrijven aan korpsbeheerder Amstelland mr. Patijn '
Lees ook