Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-094
DATUM: 2 juli 1999

Kleine kernen succesvol met het indienen van leader aanvragen

Het College van Gedeputeerde Staten heeft in de afgelopen periode een aantal aanvragen voor een LEADER-II subsidie toegekend. Het gaat met name om aanvragen ter verhoging van de leefbaarheid van de kleine kernen in de Noordoostpolder. Daarnaast zijn er subsidies toegekend aan een demonstratie- en bewustmakingsproject gericht op de biologische bietenteelt, de studieclub Snijheesterteelt, het project "Boer en Natuur" en een bedrijfsinvesteringsaanvraag van Michiel Schijf Tuinbouwtechniek om de werkgelegenheid te bevorderen. Met deze aanvragen is een totale Europese bijdrage gemoeid van ruim 930.000,-- Het LEADER-II programma heeft onder meer de doelstelling het bevorderen van de leefbaarheid van de kleine kernen. In het kader van deze prioriteit zijn de volgende aanvragen ingediend en goedgekeurd: Dorpsbelang Ens wil gebruik maken van de plannen van de gemeente Noordoostpolder, die de loswal gaat opknappen, om Ens te verfraaien met het aanleggen van een recreatieve, culturele, sportieve wandelroute door Ens. Langs de route staan een aantal kunstobjecten en educatieve borden. Ook is er een trimparcours opgenomen met trimtoestellen.

Het dorp hoopt met deze voorzieningen het dorp aantrekkelijker te maken voor zowel Ensenaren als toevallige passanten die aanmeren aan de loswal van Ens.

In Luttelgeest wordt van de subsidie een bushalte buiten het dorp geplaatst die verfraaid wordt met abri's en beeldende elementen zoals een aantal verwijzingen naar oude cultuurlandschappen zoals zonnerad en levensboom.

Daarnaast heeft de dorpsvereniging kenbaar gemaakt dat er behoefte is aan een ontmoetingsplaats op de Brink. Deze zal in de vorm van een muziekdoos zijn en daarmee verwijst het open podium naar de actieve inbreng van de plaatselijke muziekvereniging. Ook Espel krijgt een bushalte buiten het dorp aan de rotonde. De plannen van de gemeente zijn erop gericht dat de ruimte van de polder tot in de dorpskern doorzet. Dit wordt gerealiseerd door o.a. de tocht langs de Espelerweg te verlengen en bij de opzet van de plannen o.a. rekening te houden met de verbondenheid met het Windmolen park.

Daarnaast krijgt Luttelgeest subsidie voor realisatie van een ontmoetingsplek nabij de Dukdalf en verdere aankleding van de waterpartij.

Ook wordt er een kunsttoepassing op trafo/gebouw aangebracht, dat een verbeelding van Espel en haar bloemencultuur laat zien. Dorpsbelang denkt met deze plannen de attractieve waarde en de leefbaarheid te verhogen. Een ander project wat de gedachtengang van LEADER goed vertegenwoordigt is het project "Boer en Natuur".In dit project kijken elf Flevolandse agrarische ondernemingen naar wat er nog meer gedaan kan worden aan landschapsbeheer op hun bedrijf. Hiertoe hebben zij de hulp van Landschapsbeheer Flevoland ingeroepen die wil laten zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van landschapsbeheer op het huidige Flevolandse bedrijf. Per deelnemend bedrijf wordt er een natuurplan uitgewerkt. Ervaringen en resultaten worden via thema-avonden onder een groter publiek gebracht. Bij drie van de deelnemende bedrijven worden wandelpaden langs hun kavel aangelegd. Belangstellenden kunnen zich dan via informatiemateriaal op de hoogte stellen van de ontwikkelingen in het landschapsbeheer. Zo kan men in de praktijk zien dat natuur op de akkerrand prima te integreren is met recreatie en toerisme. Ook is er een aanvraag ingediend door de Studieclub Snijheesterteelt. Dit soort studieclubs zijn erop gericht om gewas- en productgerichte studiegroepen van agrariërs op te richten die bereid zijn kennis en ervaring te delen met anderen om uiteindelijk een betere teelt te realiseren. In met name de Noordoostpoder en Oostelijk Flevoland hebben een aantal akkerbouwers de snijheesterteelt opgepakt als neventak voor extra inkomsten. De opgebouwde kennis wordt nu gebundeld in de Studieclub Snijheesterteelt om optimaal in te kunnen spelen op de vraag van de markt. In dezelfde lijn ligt het project "Demonstratie en bewustmaking biologische bietenteelt". Met dit project wil de vereniging van biologische bietenteelt (VBB) verregaande kennis en ervaring verzamelen over de wijze waarop biologische bietenteelt op omvangrijke schaal en rendabele wijze in de bedrijfsvoering in Flevoland kan worden ingepast.Volgens de VBB staat de biologische bietenteelt aan de vooravond van de introductie van een grootschalige teelt en verwerking tot suiker (Eko-suiker). Met dit project hoopt de VBB in samenwerking met de verwerkende industrie meer kennis op te doen van de landbouwproductiemethoden, de verwerking en de afzet van de Eko-suiker.

Flevoland wil haar vooraanstaande positie op het gebied van biologische landbouw graag behouden. Met LEADER-II steunt men projecten die een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het platteland. Het gaat voornamelijk om projecten met een kleinschalig en innovatief karakter. Het fonds heeft voor het lopende jaar nog middelen beschikbaar. Gemeenten, verenigingen en organisaties kunnen een beroep doen op LEADER-II. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het LEADER projectbureau, tel (0320) 265 314, dhr. G. Gielen.

Deel: ' Kleine kernen succesvol bij aanvragen LEADER subsidie '
Lees ook