Gemeente Helden

Klankbordgroep Werk & inkomen De gemeenten Maasbree, Kessel en Meijel hebben zich in de loop van 2002 aangesloten bij de Klankbordgroep Werk en Inkomen van de gemeente Helden. Formeel is deze toetreding in december 2002 door de verschillende colleges van burgemeester en wethouders bekrachtigd. Wat de klankbordgroep allemaal doet: De klankbordgroep geeft gevraagd maar ook ongevraagd advies aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Maasbree, Helden, Kessel en Meijel over alle onderwerpen waarmee de afdeling Werk & Inkomen (belast met bijstandszaken) te maken heeft. Uitgesloten hiervan zijn individuele klachten en bezwaarschriften, aangezien hiervoor andere procedures gelden. Ook uitgesloten zijn zaken waarvoor geen ruimte is voor eigen gemeentelijk beleid, zoals wettelijke voorschriften.

Wie zijn de huidige leden: De leden van de klankbordgroep bestaan enerzijds uit personen woonachtig in de gemeente Maasbree, Helden, Kessel en Meijel die een bijstandsuitkering ontvangen. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen. Anderzijds bestaan de leden uit personen die een belangengroepering vertegenwoordigen zoals Stichting Vluchtelingenwerk en Stichting Gehandicaptenplatform Helden. Daarnaast nemen personen op persoonlijke titel deel omdat zij in sterke mate betrokken zijn bij een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld de ouderen.

Wat is het te bereiken doel: De klankbordgroep heeft tot doel mee te denken en mee te praten over beleids- en uitvoeringszaken op het gebied van werk en inkomen. Door het uitbrengen van advies over verschillende zaken aan de betreffende colleges, bestaat er al in een vroegtijdig stadium inspraak in het besluitvormingsproces. Zaken die de klankbordgroep in het verleden heeft bereikt zijn onder andere een verruiming van het beleid inzake de bijzondere bijstand, een verruiming van de toepassing van de vrijwilligerspremie en een vereenvoudiging van de maandelijks in te leveren inkomstenbriefjes.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met mevrouw D. van Dijck-van Deursen of de heer C. Weterings, beiden werkzaam op de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Helden. U kunt hen bereiken via het algemene toegangsnummer van de gemeente Helden: (077) 306 66 66.

24-2-2003 15:21

Deel: ' Klankbordgroep Werk & inkomen in Helden '
Lees ook