Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

19-03-2003

KNAW pleit voor samenwerking biologen en aardwetenschappers in Centrum voor Biogeologie

Nederland speelt internationaal een vooraanstaande rol in de biogeologie, maar die rol kan nog aanzienlijk versterkt worden, constateert de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in de vandaag verschenen verkenning Tussen Aarde en Leven - strategische verkenning van de biogeologie in Nederland. Daarvoor is het nodig dat biologen en aardwetenschappers elkaars kennis goed benutten. Daarnaast moeten overheid, NWO, KNAW en de universiteiten dat onderzoek waar Nederland sterk in is, zoals de biogeochemische cycli - vooral van wetlands en kustgebieden - en de paleowetenschappen (zoals paleobiologie, paleontologie en paleobotanie), stimuleren en goed op elkaar afstemmen.

De KNAW stelt voor om het toponderzoek bij elkaar te brengen in een op te richten (virtueel) centrum voor biogeologie, het Darwin Centrum. Het idee voor het centrum is door de bij de verkenning betrokken onderzoekers en beleidsmakers enthousiast ontvangen. Zeer binnenkort zal er een begin mee worden gemaakt. Verder zal ook in het universitaire onderwijs meer kruisbestuiving tussen de biologie en aardwetenschappen moeten komen. Vooral het aandeel evolutiebiologie en ecologie in het geologisch onderwijs moet groter, en in het curriculum van biologen moet meer aandacht komen voor het Systeem Aarde. De Akademie is van mening dat het Nederlandse biogeologisch onderzoek zich vooral moet richten op vier thema's: biogeochemische cycli en reconstructies van het paleomilieu, en voor zover samenhangend met deze twee thema's, ook evolutie en functionele biodiversiteit.

Biogeologisch onderzoek vindt plaats op de grensvlakken van biologische en aardwetenschappelijke disciplines. Biogeologie is een snel groeiend veld van wetenschap waarin mondiale, regionale en lokale ecosystemen bezien worden in de context van een veranderend aards systeem. De variatie in bestudeerde tijd- en ruimteschalen maakt de biogeologie bij uitstek van belang voor een beter begrip van Global Change: de veranderende aarde.

De verkenning werd uitgevoerd door een commissie onder voorzitterschap van G.J. van der Zwaan, hoogleraar biogeologie aan de Universiteiten van Nijmegen en Utrecht. Het rapport Tussen Aarde en Leven - strategische verkenning van de biogeologie in Nederland is gratis op te vragen bij de KNAW (tel. 020-5510780), e-mail: edita@bureau.knaw.nl, en het kan ook als pdf worden gedownload van de KNAW-website www.knaw.nl, onder publicaties.

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam. Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam.
Afdeling Voorlichting tel. 020-5510733, fax 020-6204941. voorlichting@bureau.knaw.nl

Deel: ' KNAW pleit voor samenwerking biologen en aardwetenschappers in Centr.. '
Lees ook