Provincie Utrecht

Persbericht

KLeine bouwplannen buitengebied Maarn en Abcoude gestrand

24-05-2002
Twee kleine bouwplannen in het buitengebied (een in Maarn en een in Abcoude) zijn in de loop van de gebruikelijke procedures gestrand. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 21 mei 2002 besloten de betreffende bezwaarschriften van de gemeenten niet ontvankelijk te verklaren. Dit naar aanleiding van eerdere weigeringen van een verklaring van geen bezwaar. Het betreft in Maarn de bouwplannen voor twee woningen in het buitengebied en in Abcoude de verbouwing van een gedeelte van een manege tot kinderdagverblijf.

GS hebben de bezwaarschriften beiden niet ontvankelijk verklaard op procedurele gronden na advies van de Awb-bezwarencommissie. Het gaat wel om twee verschillende gevallen. Zouden de bezwaarschriften uit Maarn, zowel van de gemeente als van de initiatiefnemer, wel ontvankelijk zijn geweest , dan zou de commissie de provincie toch gadviseerd hebben de plannen op inhoudelijke gronden af te wijzen. Dit vanwege het feit dat bebouwing buiten de streekplancontouren zou moeten plaatsvinden en dat het bewuste perceel in een gebied valt waar nieuwbouw van burgerwoningen op basis van de 'Handleiding bestemmingsplannen buitengebied' niet toegestaan is. De ingediende argumenten waren niet zodanig dat overwogen zou worden om van het geformuleerde beleid 'terugdringen van de verstening in het buitengebied' af te wijken, aldus de commissie. Gedeputeerde Staten behoren echter te volstaan met het niet-ontvankelijk verklaren. De achtergrond daarvan is het ontbreken van een ontwerp bestemmingsplan of een actueel voorbereidingsbesluit.

In Abcoude werd een verklaring van geen bezwaar gevraagd voor de vestiging van een kinderdagverblijf in een manege in het buitengebied. In augustus vorig jaar weigerden GS een dergelijke verklaring om tal van redenen (dreigende verstening landelijk gebied, geen stedelijke functie in het buitengebied, precedentwerking etc). Vervolgens volgde een bezwaarschrift op grond van de algemene wet bestuursrecht. De Abw-commissie raadde partijen aan om eerst nog eens samen tot een oplossing te komen, maar de contacten bleven beperkt. Inmiddels bleek het benodigde voorbereidingsbesluit voor het bestemmingsplan te ontbreken. De commissie adviseert in zo'n geval aan de provincie om het gemeentebestuur niet ontvankelijk te verklaren in het bezwaar. Een inhoudelijk standpunt is dan ook niet meer ingenomen.

Meer informatie: Christianne Colaris, telefoon 258 3207 of Christianne.Colaris@provincie-utrecht.nl

Deel: ' KLeine bouwplannen buitengebied Maarn en Abcoude gestrand '
Lees ook