Gemeente Hoogeveen26 mei 1999

Gezamenlijk persbericht Hoogeveen en De Wolden

Kleine wijzigingen gemeentegrens Hoogeveen-De Wolden

De colleges van Hoogeveen en De Wolden hebben gedeeltelijk overeenstemming bereikt over de loop van de gemeentegrens tussen beide gemeenten. Beide colleges vinden dat een strook bij de Noord-westelijke afslag van de A-28 bij Pesse en de woningen Schapendijk 3,7 en 9 bij De Wolden moeten komen. De colleges hebben niet tot een gezamenlijk voorstel kunnen komen over de driehoek Oude Diep/Echtenseweg/Zuidwoldigerweg.

In de strook bij de afslag van de A-28 bij Pesse zit een rioolpomp. Deze rioolpomp bevindt zich in Hoogeveen terwijl het beheersgebied wel in De Wolden ligt. Een kleine grenscorrectie zorgt ervoor dat beheersproblemen kunnen worden voorkomen.

Een overgang van de woningen Schapendijk 3, 7 en 9 naar De Wolden ligt voor de hand. De enige verharde uitweg vanuit deze woningen ligt naar Altveer. Naar Hoogeveen ligt slechts een onverharde weg. De nuts- en hulpverlening kan alleen vanuit Alteveer geregeld worden. Daarnaast zijn de bewoners geheel georiënteerd op Alteveer.

In de herindelingsprocedure is gekozen voor het Oude Diep als natuurlijke grens. Dit heeft tot gevolg dat een aantal voorzieningen die van belang zijn voor de kern Echten, zoals café De Molen, het kermisterrein en de garage in Hoogeveen zijn komen te liggen. Beide colleges vinden dit op zich een wat minder gewenst gevolg van de herindeling. Het college van Hoogeveen vindt echter dat dit gebiedje onderdeel moet gaan uitmaken van toekomstige recreatieve ontwikkelingen, na beëindiging van de zandwinning in Nijstad.

Met name vanwege dit laatste belang hebben de colleges niet tot een gezamenlijk voorstel kunnen komen. Het college van Hoogeveen heeft toegezegd dat met name bij de uitvoering van bijzondere wetten de wensen en belangen van de woongemeenschap Echten van overheersend belang zullen zijn.

Dit voorstel wordt behandeld tijdens een gezamenlijke commissievergadering op 9 juni. Het voorstel komt aan de orde tijdens de raadsvergaderingen van De Wolden en Hoogeveen op 24 juni.

© Copyright Gemeente Hoogeveen, 1997, 1998, 1999

Deel: ' Kleine wijzigingen gemeentegrens Hoogeveen-De Wolden '
Lees ook