Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

10 januari 2000

Geen reden tot ongerustheid over kwaliteit vwo-leermethoden algemene natuurwetenschappen

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) ziet geen reden voor grote ongerustheid over de kwaliteit van de leermethoden voor het vak algemene natuurwetenschappen (ANW) in het vwo. De meeste leermethoden zijn als een aanzet voor het vak geslaagd.

Dit is de conclusie van een door de Akademie ingestelde werkgroep, die als opdracht had zich te buigen over de kwaliteit van de leermethoden voor het vak algemene natuurwetenschappen. Deze werkgroep werd ingesteld naar aanleiding van bezorgdheid die van verschillende kanten was geuit. De werkgroep kreeg tot taak na te gaan of er gegronde redenen zijn voor zorg over de kwaliteit van de leerboeken en of de stand van de wetenschap hierin voldoende wordt weerspiegeld.

De kwaliteit van de leermethoden algemene natuurwetenschappen is volgens de werkgroep van een aanvaardbaar niveau. Wel is geconstateerd dat één van de belangrijkste doelstellingen van het vak, het herkennen van de toepassingen van de natuurwetenschappen in verschillende maatschappelijke situaties, gemakkelijk tot een onevenwichtige behandeling van onderwerpen kan leiden. Dat is zeker het geval als het gaat om wetenschappelijke kennis die nog in ontwikkeling is en die nog niet is uitgekristalliseerd. Dit bezwaar geldt in meer of mindere mate voor alle leerboeken. Het verdient aanbeveling om in de leermethoden, meer dan nu het geval is, uit te gaan van aanvaarde en bewezen natuurwetenschappelijke kennis. Daarnaast zouden samenstellers van de diverse leermethoden duidelijker moeten zijn over hoe zulke kennis verworven is.
De KNAW zal in overleg treden met de uitgevers om advisering aan te bieden bij de herziening van hun leermethoden. Ook het nascholingsbureau voor docenten algemene natuurwetenschappen zal assistentie worden aangeboden bij vakinhoudelijke om- en nascholing van docenten.

De Rapportage werkgroep schoolboeken ANW is op aanvraag beschikbaar.

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam, Telefoon Afdeling Voorlichting en Documentatie: 020-5510733, Telefax: 020-6204941, e-mail: voorlichting@bureau.knaw.nl

Deel: ' KNAW niet ongerust over vwo-leermethoden Natuurwetenschappen '
Lees ook