MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht

01-12-1999
Knelpunten ziekenfonds zelfstandigen aangepakt

Minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Vermeend van Financiën hebben vandaag overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Land- en Tuinbouworganisatie LTO-Nederland en MKB-Nederland. Het overleg betrof een aantal door zelfstandigen gesignaleerde knelpunten bij de nieuwe wet waarmee per 1 januari 2000 een aantal zelfstandigen in de ziekenfondsverzekering wordt gebracht.

Bepalend voor de ziekenfondsverzekering is de hoogte van het gemiddeld belastbaar inkomen over drie jaren. Op verzoek van LTO en MKB hebben de bewindslieden besloten te voorkomen dat een zelfstandige van verzekering moet veranderen doordat het gemiddeld inkomen wordt beïnvloed door een sterk afwijkend inkomen in één van die drie jaren. De oplossing van dit knelpunt wordt bereikt door voor de toetsing dat afwijkende inkomen buiten beschouwing te laten. Als dit tot een andere uitkomst leidt dan de uitkomst van de oorspronkelijke beschikking, krijgen de betrokkenen voor het jaar 2000 de gelegenheid om zelf aan te geven of zij van de afwijkende regeling gebruik willen maken. Hiervoor is gekozen omdat de Belastingdienst voor het jaar 2000 al beschikkingen heeft verstuurd waarmee de verzekeringssituatie is vastgesteld, zonder dat rekening werd gehouden met de genoemde nuancering. De zelfstandigen die hiervoor in aanmerking komen krijgen hierover in de eerste helft van december nog bericht van de Belastingdienst. Bij de beoordeling van de verzekeringssituatie vanaf
2001 zal de Belastingdienst zelf de selectie uitvoeren zodat betrokkenen direct weten hoe hun verzekeringssituatie is. Verder heeft Zorgverzekeraars Nederland, de overkoepelende organisatie van particuliere ziektekostenverzekeraars en ziekenfondsen, toegezegd te bevorderen dat zelfstandigen die na enige tijd de ziekenfondsverzekering zullen moeten verlaten, onder dezelfde condities terug kunnen keren naar hun particuliere ziektekostenverzekering. Sommige particuliere ziektekostenverzekeraars hebben dat aanbod al gedaan. Voorzitter De Boer van MKB-Nederland heeft aangegeven dat hij in samenwerking met LTO-Nederland een onderzoek zal verrichten naar de terugkeervoorwaarden die verzekeraars bieden. Doel van dit onderzoek is om de markt transparanter te maken. Dit onderzoek zal binnenkort worden gepubliceerd. Partijen noemden het gevoerde overleg constructief. Zij zijn overeengekomen dat over enkele resterende knelpunten die door zelfstandigen worden ervaren nader overleg zal plaatshebben. Het gaat hierbij met name om de verzekeringspositie van zelfstandigen bij bedrijfsbeëindiging en bij arbeidsongeschiktheid en om startende ondernemers. Voorts zal de mogelijkheid worden bezien van een fiscale overgangsmaatregel in het jaar 2000 voor zelfstandigen die werkzaam zijn binnen een vennootschap onder firma (of een man-vrouw maatschap). MKB-Nederland en LTO-Nederland zullen nauw betrokken blijven bij de monitoring van de invoering van de nieuwe wet.
Eerder dit jaar zijn de Eerste en Tweede Kamer akkoord gegaan met het voorstel van minister Borst om zelfstandigen met een belastbaar inkomen beneden een jaarlijks vastgestelde grens in de ziekenfondsverzekering te brengen. Voor 2000 is die grens 41.200 gulden. Doel van het besluit is de kosten voor ziektekostenverzekering van zelfstandigen meer in overeenstemming te brengen met hun financiële draagkracht.

Deel: ' Knelpunten ziekenfonds zelfstandigen aangepakt '
Lees ook