Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

15 februari 2000

Akademie pleit voor meer samenhang binnen de theologie

Theologie is verweven met maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Verwereldlijking, globalisering en de ontwikkeling van nieuwe takken van wetenschap hebben grote invloed op de positie van de theologie. Theologen moeten zich daarom meer dan ooit rekenschap geven van de culturele en maatschappelijke functie van hun vak. Van belang is dat de theologen zich bezinnen op de innerlijke samenhang van hun vakgebied. Er moeten prioriteiten voor het onderzoek worden gesteld en er moet, in samenhang met die prioriteiten, een leerstoelenplan voor de theologie komen. Dit zijn de voornaamste conclusies in De toekomst van de theologie in Nederland, een verkenningsrapport uitgebracht door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

De theologiebeoefening vertoont een te grote diversiteit. Deze hangt onder meer samen met de grote verscheidenheid aan confessies waarvan in Nederland sprake is. Theologen maken bovendien gebruik van verschillende methoden en paradigmata. Juist gegeven die diversiteit is het van groot belang de innerlijke samenhang van de theologie niet uit het oog te verliezen.

De Akademie stelt in haar verkenning dat de theologiebeoefening zich zou moeten richten op een aantal centrale thema's. Te denken valt aan de oorsprong van religieuze tradities, verschillende inculturaties, dat wil zeggen de vorm die confessies in verschillende culturen aannemen, nieuwe vormen van religie en de interactie tussen verschillende godsdiensten en andere levensbeschouwelijke stromingen. Vooral de verhouding tussen Islam en Christendom moet hoge prioriteit krijgen. Op basis van deze nieuwe thema's beveelt de KNAW aan een leerstoelenplan voor de theologie te ontwikkelen. Het Disciplineoverlegorgaan Godgeleerdheid van de VSNU zou daartoe een voorstel moeten formuleren.

Ook de onderzoekschool voor theologie en religiewetenschap NOSTER kan helpen om de versnippering tegen te gaan. NOSTER zou coherente onderzoekprogramma's moeten opzetten waarin toptalenten kunnen participeren. Middelen die zijn vrijgekomen door inkrimping en reorganisatie van de theologie moeten om die reden door de minister van OCenW aan NOSTER worden toegekend. Via NOSTER zullen deze middelen dan aan de theologische faculteiten ten goede komen.

De toekomst van de theologie in Nederland is het derde deel in de reeks Verkenningen van de KNAW. De verkenning werd uitgevoerd door de Commissie Geesteswetenschappen van de Akademie. Het advies is mede tot stand gekomen op basis van een discussiebijeenkomst waaraan zo'n vijftig theologen hebben deelgenomen. Het verkenningsrapport bevat het door de Commissie Geesteswetenschappen opgestelde advies, drie essays van de hand van de theologen A. van de Beek, H.J. de Jonge en J.A. van de Ven en het verslag van de discussiebijeenkomst. U kunt een (of meer) gratis exemplaren van deze publicatie bestellen bij de afdeling Edita: tel. 020-5510780, e-mail edita@bureau.knaw.nl

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam, Telefoon Afdeling Voorlichting en Documentatie: 020-5510733, Telefax: 020-6204941, e-mail: voorlichting@bureau.knaw.nl

Deel: ' KNAW pleit voor meer samenhang binnen de theologie '
Lees ook