Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 14 juli 2002

Klimaatverdrag: afhaken chemie om sociale en ecologische redenen onaanvaardbaar


AGALEV kan het niet eens zijn met BASF en de chemische nijverheid. Deze stelden dat zij geen inspanningen meer wensen te doen voor het behalen van de internationaal afgesproken klimaatnormen van het Kyoto-protokol. Woordvoerder Remeysen gaat er van uit dat de chemische industrie in 1990 al aan haar verplichtingen voldeed.

Een dergelijke éénzijdige en ongenuanceerde stellingname is voor de Groenen onbegrijpelijk. Temeer daar op 8 juli jl. een delegatie van maar liefst drie commissies van het Vlaams parlement op initiatief van het VEV op bezoek was bij BASF. Op die bijeenkomst werd duidelijk gesteld vanwege politici van de meerderheid dat zeker rekening wordt gehouden met het energie-intensief karakter van de chemische industrie, en met energiebesparingsinvesteringen uit het verleden. Er komt geen lineaire doorrekening van de 7,5% reductie van broeiksgassen naar de chemie, er komt geen doorrekening van een eventuele CO2/energietaks en er worden geen absolute "caps" (reductiedoelstellingen) opgelegd. Dit staat overigens allemaal te lezen in zowel het Vlaams als het federaal klimaatsplan. Aan de ander kant wordt wel verwacht dat alle energie-intensieve industrieën hun verantwoordelijkheid opnemen in het kader van 'convenanten', vrijwillige overeenkomsten, waarin ze zich verbinden om inzake energieverbruik tot de meest efficiënte en performante op wereldvlak te behoren. BASF verzekerde ons op 8 juli nog dat ze wel degelijk willen meewerken aan een dergelijke convenant. Zoals ze ons verzekerden dat ze voor de reductie van een ander belangrijk broeikasgas (N2 0 of lachgas) nog belangrijke verminderingen kunnen realiseren in hun ammoniakproductie.

Maar een week later is men dit blijkbaar weer helemaal vergeten en zegt men dat elke extra inspanning te veel is.

Voor Agalev is dit onaanvaardbaar. Om de doelstellingen van het klimaatverdrag te halen, zullen in alle sectoren inspanningen moeten gedaan worden om minder energie te verspillen. In de vervoerssector, de huishoudens, de landbouw en in alle industriële sectoren. De Groenen zijn zeker bereid rekening te houden met de specifieke problemen van industrietakken die bijzonder veel energie verbruiken en voor hen relatieve doelstellingen vastleggen, rekening houdend met wat ook in andere Europese landen gebeurt. Op deze wijze is er ook geen gevaar voor de werkgelegenheid in de sector. Maar zeggen dat de grootste energieverslinders gewoon geen enkele inspanning meer moeten doen, is om ecologische maar vooral om sociale redenen absoluut onverteerbaar. Want dan schuift men de hele maatschappelijke last van het klimaatplan af op andere industrietakken en uiteindelijk vooral op de gezinnen.

Ten slotte zijn de Groenen zeer gelukkig dat premier Verhofstadt bij herhaling duidelijk gesteld heeft dat de Kyoto-afspraak voor België onverkort blijft gelden. Dit is uiteraard ook het uitgangspunt van de goedgekeurde klimaatplannen Vlaams en federaal.

Johan Malcorps, Vlaams parlementslid

---
Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

---
Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

---

Deel: ' Klimaatverdrag afhaken chemie onaanvaardbaar '
Lees ook