Aktiegroep Burgerbelangen Minister-President W. Kok Postbus 4683
4803 ER Breda KOPIE Postbus 20001
Tel. 076 - 5 711 540 2500 EA Den Haag

Ref. HJZ/AD - MP/WK.NO


Onderwerp: klachtschrijven a/d Nationale ombudsman m.b.t. premature uitlating
Breda, 15 maart 2000

Zeer geachte heer Kok,

Als woordvoerder van de Aktiegroep Burgerbelangen, een groep die zich tot doel stelt misstanden in onze samenleving te bestrijden, vraag ik Uw aandacht voor het volgende:

In een berichtgeving in de Spits van vandaag (Zie pag, 2), waarbij ik er van uit ga dat de door U aangehaalde uitspraken correct zijn weergegeven, wordt vermeld: ' Kok twijfelt aan onaanvechtbare bewijzen '.

Ter zake merk ik op dat U reeds voorafgaande aan de openbaarmaking van het rapport van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) op vrijdag 17 maart a.s. m.b.t. het misbruik van overheidsgeld van de Rotterdamse bestuurders, door U al een waardeoordeel wordt gegeven.

Het voorafgaande geeft voldoende aanleiding mij ter zake met een klacht tot de Nationale ombudsman te wenden. In dit verband verwijs ik naar het kenbaarheidsvereiste (Zie art. 12 lid 2- en art 14-i in de Wet Nationale ombudsman) waaraan ik met dit schrijven heb voldaan.

Een afschrift van deze brief zend ik U per E-mal (paz@minaz.nl), alsook (ter informatie) aan de voorzitter en leden van de Rotterdamse COR t.a.v. woordvoerder dhr. Jos Hooischuur (stadhuis@rotterdam.nl) -en de Vaste Kamercie. voor Binnenlandse Zaken (cie.biza@tk.parlement) -en Justitie. (cie.just@tk.parlement)

Met vriendelijke groet

Tom Dinnesen

woordvoerder van de
Aktiegroep Burgerbelangen

Mobiel: 06 - 244 00 564 E-mail: dinnesen@concepts.nl

Deel: ' Klachtschrijven aan Ombudsman inzake uitlating Kok over COR '
Lees ook