5/11/1996 KLM GAAT ORGANISATIE AANPASSEN EN RESULTATEN OMBUIGEN

96/042

KLM GAAT ORGANISATIE AANPASSEN EN RESULTATEN OMBUIGEN

De KLM heeft een ingrijpend veranderingsproces gestart om daarmee een zeer substantiële verbetering van de resultaten te bereiken. De KLM acht een ombuiging van tenminste 1,5 miljard gulden in een periode van drie jaar noodzakelijk om de gewenste rendementsdoelstellingen te behalen. Deze resultaatsverbetering zal komen uit een verlaging van de kosten en een verhoging van de inkomsten. De hoofdlijnen van het ombuigingsbeleid zijn op 5 november bekendgemaakt tijdens de presentatie van de resultaten over de eerste zes maanden van het boekjaar 1996/97. De nadere invulling per bedrijfsonderdeel of dienst zal de komende maanden plaatsvinden. Het plan van aanpak draagt als motto 'Focus 2000'. Het beoogt tevens een nieuwe, minder complexe structuur van de KLM-organisatie. Dit is een voorwaarde om de noodzakelijke ombuigingen te kunnen realiseren.

De KLM heeft vanaf 1991 een beleid gevoerd, gericht op vervoersgroei in combinatie met een voortdurende verbetering van de produktiviteit en daling van de kosten per eenheid. Na het succes van dit beleid zijn de grenzen daarvan binnen de huidige organisatie en werkwijze nu bereikt. De produktiviteit stijgt nu nauwelijks meer, terwijl de kosten per eenheid weer oplopen. Gezien de ontwikkelingen in de wereldluchtvaart houdt de KLM onverkort vast aan haar financiële doelstelling: een rendement op het eigen vermogen van 14%. Bij de huidige vermogensverhoudingen betekent het dat een bedrijfsresultaat van ongeveer 800 miljoen gulden nodig is.

De organisatie-aanpassingen en het ombuigingsprogramma moeten de KLM tevens als een volwaardige, financieel sterke Europese partner kunnen laten deelnemen aan een van de mondiale netwerken die op termijn zullen overblijven. Het 'Focus 2000' programma onderscheidt de drie hoofdfuncties van een luchtvaart-maatschappij: *het organiseren van een netwerk van verbindingen met de daarbij behorende dienstverlening en de marketing daarvan; * het leveren van luchtvervoerscapaciteit met vliegtuigen en bemanningen: * het leveren van ondersteunende diensten, zoals technische diensten, catering en afhandeling. Het ombuigingsbeleid voorziet in aanzienlijke verlaging van de kosten en/of verhoging van de inkomsten op al deze terreinen.

Om een belangrijke rol als netwerkorganisator te kunnen blijven spelen zal het produkt nog meer worden aangepast aan de groeiende vrije-tijdsmarkt en de steeds prijsbewustere zakenreizigers. De cabines van de Boeing 747-300 zullen volledig worden gerenoveerd. De samenwerking met bestaande partners zal worden geïntensiveerd; nieuwe netwerkpartners zullen worden toegevoegd. De invoering van het zes-blokken-systeem in 1998 gaat door. Wel zullen de kosten van de eigen vloot en bemanning aanzienlijk worden verlaagd. Tegen deze achtergrond is een verdere uitbreiding van de Europa-vloot opgeschort en zullen enkele uitstaande orders voor de intercontinentale vloot in heroverweging worden genomen.Ten aanzien van de ondersteunende diensten zullen de mogelijkheden voor uitbesteding en verzelfstandiging worden betrokken bij het bereiken van de doelstellingen. Van de overige diensten zullen de kosten sterk worden verlaagd en de effectiviteit worden verbeterd.Het behoud van werkgelegenheid kan daarbij niet worden gegarandeerd.De KLM zal op korte termijn het plan van aanpak in het kader van 'Focus 2000' ook met de Ondernemingsraad en werknemersorganisaties bespreken.

Amstelveen, 5 november 1996 AMS/DR/MW

Deel: ' KLM gaat organisatie aanpassen en resultaten ombuigen '
Lees ook